03 Flashcards Preview

Red+3000 > 03 > Flashcards

Flashcards in 03 Deck (100):
1

aloft

aloft--[ə'lɔft]---adv.在空中,在头顶上

2

aloof

aloof--[ə'lu:f]---adj.孤高的,不合群的

3

alphabetical

alphabetical--[`ælfə'betikəl]---adj.按字母表顺序的

4

alter

alter--['ɔ:ltə]---v.改变,更改

5

alternate

alternate--[ɔ:l'tə:nit, 'ɔltə:.neit]---adj.轮流的,交替的;v.轮流,交替n.候选人,替代性选择

6

altruism

altruism--['æltruizəm]---n.利他主义;无私

7

aluminium

aluminium--[`ælju:'minjəm]---n.铝

8

amalgam

amalgam--[ə'mælgəm]---n.混合物

9

amalgamate

amalgamate--[ə'mælgəmeit]---v.合并;混合

10

amass

amass--[ə'mæs]---v.积聚

11

amateur

amateur--['æmətə(:)]---n.业余爱好者

12

ambidextrous

ambidextrous--['æmbi'dekstrəs]---adj.十分灵巧的

13

ambience

ambience--[ˈambɪəns]---n.环境,气氛

14

ambiguous

ambiguous--[æm'bigjuəs]---adj.含糊不确定的;有多种理解方式的

15

ambivalent

ambivalent--[æm'bivələnt]---adj.(尤指感情、态度)矛盾的

16

amble

amble--['æmbl]---n./v.漫步,缓行

17

ambrosial

ambrosial--[æmˈbrəuzjəl]---adj.芳香的,特别美味的

18

ambulatory

ambulatory--[ˈambjʊlət(ə)ri]---adj.(适宜)步行的

19

ambush

ambush--['æmbuʃ]---v.埋伏;伏击

20

ameliorate

ameliorate--[ə'mi:ljəreit]---v.改善,改良

21

amenable

amenable--[ə'mi:nəbl]---adj.顺从服从的

22

amend

amend--[ə'mend]---v.修正;(通常向更好的方向)变化

23

amenity

amenity--[ə'mi:niti]---n.(环境、设备的)舒适、人性化;融洽,和谐

24

amethyst

amethyst--[ˈaməθɪst] ---n.紫水晶

25

amiable

amiable--['eimjəbl]---adj.(人自身性格)和蔼的,亲切的

26

amicable

amicable--['æmikəbl]---adj.(对外界)友好的

27

amiss

amiss--[əˈmɪs] ---adv.有毛病地,出差错地

28

amity

amity--['æməti]---n.(人或国之间的)友好关系

29

amnesia

amnesia--[æm'ni:zjə]---n.健忘症

30

amnesty

amnesty--['æmnesti]---n.大赦,特赦

31

amoral

amoral--[eɪˈmɒr(ə)l] ---adj.与道德无关的

32

amorphous

amorphous--[ə'mɔ:fəs]---adj.无固定形状的;不可归类的

33

amortize

amortize--[ə'mɔ:taiz]---v.分期偿还

34

amphibian

amphibian--[æm'fibiən]---n.两栖动物;水陆两用飞行器

35

ample

ample--['æmpl]---adj.富足的;充足的

36

amplify

amplify--['æmplifai]---v.放大;详述

37

amplitude

amplitude--['æmplitju:d]---n.广大,广阔

38

amputate

amputate--[ˈampjʊteɪt] ---v.截肢

39

amulet

amulet--['æmjulit]---n.护身符

40

amuse

amuse--[ə'mju:z]---v.使愉快,逗某人笑

41

anachronistic

anachronistic--[ə`nækrə'nistik]---adj.年代出错的

42

anaerobic

anaerobic--[.æneiə'rəubik]---adj.厌氧的

43

anagram

anagram--['ænəgræm]---n.变形词

44

analgesia

analgesia--[`ænæl'dʒi:zjə]---n.无痛觉,痛觉丧失

45

analgesic

analgesic--[ænæl'dʒi:sik]---n.镇痛剂;adj.止痛的

46

analogy

analogy--[ə'nælədʒi]---n.相似;类比

47

analyze

analyze--['ænəlaiz]---v.分析,分解

48

anarchist

anarchist--[ˈanəkɪst]---n.反抗权威的人

49

anarchy

anarchy--['ænəki]---n.无政府;政治上的混乱

50

anathema

anathema--[ə'næθimə]---n.被诅咒的人;宗教意义的诅咒

51

anatomical

