2. etické zásady Flashcards Preview

vseobecna psychologia > 2. etické zásady > Flashcards

Flashcards in 2. etické zásady Deck (15)
Loading flashcards...
1

všeobecné zásady (APA)

1. Kompetencia:
2. Integrita:
3. Profesijná a vedecká zodpovednosť
4. Rešpektovanie práv a dôstojností ľudí
5. Záujem o prospech druhých ľudí
6. Sociálna zodpovednosť

2

Kompetencia

znamená uvedomenie si hraníc kompetencie a odborných znalostí jednak vo vzťahu ku klientom, jednak k odborníkom iných profesií. Znamená to aj nezasahovanie do kompetencií iných odborníkov.

3

2. integrita

2. Integrita: Týka sa jednoty morálnych zásad a správania vo vede, výskume a v psychologickej praxi. Zahŕňa vlastnosti akými sú úprimnosť, spravodlivosť a rešpekt k druhým. Dôležité je tiež uvedomenie si vplyvu vlastných presvedčení, zásad a hodnôt na správanie voči klientom. Znamená aj vyhýbanie sa škodlivým podvojným vzťahom.

4

3. Profesijná a vedecká zodpovednosť

Znamená prijať zodpovednosť za svoje správanie a prispôsobiť sa potrebám rôznych skupín obyvateľstva. &k zodpovednosti patrí aj povinnosť konzultovať s inými odborníkmi problémy, ktoré presahujú naše možnosti.

5


4. Rešpektovanie práv a dôstojností ľudí:

Ide najmä o právo na súkromie, ochranu informácií, sebaurčenie a nezávislosť. Rešpektovanie kultúrnych a individuálnych rozdielov, ktoré vyplývajú z veku, pohlavia, rasy, etnika, náboženstva či sexuálnej orientácie.

6

5. Záujem o prospech druhých ľudí:

znamená najmä využitie psychológie pre blaho či zvýšenie kvality života druhých, bez ohľadu na to, či ide o klientov, pacientov alebo študentov.

7

6. Sociálna zodpovednosť

Ide o uvedomenie si svojej vlastnej zodpovednosti voči komunite a spoločnosti, v ktorej psychológovia žijú, pracujú, podporu legislatívy a sociálnej práce.

8


Európska asociácia psychoterapie (EAP) formulovala etické zásady, ktoré boli prijaté aj Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou v roku 1994:

1. Povinnosť vecne a pravdivo informovať klienta
2. Povinnosť objasňovať a byť svedomitý:
3. Povinná mlčanlivosť:
4. Odborná kompetencia a ďalšie vzdelávanie:
5. Zásady kolegiálnej spolupráce
6. Etické zásady sa týkajú aj vzdelávania a výskumu v psychoterapii
7. Priestupky voči etickým princípom sú žalovateľné zo strany pacientov/klientov

9

➢ Etický kódex zdravotníckeho pracovníka:

Etický kódex zdravotníckeho pracovníka je oficiálny dokument, ktorý tvorí štvrtú prílohu zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Etický kódex vyjadruje základné ciele, hodnoty a posolstvo povolania zdravotníckeho pracovníka. Etický kódex môžeme rozdeliť na päť častí.

10

rozdelenie etickeho kodexu

1. Všeobecné povinnosti zdravotníckeho pracovníka:
2. Zdravotnícky pracovník a výkon jeho povolania:
3. Zdravotnícky pracovník a pacient
4. Vzťahy medzi zdravotníckymi pracovníkmi

5. Lekár, zubný lekár a ostatní pracovníci v zdravotníctve

11

1. Všeobecné povinnosti zdravotníckeho pracovníka:

Definuje základnú povinnosť zdravotníckeho pracovníka, ktorou je profesionálna starostlivosť o zdravie jednotlivca a spoločnosti, na základe vymedzených zásad ľudskosti, v duchu úcty k ľudskému životu od počiatku až do konca s rešpektovaním dôstojnosti ľudského jedinca. V týchto ustanoveniach sú vymenované ďalšie povinnosti zahŕňajúc povinnosť postupovať pri výkone povolania v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

12

2. Zdravotnícky pracovník a výkon jeho povolania:

Popisuje charakteristické zásady výkonu povolania zdravotníckeho pracovníka. Nachádzame tu inštitút výhrady svedomia, neprípustnosť eutanázie a asistovaného suicidia, ale aj povinnosť dbať o odborný rast a sústavne sa vzdelávať.

13


3. Zdravotnícky pracovník a pacient

Ustanovenia v tejto časti sa dotýkajú vzťahu zdravotníckeho pracovníka k pacientovi, pričom „zdravotnícky pracovník sa k pacientovi správa korektne, s pochopením, s rešpektovaním intimity a trpezlivosťou a nezníži sa k hrubému alebo nemravnému konaniu; zdravotnícky pracovník rešpektuje pacienta ako rovnocenného partnera so všetkými občianskymi právami i povinnosťami vrátane zodpovednosti za svoje zdravie“. Poukazuje sa tu na základné inštitúty ako informovaný súhlas, či mlčanlivosť, no nachádzame aj elementárne idey fungovania vzťahu medzi zdravotníckym pracovníkom a pacientom.

14

4. Vzťahy medzi zdravotníckymi 4. Vzťahy medzi zdravotníckymi pracovníkmi

Veľmi dôležité ustanovenia, ktoré hovoria o vzájomnom uznávaní jednotlivých zdravotníckych profesií, korektnom správaní, rešpektujúc odlišný názor medzi zdravotníckymi pracovníkmi. Je tu vyjadrená, podľa môjho názoru priam nutnosť spolupráce zdravotníckych pracovníkov pri ošetrení toho istého pacienta.

15


5. Lekár, zubný lekár a ostatní pracovníci v zdravotníctve

Vyjadruje ďalšiu zo základných zásad: „lekár a zubný lekár nesmú poskytovať zdravotnú starostlivosť za prítomnosti osoby, ktorá nie je lekárom alebo zubným lekárom a nepatrí k zdravotníckym pracovníkom“, pričom ako výnimky vymedzuje:
• osobu, ktorá asistuje pri poskytovaní prvej pomoci,
• osobu, ktorá sa u lekára vzdeláva alebo pracuje,
• a ďalšiu osobu, s ktorej prítomnosťou pacient súhlasí.