Flervalsfrågor Flashcards Preview

Nek1: Tillämpad Ekonomi & Handel > Flervalsfrågor > Flashcards

Flashcards in Flervalsfrågor Deck (68):
1

Utgå från Heckscher-Ohlin-modellen. Anta att det finns två produktionsfaktorer, kapital och jord. I Mali är jord en knapp resurs och i Niger är kapital en knapp resurs. Vilka kommer att stödja frihandel mellan Mali och Niger?
a. Kapitalägare i Mali och jordägare i Niger.
b. Jordägare i Mali och kapitalägare i Niger. c. Kapitalägare i båda länderna.
d. Jordägare i båda länderna.

A

2

Utgå från Heckscher-Ohlin modellen. Anta att det finns två länder. USA är relativt rikt på kapital och Etiopien är relativt rikt på arbetskraft. Båda länderna använder kapital och arbete för att producera två varor, en kapitalintensiv vara (bilar) och en arbetskraftsintensiv vara (kläder). Innan länderna handlar med varandra, kostar en bil 100,000 USD i USA och motsvarande 150,000 USD i Etiopien. Vad kommer att hända med priset på bilar i USA och Etiopien när länderna öppnar upp för handel?
a. Priset ökar i USA och sjunker i Etiopien. b. Priset sjunker i USA och ökar i Etiopien. c. Priset sjunker i båda länderna.
d. Priset ökar i båda länderna.

A

3

Mali och Niger producerar två varor, en kapitalintensiv vara (bilar) och en arbetskraftsintensiv vara (kläder) med hjälp av produktionsfaktorerna; kapital och arbetskraft. Mali är relativt rikt på arbetskraft och Niger är relativt rikt på kapital. Vad händer med faktorinkomsterna i Niger, när landet öppnar upp för handel med Mali? Använd Heckscher-Ohlin modellen och Stolper-Samuelson teoremet.
a. Realinkomsterna för båda produktionsfaktorerna ökar.
b. Realinkomsten för arbetskraft ökar och realinkomsten för kapitalägare minskar.
c. Realinkomsterna för arbetskraften minskar och realinkomsten för kapitalägarna ökar. d. Realinkomsterna för båda produktionsfaktorerna minskar.

C

4

I samband med att frihandelsavtal ingås kan handelsalstring uppstå. Vad menas med begreppet handelsalstring?
a. Rikare länder tjänar mer än fattiga länder på avtalet.
b. Tidigare import från länder utanför avtalet konkurreras ut av import från länder som är
med i avtalet.
c. Länderna får negativa välfärdseffekter.
d. Länder inom avtalet ökar både export och import.

D

5

Anta att länderna Mali och Niger börjar handla med varandra. Mali har en komparativ fördel i produktionen av majs och Niger har en komparativ fördel i produktionen av cement. Vilket av följande påstående beskriver bäst hur lönerna kommer att påverkas enligt Ricardomodellen?
a. Arbetare inom majssektorn i Niger får högre löner, men arbetare inom samma sektor i Mali får lägre löner.
b. Alla arbetare får högre lön.
c. Arbetare inom majssektorn i Mali får högre löner, men arbetare inom samma sektor i
Niger får lägre löner.
d. Arbetare inom cementsektorn i Mali får högre löner, men arbetare inom samma sektor i
Niger får lägre löner.

B

6

Anta att det råder frihandel och perfekt konkurrens. Niger exporterar boskap till världsmarknadspriset 500 US dollar. Företagen i landet producerar 100 enheter och av dessa konsumeras 50 enheter i landet, resten exporteras. Vad händer med det inhemska priset om regeringen bestämmer sig för att ge en subvention på 100 CFA Franc per producerad enhet? a. Priset stiger med 100 CFA Franc.
b. Priset sjunker med 100 CFA Franc.
c. Priset ökar, men med mindre än 100 CFA Franc.
d. Priset ändras inte.

D

7

Utgå från Ricardo-modellen. Tabellen visar hur många timmar en arbetare behöver för att producera mat och skor i Botsvana och Namibia.
Mat: Botsvana = 20, Namibia = 5
Skor: Botsvana = 15, Namibia = 10
Vilken eller vilka produkter kommer Botsvana att exportera till Namibia? a. Mat.
b. Skor.
c. Varken mat eller skor.
d. Både mat och skor.

