Tema 1 Flashcards Preview

Физика > Tema 1 > Flashcards

Flashcards in Tema 1 Deck (22)
Loading flashcards...
1
Q

Каква наука е физиката и што изучува?

A

Физиката е природна наука, ги проучува и објаснува природните појави, за да можи да ги изучува овие појави врши мерења, експерименти и набљудувања од кои се изведуваат заклучоци и физички закони.

2
Q

Што е физичка величина? И како се мери?

A

-ФВ е поим што ги определува физичките појави или некое својство на материјата.
-За да се измери една ФВ значи таа да се спореди со нејзината еднородна величина која предходно е земена за единица мерка.

3
Q

Како се поделени физичките величини и единици?

A

На 7 основни и 2 дополнителни мерни единици. А сите други се изведени единици

4
Q

Што се изведени физички величини?

A

Оние кои се дефинираат со помош на основните

5
Q

Наброј ги основните физички величини!

A

Должина, l, metar, m
Маса, м, килограм, кг
Време, t, секунда, s
Термодинамичка темп, Т, келвин, К
Јачина на ел. Струја, I, ампер, A
Светлосна јачина, Ј, кандела, cd
Колич. На супстанција, V, мол, mol

6
Q

Што се мерни инструменти?

A

Се предмети за мерење на физичките величини

7
Q

Што е мерењето?

A

Споредување на една величина со нејзината истородна величина која предходно е земена за единица мерка

8
Q

Што се тоа грешки при мерењето?

A

Грешка при мерењето е разликата помеѓу измерената величина и вистинската вредност на величината

9
Q

Какви грешки постојат?

A

Системски: од објективен карактер и експериментот неможе да ги избегне. Се појавуваат порафи несовршеност на инструментите, како и од методите на мерење. Овој тип грешки само се проценува и не се внесува во крајниот резултат.
- случајни: од субјективен карактер, зависат од експериментот и се појавуваат поради несовршеност на сетилните органи (слух,вид) како и од неговото неискуство при мерењето. Можат да се појават поради надворешни влијанија (температура, влажност, притисок) кои влијаат на мерните инструменти.

10
Q

Што е апсолутна грешка?

A

Разликата помеѓу средната аритметичка вредност Xsr и секое одделно мерење Xn, замена за позитивен предзнак.
ДXn=Xsr-Xn

11
Q

Што е тоа релативна грешка?

A

Односот помеѓу средната апсолутна грешка ДXsr и средната вредност на измерената физичка величина Xsr и се изразува во процент

Е= дXsr/Xsr × 100%

12
Q

Како се изразува вистинската вредност?

A

Вистинската вредност се изразува преку нејзината средна вредност Xsr и средната вредност на апсолутната грешка ДXsr

X= Xsr+-дXsr

13
Q

Која е основна задача на физиката?

A

Да се определи местоположбата на секое тело во даден момент

14
Q

Како се определува местоположбата?

A

Се определува во однос на некое друго тело кое мирува или се движи рамномерно праволиниски

15
Q

Мерни инструменти за мерење должина!

A
  • Линијар
  • метарска лента
  • шублер
    -микрометарски винт
16
Q

Која е ознака, основна мерна единица и ознака на мерна единица на плоштина!

A

Ознака: P
Основна мерна единица: метар на квадрат
Ознака: м2

P= a×b

17
Q

Какви волуменски тела постојат и како се мерат?

A
  • Правилните: се мери висина, ширина и должина и ги мериме со формули
  • неправилните тела: ги мериме со мензура
18
Q

Ознака, основна мерна единица и ознака на мерна единица на волумен?

A

Ознака:V
Мерна единица: метар на квадрат
Ознака: м3

19
Q

Како се мери волуменот со мензура?

A

Мензурата ја поставуваме на хоризонтална подлога, и многу е важна положбата на очите. За да се измери треба да го ставиме телото во мензурата и да го одземиме волуменот на водата со телото од волуменот на водата без телото
Vt= V2-V1

20
Q

Ознака, основна мерна единица и ознака на мерна ефиница за време!

A

t, секунда, s

21
Q

Што е интервал?

A

Кога некој настан се случил и колку време траел

22
Q

Мерни инструменти за време!

A

Штоперица и часовник