20 - yîisìp Flashcards Preview

Thaï vocabulaire Assimil par leçons > 20 - yîisìp > Flashcards

Flashcards in 20 - yîisìp Deck (24)
1

ambassade

sathăanthôuut
สถานทูต

2

envoyer

sòng
ส่ง

3

lettre,
courrier

jòtmăay
จดหมาย

4

parking

thîijøøtrót (grave)
ที่จอดรถ

5

interdit,
interdit de stationner

hâam
ห้าม
hâamjøøtrót (grave)
ห้ามจอดรถ

6

quartier

thăeeou
แถว

7

police

tamròuuat
ตำรวจ

8

aussi,
pareillement

mŭaankan
เหมือนกัน

9

faire attention à

rawang ná
ระวัง

10

amende

khâapràp
ค่าปรับ

11

1 - L'ambassade française se trouve là-bas.

1 - sathăanthôuut faràngsèet yòuu thîinân.

12

2 - J'écris une lettre.

2 - chán khĭaan jòtmăay.

13

3 - Je vais mettre une lettre à la poste.

3 - chán pay sòng jòtmăay thîi praysanii.

14

4 - Mon (jeune) frère aime (manger) la cuisine occidentale.

4 - nǿøngchaay phøm (v) chøøp (ʌ) thaan aahăan faràng.

15

5 - Juste à côté de chez moi il y a un restaurant thaï.

5 - khâangkhâang bâan phøm (v) mii ráan aahăan thay.

16

6 - Le parking se trouve derrière le restaurant.

6 - thîijøøtrót (grave) yòuu khâanglăng ráan aahăan.

17

à côté,
juste à côté

khâang
ข้างๆ
khâangkhâang
ข้างๆข้างๆ

18

devant

khâangnâa
ข้างหน้า

19

derrière

khâanglăng
ข้างหลัง

20

1 - chôuuay bøøk (`) thaang phŏm nøy (`) dâay máy khráp ?

๑ - ช่วยบอกทางผมน้อยได้ไหมครับ

21

2 - khoun róuujàk praysanii máy ?

๒ - คุณรู้จักไปรษณีย์ไหม

22

3 - thîijøøtrót (`) pay thaang năy ?

๓ - ที่จอดรถไปทางไหน

23

4 - tamròuuat yòuu khâangnâa sathăanthôuut.

๔ - ตำรวจอยู่ข้างหน้าสถานทูต

24

5 - kháo jøøtrót (`) khâanglăng thanaakhaan.

๕ - เขาจอดรถข้างหลังธนาคาร