2016 års Flervalsfrågor Flashcards Preview

Nek1: Tillämpad Ekonomi & Handel > 2016 års Flervalsfrågor > Flashcards

Flashcards in 2016 års Flervalsfrågor Deck (35):
1

Utgå från Heckscher-Ohlin-modellen. Anta att det finns två produktionsfaktorer, kapital och jord. Etiopien är relativt rik på jord och USA är relativt rikt på kapital. Vilka kommer att stödja frihandel mellan USA och Etiopien?
a. Kapitalägare i båda länderna.
b. Jordägare i båda länderna.
c. Jordägare i USA.
d. Kapitalägare i USA.

D

2

Utgå från Heckscher-Ohlin modellen. Anta att det finns två länder. USA är relativt rikt på kapital och Etiopien är relativt rikt på arbetskraft. Båda länderna använder kapital och arbete för att producera två varor, en kapitalintensiv vara (bilar) och en arbetskraftsintensiv vara (kläder). Innan länderna handlar med varandra, kostar en bil 100,000 USD i USA och motsvarande 150,000 USD i Etiopien. Vad kommer att hända med priset på bilar i USA och Etiopien när länderna öppnar upp för handel?
a. Priset sjunker i båda länderna.
b. Priset ökar i båda länderna.
c. Priset ökar i USA och sjunker i Etiopien.
d. Priset sjunker i USA och ökar i Etiopien.

C

3

Utgå från Ricardo modellen. Anta att det finns två länder, USA och Etiopien. Innan länderna handlar med varandra, kostar en bil 100,000 USD i USA och motsvarande 150,000 USD i Etiopien. Vad kommer att hända med priset på bilar i USA och Etiopien när länderna öppnar upp för handel?
a. Priset sjunker i båda länderna.
b. Priset ökar i båda länderna.
c. Priset ökar i USA och sjunker i Etiopien.
d. Priset sjunker i USA och ökar i Etiopien.

C

4

Tabellen visar hur många timmar en arbetare behöver för att producera mat respektive skor i Eritrea och Etiopien.
Eritrea: Mat=10 Skor=5
Etiopien: mat=8 Skor=2
Vilket av följande påståenden beskriver situation bäst inom ramen för Smiths och Ricardos modeller?
a. Eritrea har absolut fördel i produktionen av mat och Etiopien har absolut fördel i produktionen av skor
b. Eritrea har komparativ fördel i produktionen av skor och Etiopien har komparativ fördel i produktionen av mat
c. Eritrea har absolut och komparativ fördel i produktionen av både mat och skor
d. Eritrea har komparativ fördel i produktionen av mat och Etiopien har komparativ fördel i
produktionen av skor

D

5

Antagandet om avtagande avkastning i Heckscher-Ohlin-modellen innebär att, till skillnad från Ricardo-modellen, det är troligt att
a. länderna kommer inte att vara fullständigt specialiserade
b. länderna kommer att vinna på fri internationell handel
c. länderna kommer att konsumera utanför sina egna produktionsmöjlighetskurvor
d. komparativa fördelar kommer inte att bestämma inriktningen av handeln

A

6

Anta att det svenska företaget Input bestämmer sig för att producera vissa insatsvaror i Bangladesh eftersom lönerna är lägre där. Hur kommer lönerna att påverkas i länderna?
a. Relativlönerna för högutbildade ökar i båda länderna.
b. Relativlönerna för högutbildade minskar i båda länderna.
c. Relativlönerna för högutbildade ökar i Sverige och sjunker i Bangladesh.
d. Relativlönerna för högutbildade minskar i Sverige och ökar i Bangladesh.

A

7

Den moderna handelsteorin bygger på en monopolistisk modell med stordriftsfördelar. Vad blir den mesta troliga effekten av handel, enligt modellen?
a. Företag måste differentiera sina produkter för att inte slås ut av ökad konkurrens.
b. Företag måste sänka sina priser för att inte slås ut av ökad konkurrens.
c. Företag kan höja sina priser eftersom marknaden blir större genom exporten.
d. Företag kan lägga delar av produktionsprocessen i andra länder.

A

8

Enligt gravitationsmodellen handlar länder mer med varandra
a. Om de har olika relativ tillgång på produktionsfaktorer.
b. Om produktiviteten i länderna skiljer sig åt.
c. Om de har låga transportkostnader.
d. Om köpkraftsparitet gäller.