B

8

Tabellen visar hur många enheter en arbetare kan producera per månad i Argentina och Chile.
VIN: Argentina=1 Chile=2
Mat: Argentina=3, Chile=4
Vilket av följande påståenden beskriver situation bäst inom ramen för Smiths och Ricardos modeller?
a. Chile har en absolut fördel i produktionen av både mat och vin, samt en komparativ
fördel i produktionen av vin.
b. Argentina har en absolut fördel i produktionen av både mat och vin, samt en komparativ
fördel i produktionen av mat.
c. Chile har en absolut fördel i produktionen av mat och en komparativ fördel i
produktionen av mat.
d. Argentina har en absolut fördel i produktionen av mat och en komparativ fördel i
produktionen av mat.

A

9

Nigers befolkning blir äldre och äldre. För att behålla sin inkomstnivå behöver Niger öka arbetskraftsinvandringen. Anta att arbetskraftsinvandringen från Mali till Niger ökar. I Mali kommer lönerna att _________ för att arbetarnas marginalproduktivitet _________ enligt modellen för specifika faktorer?
a. Öka; ökar.
b. Öka; sjunker.
c. Sjunka; sjunker. d. Sjunka; ökar.

A

10

Nigers befolkning blir äldre och äldre. För att behålla sin inkomstnivå behöver Niger öka arbetskraftsinvandringen. Anta att arbetskraftsinvandringen från Mali till Niger ökar. Hur påverkas Nigers produktion på lång sikt?
a. Produktionen ökar i båda sektorerna, men mer i den arbetskraftsintensiva industrin. b. Produktionen ökar i båda sektorerna, men mer i den kapitalintensiva industrin.
c. Produktionen ökar i den arbetskraftsintensiva industrin, men sjunker i den
kapitalintensiva industrin.
d. Produktionen sjunker i den arbetskraftsintensiva industrin, men ökar i den
kapitalintensiva industrin.

C

11

Anta att Norge genomför utländska direktinvesteringar av Greenfield typ i Sverige. Hur påverkas avkastningen på kapital och arbete i Norge på lång sikt enligt Heckscher-Ohlin modellen?
a. Avkastningen ändras inte.
b. Lönerna ökar och avkastningen på kapital minskar. c. Lönerna minskar och avkastningen på kapital ökar. d. Avkastningen på både arbete och kapital ökar.

A

12

Anta att Norge genomför utländska direktinvesteringar av Greenfield typ i Sverige. Hur påverkas avkastningen på kapital och arbete i Sverige på kort sikt enligt modellen för specifika faktorer?
a. Avkastningen ändras inte.
b. Lönerna ökar och avkastningen på kapital minskar. c. Lönerna minskar och avkastningen på kapital ökar. d. Avkastningen på både arbete och kapital ökar.

B

13

Anta att det ryska företaget Input bestämmer sig för att producera vissa insatsvaror i Uzbekistan. Vilken av följande aktiviter i värdekedjan är minst trolig att bli flyttad?
a. Sammansättning (assembly). b. Produktion av komponenter. c. Forskning och utveckling.
d. Försäljning.

C

14

Anta att Ryssland och Uzbekistan öppnar upp för offshoring. Ryssland har relativt sett fler högutbildade. I vilket land kommer löner för högutbildade att öka mer är löner för lågutbildade?
a. Ryssland
b. Uzbekistan.
c. Inte i något land. d. I båda länderna.

D

15

Gravitationsmodellen förutsäger att Sverige kommer att ha mer handel med ______ än med ______.
a. Tyskland än Kina.
b. Lettland än Norge.
c. Uzbekistan än Ryssland. d. Botsvana än Italien.

A

16

Den moderna handelsteorin bygger på en monopolistisk modell med stordriftsfördelar. Vad blir den mesta troliga effekten av handel, enligt modellen?
a. Företag kan höja sina priser eftersom konkurrensen minskar.
b. Företag kan höja sina priser eftersom marknaden blir större genom exporten.
c. Företag kan slås ut av ökad konkurrens om de inte differentierar sina produkter. d. Företag kan lägga delar av produktionsprocessen i andra länder.

