ჩვეულებითი სამართალი Flashcards Preview

სამართლის შესავალი > ჩვეულებითი სამართალი > Flashcards

Flashcards in ჩვეულებითი სამართალი Deck (11):
1

ჩვეულებით სამართალი სამართლის

უძველესი წყაროა.

2

ისტორიულად, სამართალი ყალიბდებოდა როგორც

დაუწერელი ქცევის წესების ერთობლიობა, რომელიც თაობიდან თაობას ზეპირად გადაეცემოდა და ხალხის ისტორიულ ცნობიერებაში ყალიბდებოდა.

3

ყალიბდებოდა. ადრეულ ეპოქაში, ჩვეულება ამავდროულად

სამართალიც იყო.

4

განვითარების საწყის ეტაპზე ადამიანთა შორის ურთიერთობას აწესრიგებდა სწორედ

ჩვეულება

5

დროთა განმავლობაში ჩვეულება ჩაანაცვლა

პოზიტიურმა სამართალმა.

6

ჩვეულებითი სამართლის ჩამოყალიბების ზუსტი დროის დადგენა შეუძლებელია , რამდენადაც ჩვეულებითი სამართალი არის

არა სამართალშემოქმედების აქტი , არამედ განვითარების შედეგი.

7

ჩვეულებითი სამართალი არის

განვითარების შედეგი.

8

ჩვეულება, სამართლისაგან განსხვავებით, ანონიმურად ყალიბდება

(ხალხური სიმღერის მსგავსად) .

9

ჩვეულებით სამართალის ნორმა შეიძლება საკანონმდებლო ნორმის საფუძველიც იყოს, მაგალითად,

კომერსანტებს შორის დუმილით გარიგების დადების წესი სამოქალაქო კანონმდებლობაში გადავიდა ჩვეულებითი სამართლიდან.

10

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი ჩვეულებების გამოყენებას არეგულირებს

მე-2 მუხლით, რომელსაც ეწოდება ,,სამოქალაქო კანონმდებლობა“, ანუ ჩვეულება მიჩნეული სამოქალაქო კანონმდებლობის ნაწილად.

11

ჩვეულებითი სამართალი მოქმედებს

სუბსიდიალურად.

Decks in სამართლის შესავალი Class (35):