C

9

Norge har stora produktionssubventioner inom jordbruket. Vilka tjänar på dessa subventioner?
a. Norska producenter och norska konsumenter
b. Norska producenter.
c. Norska producenter och utländska konsumenter.
d. Utländska producenter och norska konsumenter.

B

10

Norges befolkning blir äldre och äldre. För att behålla sin inkomstnivå behöver Norge öka arbetskraftsinvandringen. Anta att arbetskraftsinvandringen från Sverige till Norge ökar. Hur påverkas lönerna i länderna på kort sikt enligt modellen för specifika faktorer?
a. Lönerna ändras inte.
b. Lönerna stiger i båda länderna.
c. Lönerna stiger i Sverige och sjunker i Norge.
d. Lönerna stiger i Norge och sjunker i Sverige.

C

11

Anta att Norge genomför utländska direktinvesteringar av Greenfield typ i Sverige. Hur påverkas lönerna i länderna på kort sikt enligt modellen för specifika faktorer?
a. Lönerna ändras inte.
b. Lönerna stiger i båda länderna.
c. Lönerna stiger i Sverige och sjunker i Norge.
d. Lönerna stiger i Norge och sjunker i Sverige.

C

12

Anta att Norge genomför utländska direktinvesteringar av Greenfield typ i Sverige. Hur påverkas avkastningen på kapital i länderna på kort sikt enligt modellen för specifika faktorer?
a. Avkastningen ändras inte.
b. Avkastningen stiger i båda länderna.
c. Avkastningen stiger i Sverige och sjunker i Norge.
d. Avkastningen stiger i Norge och sjunker i Sverige.

D

13

Anta att Norge genomför utländska direktinvesteringar av Greenfield typ i Sverige. Enligt Heckscher-Ohlin modellen kommer detta inte att påverka lönerna i Sverige på lång sikt. Varför?
a. Modellen bygger på avtagande avkastning.
b. Teknologin förblir densamma.
c. Antalet företag ökar och därmed blir konkurrensen högre.
d. Faktortillgången ändras inte.

B

14

USA och Europa förhandlar för närvarande om ett frihandelsavtal. Detta kan leda både till handelsalstring (trade creation) och handelsomfördelning (trade diversion). Anta att USA före avtalet importerar pappersmassaprodukter från Argentina, men efter avtalet byter man till Frankrike. Detta leder till:
a. Handelsalstring som ökar välfärden både i USA och EU.
b. Handelsomfördelning som minskar välfärden i USA.
c. Handelsalstring som endast ökar välfärden i EU.
d. Handelsomfördelning som minskar välfärden i EU.

B

15

I början av 1900-talet dominerades USA:s utrikeshandel (liksom de flesta då industrialiserade länders) av råvaror och insatsvaror till industrin. Vad dominerar idag?
a. Råvaror och insatsvaror till industrin
b. Jordbruksprodukter och konsumentvaror
c. Jordbruksprodukter och livsmedel
d. Kapitalvaror och konsumentvaror

D

16

De traditionella handelsteorierna bygger på följande antaganden.
a. Perfekt konkurrens, konstant skalavkastning och heterogena preferenser.
b. Perfekt konkurrens, konstant skalavkastning och homogena preferenser.
c. Perfekt konkurrens, tilltagande skalavkastning och homogena preferenser.
d. Imperfekt konkurrens, tilltagande skalavkastning och heterogena preferenser.

B

17

Tabellen visar hur många enheter en arbetare kan producera per månad i Eritrea och Etiopien.
Eritrea: Mat=10, SKor=5
Etiopien: Mat=8, SKor=2
Vilket av följande påståenden beskriver situation bäst inom ramen för Smiths och Ricardos modeller?
a. Eritrea har en absolut fördel i produktionen av mat och en komparativ fördel i produktionen av skor.
b. Eritrea har en absolut fördel i produktionen av skor och en komparativ fördel i produktionen av mat.
c. Etiopien har en absolut fördel i produktionen av mat och en komparativ fördel i produktionen av skor.
d. Etiopien har en absolut fördel i produktionen av skor och en komparativ fördel i produktionen av mat.

