2015 Flashcards Preview

2015; 2017 > 2015 > Flashcards

Flashcards in 2015 Deck (60):
1

Pacjentowi podano w celach diagnostycznych izotop o T1/2 równym 10 h, jednak z powodu awarii sprzętu badanie przesunięto na następny dzień. Przeprowadzono badanie i nie stwierdzono aktywności izotopu. Kiedy taka sytuacja mogła mieć miejsce?

a) biologiczny T1/2 ≈ 0
b) wadliwie dobrano aktywność izotopu podanego pacjentowi

2

Wybierz nieprawdziwe stwierdzenia dotyczące absorpcji promieniowania X o energii 60 keV:

a) absorpcja w tłuszczu > absorpcji w mięśniu poprzecznie prążkowanym [absorpcja zależna od gęstości]

3

Pacjent o masie 70 kg otrzymał dawkę promieniowania jonizującego równą 2 Gy. Wybierz wszystkie prawdziwe:

a) pacjent zaabsorbował energię równą ok. 140 J
b) skutki biologiczne zależą od rodzaju zastosowanego promieniowania jonizującego

4

W naczyniu wypełnionym krwią ludzką porusza się metalowa kulka, ruch kulki zależy od:

a) temperatury
b) hematokrytu

5

Opisując rozpad promieniotwórczy często stosujemy tzw. proces EC. Wybierz wszystkie prawidłowe stwierdzenia dotyczące tego zjawiska:

a) podczas tej przemiany liczba neutronów w jądrze wzrasta
b) rozpadowi towarzyszy zawsze emisja promieniowania X
c) zmiana liczby protonów i neutronów jest identyczna jak w rozpadzie ß+ [EC - to po prostu electron capture (wychwyt elektronu), co do konsekwencji jest identyczny z ß+]

6

Wypreparowano tętnicę królika i badano przepływy powietrza i wody w tym naczyniu przy różnicy ciśnień ΔP = 20 mmHg, różnice w przepływie H2O i powietrza (wybierz poprawne):

a) przepływ objętościowy powietrza jest większy niż wody
b) opór naczyniowy dla przepływu powietrza jest mniejszy niż dla wody

7

Pasażer pali papierosy na tylnym siedzeniu, kierowca aby pozbyć się dymu uchyla szybę w swoich drzwiach. Jakie prawo decyduje o eliminacji dymu z kabiny samochodu?

a) Bernoulliego

8

Linie przerywane na rysunku 2 oznaczają:

wiązania wodorowe

9

Załóżmy, że człowiek przebywa w powietrzu o określonych, stałych parametrach, takich jak skład, temperatura, ciśnienie, wilgotność powietrza; proszę wybrać wszystkie poprawne:

a) zastąpienie N2 przez He nie wpłynie na ilość dostarczanego do komórek tlenu
b) jeśli temperatura powietrza jest równa temperaturze ciała to istnieje możliwość że nie występują straty wody przez organizm w wyniku oddychania

10

Działanie wielu czynników na organizm człowieka można zawsze opisać prawem absorpcji. Do tych czynników zaliczają się:

a) światło słoneczne
b) fale ultradźwiękowe
c) promieniowanie laserowe [to wszystkie te czynniki, które wyrażamy funkcją eksponencjalną]

11

Rozważmy potencjały elektryczne wytwarzane na błonie komórkowej. W warunkach fizjologicznych:

a) o wartości potencjałów decyduje kilka warstw jonów dookoła błony

12

Rozważmy sytuację, w której wszystkie współczynniki dyfuzji w organizmie wzrosły o 20 %. Zaznacz w których przypadkach szybkość transportu w organizmie wzrośnie proporcjonalnie do wzrostu współczynnika dyfuzji:

a) transport Ar przez przegrodę pęcherzykowo - włośniczkową

13

Z podanych stwierdzeń dotyczących osmozy (OS) proszę wybrać wszystkie poprawne:

a) OS można wykorzystać do odwadniania próbki
b) OS w organizmie zdrowego człowieka praktycznie nie zależy od temperatury [osmoza to transport rozpuszczalnika przez błonę]

14

W testach alergicznych powszechnie stosujemy wstrzyknięcie podskórne histaminy jako odczyn kontrolny. Zaznacz wszystkie prawdziwe stwierdzenia dotyczące powstawania rumienia i bąbla po podskórnym podaniu histaminy:

a) lokalny wzrost temperatury skóry
b) jest tam istotne zjawisko osmozy

15

Stetoskopy zwykle składają się z lejka osłoniętego i nieosłoniętego membraną. Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi dotyczące stetoskopu:

a) z głowicą 1 - lejkową można osłuchać pacjenta pod wodą
b) objętość lejka determinuje intensywność rejestrowanego sygnału [lejek działa jak pudło rezonansowe]

