სამართლის წყაროს ცნება Flashcards Preview

სამართლის შესავალი > სამართლის წყაროს ცნება > Flashcards

Flashcards in სამართლის წყაროს ცნება Deck (6):
1

განასხვავებენ წყაროს ცნებებს. :

სამართლის სოციალოგიურ და იურიდიულს

2

სოციოლოგიური წყარო ეწოდება

რეალური სინამდვილის იმ ფაქტებს, რომელთა გავლენით ყალიბდება სამართალი.

3

სოციოლოგიური თვალსაზრისით, კანონი არ არის კანონმდებლის ,,აღმოჩენა“. კანონშემოქმედებით პროცესზე დიდი გავლენას ახდენს

სხვადასხვა სოციალური ფაქტორი, საზოგადოების განვითარებისათვის დამახასიათებელი კანონზომიერებები, ინტერესთა ჯგუფები, პარტიები და სხვ.

4

სამართლის იურიდიული წყაროს ცნება მოიცავს

პოზიტიურ კანონმდებლობას, იურიდიულ სამეცნიერო ლიტერატურას , სასამართლო პრაქტიკას და მართლ შეგნებას.

5

სამართლის იურიდიული წყარო არის

პრესკრიფციული ხასიათის მოვლენა.

6

ვიწრო გაგებით სამართლის წყაროდ მიჩნეული ის სპეციფიკური ფორმები, რომლებშიც

სახელმწიფო ხელისუფლება გამოხატავს სამართლებრივ ნორმებს

Decks in სამართლის შესავალი Class (35):