ADHD Flashcards

1
Q

Kriterier enligt DSM-V

A

A.

 1. Ouppmärksamhet (minst 6 symtom i minst 6 månader)
 2. Hyperaktivitet/impulsivitet (minst 6 symtom i minst 6 månader)

B. Flera symtom innan 12 års ålder

C. Symtom inom minst två olika områden

Inte andra diagnoser + nedsatt livskvalitet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Utredning

A

Alla barn på BUP ska screenas för ADHD

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Behandling ADHD- icke-farmakologisk

A
 1. Psykopedagogiska insatser
 2. Samarbete med barnets skola
 3. Sömnhygien
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Läkemedel ADHD

A

Metylfenidat:

 • Medikinet
 • Ritalin
 • Equasym
 • Concerta
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Hur förändras ADHD över tid?

A

Yngre barn= kärnsymtomen tydligast
Senare avtar hyperaktiviteten och blir istället som en inre oro

Symtomen på ADHD beror också på kraven i livet vid tillfället

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Diagnostik

A
 • Klinisk diagnos som bygger på anamnes, sjukhistoria och status
 • Samsjuklighet är vanligt
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Samsjuklighet

A

Motoriska/sensoriska problem
Autism
Tics
Uppförandestörning

Vuxna:
Beroende
Ångest, depression
BIpolär
PTSD, anknytningssvårigheter
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Icke-farmakologisk behandling

A

Psykoedukation och omgivningsanpassning (vad förstärker och vad minskar symtomen?)
Beteendemodulering - struktur, regler, instruktioner etc

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Centralstimulatia

A

Metylfenidat (concerta, medikinet, equasym, ritalin)
Lisdexamfeamin (elvanse)
Dexamfetamin (Attenin)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Icke-stimulerande

A

Atomoxetin (Strattera)

Guanfacin (intuniv)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Inför medicinering

A
 • Undersökning patientens/anhörigas förväntningsar, attityder
 • Symtomskattning
 • Mål med behandling
 • Kardiovaskulära risker
 • Psykiatrisk samsjuklighet
 • Längd + vikt
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Skillnad hos tjejer

A
Mer subtil hyperaktivitet
Mest problem hemma
Ensamma
Dålig självkänsla
Sömnproblem
Samsjuklighet
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Medicinering har effekt på kärnsymtomen genom att:

A

Ökar: uppmärksamhet, impulskontroll, planeringsförmåga, korttidsminne, inlärning och motorik

Minskar: hyperaktivitet, impulivitet, rastlöshet, beteendestörning och aggressivitet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Biverkningar centralstimulatia

A

Kort effekt –> behöver flerdos
Hjärtklapp, hypertoni, sömnstörning, ångest, depression, psykos
Tics, ångest, depression kan förvärras
Nedsatt aptit

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly