Psykossjukdomar Flashcards

1
Q

Hallucinationer vilka?

A
 • Auditiva hallucinationer vanligast (alla sinnen kan påverkas)
 • Kan vara imperativa
 • Taktila - elström/kryper i kroppen
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vanföreställningar definition

A
 1. Felaktig föreställning
 2. Delas inte med andra
 3. Inte korrigerbar
 4. Hävdas ihärdigt
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vanföreställningar typer

A
Persekutoriska
Förföljelse paranioa
Somatiska
Erototomana (kärlek)
Grandiosa
Depressiva 
Capgras (ngn är utbytt)
primära eller sekundära till hallucinos
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vad säger vi om synhallucinationer?

A

Omvärdera om det egentligen är någon organisk orsak som droger och läkemedel

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Desorganiserat tal- vad innebär det?

A

Tankeförloppet är stört- tankarnas förlopp och inbördes ordning.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Vart kan det gå fel i kröppppen enligt gubben? (vad går fel)

A

Perceptionen (hallucinationer)
Kognitionen (vanföreställningar desorganisation)
Emotioner (negativa symtom)
Motoriken (Katatoni + EPS)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Negativa symtom (A)

A

Anhedoni (svårt att uppleva njutning och glädje)
Alogi (minskat tal + tanke)
Avolition (brist på motivation/igångsättningskraft)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Katatona symtom

A
 • Katalepsi
 • Stirrande blick
 • Stupor (medvetslös men ej)
 • Stereotypier (upprepade auto rörelsesekvens men lite längre än tics)
 • mutism
 • negativism (gör tvärtemot eller tal)
 • Ekolali/ekopraxi
 • Autonom dysfunktion (mer akut eller allvarlig)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

EPS

A

Dyskinesi
Parkinsonism
Akatisi, dystoni

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Vad är speicelt med Cannabinoider

A

De är duktiga på att härma Schizofreni- drar sig undan och positiva symtom

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Vilka somatiska sjukdomar kan ge psykos

A
 • Autoimmun (limbisk encefalit, SLE, vaskuliter, MS)
 • CNS infektioner
 • Hjärntumör
 • CVL, hjärnskador
 • EP
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Andra psykosdiagnoser

A

AKut polymorf psykos
Schizofreniformt syndrom
Vanföreställningssyndrom
Personlighetsstörningar/PTSD

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Vad är viktigt att diffa schizo mot?

A

Bipolär sjukdom

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Schizoaffektivt

A

Maniska/depressiva psykoser + schizofreni (grundsjukdom)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Övriga symtom

A
 • Bristande sjukdomsisikt
 • affektiva
 • kognitiva
 • fientlighet/aggressivitet
 • neologismer (hittar på nya ord)
 • parkinsonism
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

DSM

A

2 symtom varv minst 1 måste vara hallucinationer, vanföreställningar eller desorganiserat tal

17
Q

Riskfaktorer

A

ÄRFTLIGHET
gravkomplikationer
skalltrauma
cannabis

18
Q

Vad är en prodromalfas?

A

Skarp nergång i funktion innan schizofrenin kommer igång

19
Q

När debuterar schizo?

A

20-30 år

20
Q

Neurobiologin

A
 1. Genetik

2.

21
Q

Vart tänker man att det blir fel med dopamin?

A

Hypofrontalt= negativa symtom

Hyperstriatalt- positiva symtom

22
Q

Hur utreder vi schizo?

A
 • anamnes
 • psykstatus, symtomskattning
 • medicinsk utredning
 • kognitiv testning
 • social utredning
23
Q

Vad gör antipsykotika?

A
 • dämpar ffa de positiva symtomen
 • sederar
 • skyddar mot återfall
 • D2-receptorblockad (EPS, prolaktinstegring)
 • 2a gen också metabola (serotonerg orsak)
24
Q

BIverkninar antipsyk

A

EPS:

 • parkinsonism
 • akatisi (myrkrypningar)
 • dystoni (muskelkramper)
 • dyskinesi (koordinaitionssvårgiheter)

Malignt neuroleptikasyndrom (katatoni efter AP)

kardiella- QT-förlägning

Metabola

25
Q

Behandlingsprinciper

A
 • kontinuerlig
 • välj efter biverkprofil
 • Skapa allians
 • titrera upp
 • byt om biverk eller ej effekt efter 4 veckor
26
Q

Klozapin indikationer

A
 • använt 2 andra, ej effekt (varav 1 olanzapin)
 • Svår EPS
 • Beroendesamsjuk
 • Allvarlig suicidalitet eller aggresivitet
27
Q

Rehabilitering

A
 • Utbilda patient och anhörig
 • KBT, social färdighetsträning
 • familjestöd
28
Q

Psykos definition

A
 • Tillstånd med förvrängd verklighetsuppfattning
 • Bristande förmåga att tolka omgivningen
 • Bibehållen orientering x3
29
Q

Dopaminerga vägar

A
 • Mesolimbiska- ökning, positiva symtom
 • Mesokortikala- miskning, negativa/kognitiva/affektiva
 • Nigrostriatala, EPS + TD
 • Tuberohypofysala- hyperprolaktin vid lm