A

18

Anta att länderna Mali och Niger börjar handla med varandra. Mali har en komparativ fördel i produktionen av majs och Niger har en komparativ fördel i produktionen av cement. Vilket av följande påstående beskriver bäst hur lönerna kommer att påverkas enligt Ricardomodellen?
a. Arbetare inom majssektorn i Mali får högre löner, men arbetare inom samma sektor i Niger får lägre löner.
b. Arbetare inom cementsektorn i Mali får högre löner, men arbetare inom samma sektor i Niger får lägre löner.
c. Arbetare inom majssektorn i Niger får högre löner, men arbetare inom samma sektor i Mali får lägre löner.
d. Alla arbetare får högre lön.

D

19

Enligt Ricardo- modellen innebär handel en ökad specialisering för att länder är olika i fråga om
a. Utbildningsnivå.
b. Tillgång på produktionsfaktorer.
c. Skattepolitik.
d. Teknologi.

D

20

Burundi och Rwanda producerar två varor, en kapitalintensiv vara (bilar) och en arbetskraftsintensiv vara (kläder) med hjälp av produktionsfaktorerna; kapital och arbetskraft. Burundi är relativt rikt på kapital och Rwanda är relativt rikt på arbetskraft. Vad händer med faktorinkomsterna i Rwanda, när landet öppnar upp för handel med Burundi? Använd Heckscher-Ohlin modellen och Stolper-Samuelson teoremet.
a. Realinkomsterna för båda produktionsfaktorerna ökar.
b. Realinkomsten för arbetskraft ökar och realinkomsten för kapitalägare minskar.
c. Realinkomsterna för arbetskraften minskar och realinkomsten för kapitalägarna ökar.
d. Realinkomsterna för båda produktionsfaktorerna minskar.

B

21

Anta att det svenska företaget Input bestämmer sig för att producera vissa insatsvaror i Bangladesh eftersom lönerna är lägre där. Hur kommer lönerna att påverkas i länderna?
a. Relativlönerna för högutbildade ökar i Sverige och sjunker i Bangladesh.
b. Relativlönerna för högutbildade minskar i Sverige och ökar i Bangladesh.
c. Relativlönerna för högutbildade ökar i båda länderna.
d. Relativlönerna för högutbildade minskar i båda länderna.

C

22

Den moderna handelsteorin bygger på en monopolistisk modell med stordriftsfördelar. Vad blir den mesta troliga effekten av handel, enligt modellen?
a. Företag kan höja sina priser eftersom konkurrensen minskar.
b. Företag kan höja sina priser eftersom marknaden blir större genom exporten.
c. Företag kan slås ut av ökad konkurrens om de inte differentierar sina produkter.
d. Företag kan lägga delar av produktionsprocessen i andra länder.

C

23

Enligt gravitationsmodellen handlar länder mer med varandra
a. Om de har olika relativ tillgång på produktionsfaktorer.
b. Om produktiviteten i länderna skiljer sig åt.
c. Om de är stora länder.
d. Om köpkraftsparitet gäller.

C

24

Utgå från att det råder frihandel och perfekt konkurrens. EU exporterar socker till världsmarknadspriset Pw. Nu inför EU en exportsubvention på socker. Vilken omfördelningseffekt får vi inom EU?
a. Producentöverskottet ökar och konsumentöverskottet ändras inte.
b. Konsumentöverskottet minskar och producentöverskottet ökar.
c. Konsumentöverskottet ökar och producentöverskottet minskar.
d. Både konsumentöverskottet och producentöverskottet ökar.

B

25

Utgå från att det råder frihandel och perfekt konkurrens. EU exporterar socker till världsmarknadspriset Pw. Nu inför EU en produktionssubvention på socker. Vilken omfördelningseffekt får vi inom EU?
a. Producentöverskottet ökar och konsumentöverskottet ändras inte.
b. Konsumentöverskottet minskar och producentöverskottet ökar.
c. Konsumentöverskottet ökar och producentöverskottet minskar.
d. Både konsumentöverskottet och producentöverskottet ökar.