16

Własności elektryczne tkanek - wybierz wszystkie prawdziwe stwierdzenia:

a) tkanki wykazują właściwości zarówno przewodnika jak i dielektryka
b) własności dielektryczne są dominujące przy dużych częstotliwościach przyłożonego pola elektrycznego [kondensator jest "dziurą" w obwodzie dla prądu stałego, im bardziej zmienny prąd, tym lepiej kondensator go przepuszcza]

17

Własności magnetyczne tkanek - wybierz wszystkie prawdziwe stwierdzenia:

a) przenikalność magnetyczna ≈ 1
b) pola magnetyczne są generowane w trakcie skurczu komór serca

18

Rozważmy dwa pręty P1 i P2 wykonane z tego samego materiału. Pręt P1 ma 2 razy większa średnicę i długość niż pręt P2. Wybierz wszystkie prawdziwe stwierdzenia:

a) [wszystkie odpowiedzi były złe, dotyczyły różnic w odporności na ściskanie, rozciąganie etc.]

19

Własności promieniowania laserowego - wybierz wszystkie prawdziwe stwierdzenia:

a) zawiera maksymalnie kilka linii o ściśle określonej długości fali
b) większość laserów działa impulsowo
c) oddziaływanie z tkanką silnie zależy od długości fal

20

Rozważmy pobudzenie włókna mięśniowego wywołane przez dwie elektrody na dwóch jego końcach. Proszę wybrać wszystkie prawdziwe stwierdzenia:

a) istnieje graniczna wartość prądu poniżej której nie można pobudzić włókien, bez względu na zastosowaną częstość pobudzenia
b) pobudzanie niższymi impulsami wymaga zastosowania wyższych prądów
c) minimalna wartość prądu potrzebna do pobudzenia zależy od ograniczonej pojemności błony komórkowej [GT-2]

21

Złamanie kości przedstawione na rysunku 2:

a) [wszystkie odpowiedzi były złe, dotyczyły przyczyny złamań w punktach T i C - wywołujących je rodzajów naprężeń]

22

W praktyce klinicznej stosujemy różnego rodzaju lasery w okulistyce. Prawdą jest że:

korekcja krótkowzroczności sprowadza się do zwiększenia promienia krzywizny rogówki

23

Rysunek 3 przedstawia przepływ krwi przez tętniaka aorty. Wybierz wszystkie prawdziwe zależności między V (szybkością przepływu krwi), P (ciśnieniem), S (powierzchnią przekroju poprzecznego naczynia) w punktach A i B

a) Va>Vb [zawsze jak pytają w tego typu zadaniach o ciśnienie, to chodzi im o ciśnienie statyczne]

24

Wybierz wszystkie prawdziwe stwierdzenia o hemodializie:

a) z reguły trwa kilka godzin gdyż produkty przemiany materii trzeba usunąć nie tylko z krwi, ale też z innych płynów ustrojowych
b) czas hemodializy można skrócić stosując większą liczbę kapilar w dializatorze
c) czas można skrócić ustalając przeciwne kierunki przepływu krwi i dializatu

25

Nastąpiła awaria oświetlenia, w wyniku której natężenie oświetlenia zmniejszyło się kilkukrotnie. Zaznacz prawdziwe stwierdzenia dotyczące zmian w zdolności rozdzielczej oka:

a) poprawa zdolności rozdzielczej oka
b) problemy z rozróżnieniem barw [nieprawdą były te problemy że w pierwszej kolejności przestajemy widzieć czerwone albo zielone albo niebieskie; zdolność rozdzielcza zależy od długości fali (im krótsza fala tym lepsza rozdzielczość), ponieważ zdolność rozdzielcza to odwrotność odległości między dwoma jeszcze rozróżnialnymi punktami - nie chodzi tu w ogóle o kolory; najlepiej widzimy zielono - żółty - najdłużej go widzimy przy ściemnianiu - ale jest to kwestia czułości siatkówki na poszczególne barwy, a nie zdolności rozdzielczej układu optycznego oka]

26

Z podanych odpowiedzi proszę wybrać poprawne dotyczące zmian wymiarów pęcherzyków płucnych podczas oddychania:

a) zgodnie z prawem Laplace'a po zatrzymaniu oddechu pęcherzyki o mniejszym promieniu powinny się zapadać
b) cykliczność procesów oddychania powoduje że w ludzkich płucach mogą występować pęcherzyki o różnych rozmiarach
c) wzrost ilości surfaktantu powoduje spadek ciśnienia pęcherzyków