C

17

Ibland skyddar länder företag som har positiva externa effekter. Vad menas med att ett företag har positiva externa effekter?
a. En ökning av företagets produktion innebär en sänkning av kostnaderna i andra företag. b. En minskning av företagets produktion innebär en sänkning av kostnaderna i andra
företag.
c. En ökning av företagets kostnader innebär en sänkning av kostnaderna i andra företag d. En sänkning av antalet anställda i företaget innebär en sänkning av arbetskostnaderna i
andra företag.

A

18

Varför kommer det att uppstå samhällsekonomiska välfärdsförluster i USA om landet inför tullar på kläder från Kina?
a. Konsumtion av kläder kommer att minska.
b. Produktion i USA kommer att öka.
c. Produktion i Kina kommer att minska. d. Både a och b.

D

19

När USA införde en importkvot på småbilar från Japan på 1990-talet fick japanska dotterföretag i USA rätten att importera dessa bilar till USA. Vilken är den mest troliga orsaken till att importrätten gick till japanska företag?
a. USA ville undvika en handelskonflikt med Japan.
b. USAs bilproducenter tjänade på det trots allt. c. USAs konsumenter tjänade på ett lägre pris. d. Staten fick tullintäkter.

A

20

Sverige och Bangladesh producerar två varor, en kapitalintensiv vara (bilar) och en arbetskraftsintensiv vara (kläder) med hjälp av produktionsfaktorerna; kapital och arbetskraft. Bangladesh är relativt rikt på arbetskraft och Sverige är relativt rikt på kapital. Vad händer med faktorinkomsterna i Bangladesh, när landet öppnar upp för handel med Sverige? Använd Heckscher-Ohlin modellen och Stolper-Samuelson teoremet.
a. Både lön och avkastning på kapital ökar.
b. Lönen ökar och avkastning på kapital minskar. c. Lönen minskar och avkastning på kapital ökar. d. Både lön och avkastning på kapital minskar.

B

21

Anta att länderna Sverige och Bangladesh börjar handla med varandra. Sverige har en komparativ fördel i produktionen av bilar och Bangladesh har en komparativ fördel i produktionen av kläder. Vilket av följande påstående beskriver bäst hur lönerna kommer att påverkas enligt Ricardomodellen?
a. Arbetare som producerar bilar i Sverige får högre löner, men arbetare som producerar kläder i Bangladesh får lägre löner.
b. Alla arbetare får högre lön.
c. Arbetare som producerar bilar i Bangladesh får högre löner, men arbetare som
producerar kläder i Sverige får lägre löner.
d. Alla arbetare i Sverige får lägre lön.

B

22

Sveriges befolkning blir äldre och äldre. För att behålla sin inkomstnivå behöver Sverige öka arbetskraftsinvandringen. Anta att arbetskraftsinvandringen från Bangladesh till Sverige ökar. I Bangladesh kommer lönerna att _________ för att arbetarnas marginalproduktivitet _________ enligt modellen för specifika faktorer?
a. Öka; sjunker.
b. Sjunka; sjunker. c. Sjunka; ökar.
d. Öka; ökar.

D

23

Sveriges befolkning blir äldre och äldre. För att behålla sin inkomstnivå behöver Sverige öka arbetskraftsinvandringen. Anta att arbetskraftsinvandringen från Bangladesh till Sverige ökar. Vilken är den mest troliga effekten på produktionen i Bangladesh på lång sikt?
a. Produktionen minskar i båda sektorerna, men mer i den arbetskraftsintensiva industrin. b. Produktionen minskar i båda sektorerna, men mer i den kapitalintensiva industrin.
c. Produktionen ökar i den arbetskraftsintensiva industrin, men sjunker i den kapitalintensiva industrin.
d. Produktionen sjunker i den arbetskraftsintensiva industrin, men ökar i den kapitalintensiva industrin.

D

24

Anta att Sverige genomför utländska direktinvesteringar av Greenfield typ i Bangladesh. Hur påverkas avkastningen på kapital och arbete i Bangladesh på kort sikt enligt modellen för specifika faktorer?
a. Avkastningen ändras inte.
b. Lönerna ökar och avkastningen på kapital minskar. c. Lönerna minskar och avkastningen på kapital ökar. d. Avkastningen på både arbete och kapital ökar.

B

25

Anta att Sverige genomför utländska direktinvesteringar av Greenfield typ i Bangladesh. Hur påverkas produktionen i Bangladesh på kort sikt enligt modellen för specifika faktorer?
a. Produktionen ökar i båda sektorerna, men mer inom industrin.
b. Produktionen ökar i båda sektorerna, men mer inom jordbruket.
c. Produktionen ökar inom jordbruket, men industriproduktionen minskar. d. Produktionen minskar inom jordbruket, men industriproduktionen ökar.

