სამეცნიერო კვლევის მეთოდები და სამართლის მეცნიერების ფუნქციები Flashcards Preview

სამართლის შესავალი > სამეცნიერო კვლევის მეთოდები და სამართლის მეცნიერების ფუნქციები > Flashcards

Flashcards in სამეცნიერო კვლევის მეთოდები და სამართლის მეცნიერების ფუნქციები Deck (14):
1

სამეცნიერო კვლევის მეთოდები ეწოდება

იმ წესების სისტემას, რომელიც მიმართულია მეცნიერული კვლევის განსაზღვრული მიზნისაკენ.

2

განასხვავებენ მეთოდების სხვადასხვა სახეობებს :

ჰომოთეტიურ და იდიოგრაფიულ (აღწერილობით) , ინდუქციურ და დედუქციურ მეთოდებს. ასევე, ცნობილია ანალიტიკური და სინთეზური , ემპირიულ-ანალიტიკური , შედარებითი, ისტორიულ-გენეტიკური, ინსტიტუციონალური, ბიჰევიორისტული და სხვა მეთოდები.

3

თუ საკითხი სცილდება ერთი მეცნიერების ფარგლებს, უნდა გამოვიყენოთ

ინტერ დისციპლინური მეთოდები.

4

სამართლის მეცნიერება შეისწავლის

მართლწესრიგის არსსა და ფუნქციას; მართლწესრიგის ჩამოყალიბებისა და განვითარების ზოგად ტენდეციებს; განმარტავს კანონებს და აანალიზებს იურიდიულ პრაქტიკას.

5

სამართლის მეცნიერება ასრულებს სამ ძირითად ფუნქციას:

1) იურისტების განათლება
2) თეორიული მიმდინარეობებისა და მოძღვრების ანალიზი
3) საკუთარი მოსაზრებების წამოყენება მართლწესრიგის შემდეგი სრულყოფისა და განვითარების თვალსაზრისით

6

სამართლის მეცნიერება მჭიდრო კავშირშია

იურიდიულ პრაქტიკასთან

7

როგორც მეცნიერები ,ისე პრაქტიკოსი იურისტი აანალიზებს

პოზიტიური სამართლის სისტემას.

8

როგორც მეცნიერები ,ისე პრაქტიკოსი იურისტი აანალიზებს

პოზიტიური სამართლის სისტემას.

9

იურიდიული მეთოდების ცოდნა პრაქტიკოს იურისტს უადვილებს

კონკრეტული შემთხვევის გადაწყვეტასა და კანონის სწორ შეფარდებას.

10

მეცნიერიც და პრაქტიკოსი იურისტიც ხელმძღვანელობს შემეცნების ...

საერთო მეთოდებით.

11

თანამედროვე იურისტი არ კმაყოფილდება მხოლოდ ,,საკუთარი“ სამართლებრივი სისტემის ცოდნით. გლობალიზაციის ტენდეცია დიდ გავლენას ახდენს სამართლის ეროვნულ სისტემებზე, შესაბამისად იზრდება

შედარებითი სამართალმცოდნეობის მნიშვნელობა.

12

შედარებით სამართალმცოდნეობა აადვილებს ...

უცხო ქვეყნის იურისტებთან ურთიერთობას, იძლევა აზროვნებისა და იურიდიული არგუმენტაციის წესების გაცნობის საშუალებას.

13

უნდა გვახსოვდეს, რომ შედარება არ გულისხმობს

სამართლის უცხო სისტემების მიმართ საკუთარი მასშტაბების გამოყენებას

14

სამართლის სხვადასხვა სისტემის შედარებითი ანალიზი ხელს უწყობს

სამართლის ეროვნული სისტემების განვითარებას.

Decks in სამართლის შესავალი Class (35):