27

Własności mechaniczne tkanki kostnej zależą od wieku osobnika i funkcji konkretnych kości. Spośród podanych wybierz wszystkie zgodne z prawdą:

a) zakończenie kości główką powoduje spadek naprężeń w stawie
b) kości w uchu środkowym charakteryzują się większym modułem Younga niż trzon kości piszczelowej

28

Pomiary bioimpedancyjne wykorzystujemy w:

a) badaniu funkcji serca
b) badaniu funkcji płuc
c) badaniu ilości wody w organizmie

29

Dla opisu ciśnień w organizmie człowieka uwzględniamy w niektórych wypadkach ciśnienie hydrostatyczne. Przykładami takich sytuacji są:

a) krew w układzie krążenia
b) płyn mózgowo-rdzeniowy w kanale rdzenia kręgowego

30

Przeprowadzamy iniekcję soli fizjologicznej, nakłuwając naczynie przedramienia pacjenta:

a) wraz z postępem infuzji przepływ soli fizjologicznej będzie malał
b) możliwa jest sytuacja że uzyskamy zerowy przepływ

31

W EKG jedna czterech elektrod kończynowych uległa zniszczeniu i dysponujemy tylko trzema z nich. Wskaż prawdziwe stwierdzenia:

a) możliwe jest wykonanie badania w odprowadzeniach dwubiegunowych

32

Z podanych stwierdzeń dotyczących układu oddechowego proszę wybrać prawdziwe stwierdzenia:

a) prędkość przepływu powietrza jest najmniejsza w sąsiedztwie pęcherzyków niezależnie od fazy cyklu oddechowego
b) objętość zalegająca będzie równa zero gdy drogi oddechowe będą sztywnymi rurkami

33

Wywołując przepływ prądu można wywołać niekorzystne skutki dla organizmu. Prawdą jest, że:

a) człowiek odczuwa przepływ prądu o natężeniu 10mA i częstotliwości 50Hz
b) pobudzenie nerwowe i odpowiedź cieplna są czynnikami ograniczającymi prąd który może bezpośrednio przepływać przez ciało człowieka

34

Rozważmy straty ciepła (SC) w organizmie człowieka:

a) możliwa jest sytuacja w której SC są ujemne (pobieranie ciepła z otoczenia)
b) SC silnie zależą od przepływu krwi przez skórę [SC przez promieniowanie - tu działa tylko prawo Stefana - Boltzmana]

35

U pacjenta wystąpił obrzęk płuc. Z podanych przyczyn tej patologii proszę wybrać prawdziwe:

a) zmiana osmolarności krwi
b) dysfunkcja prawej komory serca
c) spadek ciśnienia krwi w kapilarach płucnych

36

Ciało szkliste zostanie zastąpione powietrzem. Zmiana taka:

a) jest korzystna dla dalekowidza
b) zdolność skupiająca rogówki nie zmieni się [woda generalnie jest zawsze korzystna dla krótko, powietrze dla dalekowidza]

37

Transcranial direct current stimulation (tDCS) - przepływ niewielkiego prądu między elektrodami na czaszce pacjenta:

a) zależnie od polaryzacji elektrod przepływ prądu powoduje wzrost lub spadek pobudliwości neuronów
b) obserwowany efekt będzie wywołany przez modyfikacje potencjału spoczynkowego neuronu [ponoć też wzrost pobudliwości w pobliżu katody i spadek w pobliżu anody - pytanie miało więcej prawidłowych odpowiedzi]

38

Usunięto z ucha kosteczki słuchowe a ucho środkowe wypełniono solą fizjologiczną. Zaznacz prawdziwe odpowiedzi:

a) zdolność detekcji dźwięków o niskim natężeniu drastycznie zmaleje
b) zakres częstotliwości rejestrowanych dźwięków zmniejszy się

39

Z podanych własności tkanki kostnej wybierz prawdziwe:

a) jony fluoru mogą zastępować w hydroksyapatycie jony OH-
b) składowa mineralna stanowi 2/3 masy kostnej

40

Z podanych stwierdzeń dotyczących choroby kesonowej wybierz poprawne:

a) wynika bezpośrednio z prawa Henry'ego
b) związana jest z występowaniem ciśnienia hydrostatycznego u nurków
c) występuje we wszystkich płynach ustrojowych [GT-3]