D

26

Anta att det svenska företaget ICAJA bestämmer sig för att producera vissa insatsvaror i Bangladesh. Vilken av följande aktiviter i värdekedjan är mest trolig att bli flyttad?
a. Sammansättning (assembly).
b. Produktion av komponenter.
c. Forskning och utveckling. d. Försäljning.

A

27

Anta att Norge först importerar pappersmassaprodukter från Canada. Nu går Norge med i EU och byter importör från Canada till Sverige (som också är med i EU). Detta leder till:
a. Handelsomfördelning som minskar välfärden i Sverige.
b. Handelsalstring som ökar välfärden i Norge och Sverige.
c. Handelsomfördelning som minskar välfärden i Norge. d. Handelsalstring som minskar välfärden i Canada.

C

28

I den monopolistiska modellen med stordriftsfördelar kommer handel att leda till en marknad med
a. Fler företag och höjda konsumentpriser. b. Färre företag och höjda konsumentpriser. c. Fler företag och sänkta konsumentpriser. d. Färre företag och sänkta konsumentpriser

C

29

Enligt gravitationsmodellen handlar länder mer med varandra a. Om de har olika relativ tillgång på produktionsfaktorer.
b. Om produktiviteten i länderna skiljer sig åt.
c. Om de är grannländer.
d. Om köpkraftsparitet gäller.

C

30

Ibland skyddar länder företag som har positiva externa effekter. Vad menas med att ett företag har positiva externa effekter?
a. En sänkning av antalet anställda i företaget innebär en sänkning av arbetskostnaderna i andra företag.
b. En ökning av företagets produktion innebär en sänkning av kostnaderna i andra företag.
c. En minskning av företagets produktion innebär en sänkning av kostnaderna i andra
företag.
d. En ökning av företagets kostnader innebär en sänkning av kostnaderna i andra företag

B

31

Tabellen visar hur många enheter av mat och skor en arbetare kan producera i månaden i Sverige och Bangladesh.
Sverige: Mat=100, Skor=50
Bangladesh: Mat=8, Skor=2
Vilket av följande påståenden beskriver situation bäst inom ramen för Smiths och Ricardos modeller?
a. Sverige har både absolut och komparativ fördel i produktion av både mat och skor.
b. Sverige har komparativ fördel i produktionen av skor.
c. Bangladesh har komparativ fördel i produktionen av skor. d. Bangladesh har absolut fördel i produktion av mat.

B

32

Anta att Bangladesh inför en importkvot på socker. Vilket av följande påstående beskriver bäst vilken effekt kvoten får?
a. Det inhemska priset kommer att sjunka.
b. Den inhemska konsumtionen kommer att minska.
c. Den inhemska produktionen kommer att minska.
d. Både den inhemska produktionen och konsumtionen kommer att minska.

B

33

Bangladesh kan få statsintäkter från införandet av importkvoten på socker om a. Rätten att importera auktioneras ut.
b. Rätten att importera ges till ”dåliga” företag.
c. Rätten att importera ges till utländska företag.
d. Rätten att importera ges till ”bra” inhemska företag.

A

34

Det lilla landet, Freedonia, inför en produktionssubvention på socker. Produktionen i landet ________, konsumtionen ___________ och exporten _________.
a. Ökar; ökar; ökar.
b. Ökar; ökar; minskar.
c. Ökar; minskar; ökar.
d. Ökar; är oförändrad; ökar.

D

35

Utgå från att det råder frihandel och perfekt konkurrens. EU exporterar socker till världsmarknadspriset Pw. Nu inför EU en exportsubvention på socker. Vilken omfördelningseffekt får vi inom EU?
a. Både konsumentöverskottet och producentöverskottet ökar.
b. Producentöverskottet ökar och konsumentöverskottet ändras inte. c. Konsumentöverskottet minskar och producentöverskottet ökar.
d. Konsumentöverskottet ökar och producentöverskottet minskar.

