სამართლის პოლიტიკა Flashcards Preview

სამართლის შესავალი > სამართლის პოლიტიკა > Flashcards

Flashcards in სამართლის პოლიტიკა Deck (13):
1

სამართლის პოლიტიკა, როგორც იურიდიული მეცნიერების ნაწილი, აყალიბებს შეხედულებებს იმის შესახებ ,

თუ (მომავალში) როგორი უნდა იყოს სამართალი - de lege ferenda

2

de lege ferenda

მომავალი სამართლის მიხედვით

3

სამართლის პოლიტიკა შეისწავლის სამართალს , როგორც

,,ის უნდა იყოს“;

4

De lege ferenda -ს შესწავლა შეუძლებელია მხოლოდ

კანონმდებლობის ან სასამარლო პრაქტიკის მეშვეობით.

5

სამართლის პოლიტიკა აანალიზებს შეფასების ისეთ არაიურიდიულ მასშტაბებს, როგორიცაა

მორალი, სოციალური სარგებლიანობა, საჯარო და კერძო ინტერესები და სხვ.

6

De lege lata სიტყვასიტყვით ნიშნავს:

მიღებული კანონის შესახებ

7

De lege lata მოიცავს

სამართლის არსებულ, მოქმედ სისტემას, ანუ სწავლობს სამართალს როგორც ,,ის არის“.

8

De lege lata-ს აყალიბებს

არა მარტო ფაქტობრივად მოქმედი სამართალი, არამედ სამართლის უკვე ძალადაკარგული ნორმები, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის მოქმედი სამართალი.

9

სამართლის პოლიტიკა არკვევს

კანონშემოქმედების პროცესში მონაწილე პოლიტიკური ძალების მიზნებსა და მისწრაფებებს;

10

სამართლის მეშვეობით ხდება

სოციალური და პოლიტიკური პროცესების მართვა.

11

სამართლის პოლიტიკას აინტერესებს,

როგორი უნდა იყოს სამართლის რეაქცია საზოგადოებაში მიმდინარე სოციალურ პროცესებზე, რამდენად ლეგიტიმურია პოლიტიკური ძალების მიზნები და სხვ.

12

de lege ferenda ნიშნავს

"მომავალი სამართლის მიხედვით“

13

De lege lata ,

,მოქმედი სამართლის მიხედვით“

Decks in სამართლის შესავალი Class (35):