41

Histogram amplitud bazujący na 1 cyklu krzywej EKG w odprowadzeniach dwubiegunowych:

a) będzie zawierał minimum jeden pik

42

Naprawiając lampę RTG pomyłkowo zastąpiono anodę W (Z = 74) anodą Mo (Z = 42).

a) całkowite natężenie promieniowania ulegnie zmniejszeniu
b) energia promieniowania charakterystycznego ulegnie zmniejszeniu

43

Załóżmy że w definicji Hounsfielda zastąpiono współczynniki osłabienia (WO) wody WO dla C2H5OH. Prawdą jest, że:

a) WO kości wzrośnie
b) WO powietrza praktycznie nie zmieni się
c) WO tkanki tłuszczowej ≈ 0

44

Prawdziwe stwierdzenia dotyczące terapii hadronowej:

a) radioterapia nowotworów z wykorzystaniem ciężkich i naładowanych cząstek
b) podstawową zaletą jest mały obszar gdzie następuje maksymalna absorpcja energii

45

Prawdziwe stwierdzenia dotyczące PET:

a) wyznaczane jest miejsce anihilacji pozytonu
b) głównie wykorzystywane w diagnostyce i ocenie skuteczności terapii nowotworów
c) można wykonać z użyciem dwugłowicowej gamma-kamery

46

Prawdziwe stwierdzenia dotyczące TRM:

a) [UWAGA! Wszystkie poniższe to zdania fałszywe:
b) stosowane pole jest 10000 razy silniejsze od ziemskiego
c) nie stosuje się kontrastów
d) można obrazować tylko diamagnetyki
e) tylko dla pierwiastków posiadających nieparzystą liczbę protonów i neutronów]

47

Zdjęcie rentgenowskie z rysunku nr 4 (niedoświetlone). Do jego wykonania zastosowano:

a) zbyt mały ładunek
b) zbyt gruby filtr
c) filtr Cu zamiast Al

48

Efekt Dopplera stosujemy przy pomiarach:

a) perfuzji w skórze
b) ruchu przegrody międzykomorowej
c) tętna płodu

49

Efekty absorpcyjne przy obrazowaniu USG:

a) są zawsze uwzględniane przez wzmocnienie amplitudy echa

50

Krzywa charakterystyczna błony rentgenowskiej to zależność:

a) gęstości optycznej od ładunku (ekspozycji)
b) logarytmu ze stosunku padającego i przechodzącego promieniowania od ekspozycji (ładunku)

51

Do badania ucha środkowego można zastosować:

a) TK
b) odbicie fali akustycznej od błony bębenkowej

52

Przy badaniu EKG pacjent podniósł kończyny do pozycji prostopadłej do osi ciała. Zmian w zapisie nie wywoła:

a) podniesienie obu rąk
b) podniesienie obu nóg
c) podniesienie prawej nogi
d) podniesienie lewej nogi

53

Przy defibrylacji:

a) prąd o natężeniu 100 μA i częstotliwości 50 Hz może wywołać migotanie komór
b) typowa dostarczona energia wynosi 100 – 300 J

54

USG nie stosuje się do obrazowania kości, ponieważ:

a) minimalne zdolności rozdzielcze są rzędu 5 mm
b) absorpcja fal o odpowiednich dla obrazowania częstotliwościach jest duża

55

Termoablacja:

a) do zniszczenia tkanek wystarczy zastosować temperaturę ok. 500C przez odpowiednio długi czas
b) dla elektrody igłowej depozycja energii maleje z 4 potęgą odległości

56

O wykorzystaniu środka kontrastowego w angiografii decyduje:

a) liczba atomowa
b) liczba protonów

57

Na ścianach kasety aparatu rentgenowskiego umieszczono przypadkowo 2 płytki obrazujące i wykonano zdjęcie

a) obrazy na obu płytkach będą prawie identyczne

58

Temperatury stosowane w praktyce klinicznej:

a) diatermia długofalowa wykorzystuje fale radiowe
b) ogrzanie można wywołać stosując fale ultradźwiękowe

59

Metody obrazowania w których wykonujemy badania ilościowe inne niż pomiary geometryczne:

a) ultrasonografia dopplerowska
b) TK
c) MRI

60

Pacjent otrzymał w radioterapii dawkę promieniowania równą 50 Gy (dawka wyższa niż letalna). Wyjaśnij ten pozorny paradoks:

a) dawka była dostarczona tylko do części ciała
b) dawka ta była dostarczona w formie kilkudziesięciu naświetleń