A

26

EU planerar i enligt med en överenskommelse inom WTO att sluta använda exportsubventioner. Låt oss anta att stödet istället kommer att ges som traditionella produktionssubventioner. Hur kommer matpriserna att påverkas av denna förändring från export- till produktionssubventioner?
a. Mat kommer att bli dyrare både på världsmarknaden och inom EU.
b. Mat kommer att bli dyrare på världsmarknaden och billigare inom EU.
c. Mat kommer att bli billigare på världsmarknaden och dyrare inom EU.
d. Mat kommer att bli billigare både på världsmarknaden och inom EU.

B

27

Anta att Norge inför en importkvot på kläder från Kina. Hur kommer konsumtionen av kinesiska kläder i Norge att påverkas?
a. Konsumtionen ökar för att priset sjunker.
b. Konsumtionen ökar för att kvalitén förbättras.
c. Konsumtionen minskar för att priset ökar.
d. Konsumtionen minskar för att kvalitén försämras.

C

28

Anta att Zambia har en importkvot på 10,000 bilar från Japan. Hur påverkas den samhälleliga välfärdsförlusten i Zambia om kvoten sänks till 5,000 bilar?
a. Den ökar bland annat för att konsumtionen ökar.
b. Den ökar bland annat för att produktionen ökar.
c. Den minskar bland annat för att produktionen minskar.
d. Den minskar bland annat för att konsumtionen minskar.

B

29

När USA införde en importkvot på småbilar från Japan på 1990-talet fick japanska dotterföretag i USA rätten att importera dessa bilar till USA. Vilken är den mest troliga orsaken till att importrätten gick till japanska företag?
a. USAs konsumenter tjänade på ett lägre pris.
b. Staten fick tullintäkter.
c. USA ville undvika en handelskonflikt med Japan.
d. USAs bilproducenter tjänade på det trots allt.

C

30

En importkvot kan ge upphov till statsintäkter om
a. Rätten att importera ges till utländska företag.
b. Rätten att importera ges till ”bra” inhemska företag.
c. Rätten att importera auktioneras ut.
d. Rätten att importera ges till ”dåliga” inhemska företag.

C

31

Anta att Norge genomför utländska direktinvesteringar av Greenfield typ i Sverige. Hur påverkas avkastningen på kapital och arbete i Norge på lång sikt enligt Heckscher-Ohlin modellen?
a. Avkastningen ändras inte.
b. Lönerna ökar och avkastningen på kapital minskar.
c. Lönerna minskar och avkastningen på kapital ökar.
d. Avkastningen på både arbete och kapital ökar.

A

32

Anta att Norge genomför utländska direktinvesteringar av Greenfield typ i Sverige. Hur påverkas avkastningen på kapital och arbete i Norge på kort sikt enligt modellen för specifika faktorer?
a. Avkastningen ändras inte.
b. Lönerna ökar och avkastningen på kapital minskar.
c. Lönerna minskar och avkastningen på kapital ökar.
d. Avkastningen på både arbete och kapital ökar.

C

33

Anta att migrationen från Sverige till Norge ökar. Hur påverkas avkastningen på kapital i länderna på kort sikt enligt modellen för specifika faktorer?
a. Avkastningen ändras inte.
b. Avkastningen stiger i båda länderna.
c. Avkastningen stiger i Sverige och sjunker i Norge.
d. Avkastningen stiger i Norge och sjunker i Sverige.

D

34

Länder anger ofta ”the infant industry argument” som ett skäl till att de bör bedriva strategisk handelspolitik. Vad menas med argumentet?
a. Stora multinationella företag flyttar mer och mer produktion till länder med lägre löner och denna process bör stödjas av mottagarländerna.
b. Nybildade företag är inte konkurrenskraftiga på världsmarknaden och behöver ett tillfälligt skydd av tullar.
c. Företag med stora positiva externa effekter bör skyddas av tullar.
d. Nybildade företag behöver ett långsiktigt skydd från konkurrens.

B

35

USA och Europa förhandlar för närvarande om ett frihandelsavtal. Detta kan leda både till handelsalstring (trade creation) och handelsomfördelning (trade diversion). Anta att USA efter avtalet börjar importera pappersmassaprodukter från Europa. Tidigare producerade USA denna massa inom landet. Den nya handelsströmmen leder till
a. Handelsalstring som ökar välfärden både i USA och EU.
b. Handelsomfördelning som minskar välfärden i USA.
c. Handelsalstring som endast ökar välfärden i EU.
d. Handelsomfördelning som minskar välfärden i EU.

A