anatomical--[`ænə'tɔmikəl]---adj.解剖学的

52

ancestor

ancestor--['ænsistə]---n.祖先,祖宗

53

ancestry

ancestry--['ænsistri, 'ænsestri]---n.家系

54

anchor

anchor--['æŋkə]---v.稳固;固定n.锚

55

ancillary

ancillary--[æn'siləri]---adj.辅助的;补充的;次要的;n.助手

56

anecdote

anecdote--['ænikdəut]---n.短小有趣的故事

57

anemia

anemia--[ə'ni:miə]---n.贫血,贫血症

58

anemic

anemic--[əˈni:mɪk]---adj.贫血的,患贫血病的

59

anesthetic

anesthetic--[ˌænɪsˈθetɪk]---n.止痛剂;adj.无感觉的,麻木的

60

anguish

anguish--['æŋgwiʃ]---n.极大痛苦

61

angular

angular--['æŋgjulə]---adj.有角的;(指人)瘦削的

62

anhydrous

anhydrous--[æn'haidrəs]---adj.无水的

63

animate

animate--['ænimit, 'ænimeit]---adj.活的,有生命的;v.赋予生命

64

animosity

animosity--[.æni'mɔsiti]---n.憎恶,仇恨

65

animus

animus--['æniməs]---n.敌意,憎恨

66

annals

annals--['ænəlz]---n.编年史

67

annex

annex--[ə'neks,'æneks]---n.副楼;v.添加,合并;吞并,夺取

68

annexation

annexation--[`ænek'seiʃən]---n.并吞,合并

69

annihilate

annihilate--[ə'naiəlet]---v.消灭

70

annotate

annotate--['ænəuteit]---v.注解

71

annotate

annotate--[ˈanəteɪt]---v.给…作注解

72

announce

announce--[ə'nauns]---v.宣布,发表;通报…的到来

73

annoy

annoy--[ə'nɔi]---v.不断烦扰

74

annul

annul--[ə'nʌl]---v.宣告无效;取消;抵消

75

anodyne

anodyne--[ˈanədʌɪn]---n.止痛药

76

anomalous

anomalous--[əˈnɒm(ə)ləs] ---adj.不普通的,不平常的;反常的,不正常的

77

anomaly

anomaly--[ə'nɔməli]---n.异常,反常

78

anonymity

anonymity--[`ænə'nimiti]---n.无名,匿名

79

anonymous

anonymous--[əˈnɒnɪməs]---adj.匿名的;无特色的

80

anorexia

anorexia--[`ænə(u)'reksiə]---n.厌食症

81

antagonism

antagonism--[æn'tægənizəm]---n.反抗,敌意

82

antagonize

antagonize--[æn'tægənaiz]---v.与…敌对,反对;激怒

83

Antarctic

Antarctic--[æn'tɑ:ktik]---adj.南极的

84

antecedent

antecedent--[`ænti'si:dənt]---n.前事;前辈;adj.先行的

85

antedate

antedate--[antɪˈdeɪt, ˈantɪdeɪt] ---v.(在信、文件上)写上较早日期;早于

86

antediluvian

antediluvian--[`æntidi'lu:viən]---adj.史前的;非常古老的;过时的;保守的人

87

antenna

antenna--[æn'tenə]---n.触角;天线

88

anterior

anterior--[æn'tiəriə]---adj.较早的,以前的

89

anthem

anthem--['ænθəm]---n.圣歌;赞美歌,国歌

90

anthology

anthology--[æn'θɔlədʒi]---n.诗集,文选

91

anthropoid

anthropoid--[ˈænθrəˌpɔɪd]---adj.像人类的;类人猿

92

anthropologist

anthropologist--[`ænθrə'pɔlədʒist]---n.人类学家

93

antibiotic

antibiotic--[`æntibai'ɔtik]---n.抗生素;adj.抗菌的

94

antibody

antibody--['ænti`bɔdi]---n.抗体(身体中的抗病物质)

95

antic

antic--['æntik]---adj.滑稽可笑的

96

anticipate

anticipate--[æn'tisipeit]---v.预期,期待

97

antidote

antidote--['æntidəut]---n.解毒药

98

antihistamine

antihistamine--[`ænti'histəmi(:)n]---n.(治疗过敏的)抗组胺剂

99

antipathy

antipathy--[æn'tipəθi]---n.反感,厌恶;令人反感的事物

100

wrest

wrest--[rɛst]---v.拧,扭动;辛苦地获得