1 Тема Flashcards Preview

Физика > 1 Тема > Flashcards

Flashcards in 1 Тема Deck (10)
Loading flashcards...
1
Q

Што е физичка величина?

A

Поим што ги определува физичките појави или својства на материјата

2
Q

Како се мери една физичка величина?

A

Значи таа да се спореди со нејзината еднородна величина која предходно е земена за единица мерка

3
Q

Должина, ознака и единица

A

Ознака: l, s, x
Единица: metar
Ознака: m

4
Q

Маса, ознака и единица

A

Ознака: m
Единица: килограм
Ознака: kg

5
Q

Време, ознака и единица

A

Ознака: t
Единица: секунда
Ознака: s

6
Q

Температура, ознака и единица

A

Ознака: T
Единица: келвин
Ознака: К

7
Q

Должина на електрична струја, ознака и единица

A

Ознака: I
Единица: ампер
Ознака: A

8
Q

Количество супстанца, ознака и единица

A

Ознака: V (ни)
Единица: мол
Ознака: mol

9
Q

Светлинска јачина, ознака и единица

A

Ознака: J
Единица: кандела
Ознака: cd

10
Q

Дополнителни мерни величини ознака и единица

A

Рамнински агол
Ознака: l
Единица: радијан
Ознака: rad

Просторски агол
Ознака: т на мак.
Единица: стерадијан
Ознака: sr