C

36

EU planerar i enligt med en överenskommelse inom WTO att sluta använda exportsubventioner. Låt oss anta att stödet istället kommer att ges som traditionella produktionssubventioner. Hur kommer matpriserna att påverkas av denna förändring från export- till produktionssubventioner? Utgå från att det är samma storlek på subventionen i Euro räknat.
a. Mat kommer att bli billigare både på världsmarknaden och inom EU. b. Mat kommer att bli dyrare både på världsmarknaden och inom EU.
c. Mat kommer att bli billigare på världsmarknaden och dyrare inom EU. d. Mat kommer att bli dyrare på världsmarknaden och billigare inom EU.

D

37

Anta att Floristan inför en importkvot på skor producerade i Freedonia. På vilket sätt påverkar kvoten arbetarna i Freedonia?
a. Företag i Freedonia blir mer lönsamma och kan därför betala ut högre löner.
b. Företag i Freedonia blir mindre lönsamma och kan inte höja arbetarnas löner.
c. Arbetarna i Freedonia påverkas inte.
d. EU:s import minskar, vilket innebär att migrationen ökar.

B

38

Anta att Freedonia använder en importkvot och importerar 10,000 bilar från Japan. Hur påverkas den samhälleliga välfärdsförlusten i Freedonia om kvoten sänks till 5,000 bilar? a. Den minskar bland annat för att produktionen minskar.
b. Den minskar bland annat för att konsumtionen minskar.
c. Den ökar bland annat för att konsumtionen ökar. d. Den ökar bland annat för att produktionen ökar.

D

39

När USA införde en importkvot på småbilar från Japan på 1990-talet fick japanska dotterföretag i USA rätten att importera dessa bilar till USA. Vilken är den mest troliga orsaken till att kvoten infördes när importrätten gick till japanska företag?
a. USAs konsumenter tjänade på ett lägre pris.
b. Staten fick tullintäkter.
c. USA ville undvika en handelskonflikt med Japan. d. USAs bilproducenter tjänade på det trots allt.

D?? Två andra svar säger att det är C

40

Tabellen visar hur många enheter en arbetare kan producera per månad i Floristan och Freedonia.
Land: Florista: Mat=10 Skor=50
Freedonia: Mat=80 Skor=60
Vilket av följande påståenden beskriver situation bäst inom ramen för Smiths och Ricardos modeller?
a. Floristan har både en absolut fördel och en komparativ fördel i produktionen av skor. b. Floristan har både en absolut fördel och en komparativ fördel i produktionen av mat. c. Freedonia har både en absolut fördel och en komparativ fördel i produktionen av skor. d. Freedonia har både en absolut fördel och en komparativ fördel i produktionen av mat.

D

41

Anta att länderna Floristan och Freedonia börjar handla med varandra. Floristan har en komparativ fördel i produktionen av majs och Freedonia har en komparativ fördel i produktionen av cement. Vilket av följande påstående beskriver bäst hur lönerna kommer att påverkas enligt Ricardomodellen?
a. Alla arbetare får högre lön.
b. Arbetare inom majssektorn i Floristan får högre löner, men arbetare inom samma sektor i
Freedonia får lägre löner.
c. Arbetare inom cementsektorn i Floristan får högre löner, men arbetare inom samma
sektor i Freedonia får lägre löner.
d. Arbetare inom majssektorn i Freedonia får högre löner, men arbetare inom samma
sektor i Floristan får lägre löner.

A

42

Enligt Heckscher-Ohlin modellen har länder olika komparativa fördelar för att länder är olika i fråga om
a. Utbildningsnivå.
b. Tillgång på produktionsfaktorer. c. Skattepolitik.
d. Teknologi.

B

43

Freedonia och Floristan producerar två varor, en kapitalintensiv vara (bilar) och en arbetskraftsintensiv vara (kläder) med hjälp av produktionsfaktorerna; kapital och arbetskraft. Freedonia är relativt rikt på arbetskraft och Floristan är relativt rikt på kapital. Vad händer med lönerna när länderna öppnar upp för handel? Använd Heckscher-Ohlin modellen och Stolper-Samuelson teoremet.
a. Löner inom bilindustrin höjs i Freedonia.
b. Löner inom bilindustrin höjs i Floristan.
c. Löner höjs i båda industrierna i båda länderna. d. Löner sänks i båda industrierna i båda länderna.

B

44

Anta att det svenska företaget Input bestämmer sig för att producera vissa insatsvaror i Bangladesh eftersom lönerna är lägre där. Hur kommer lönerna att påverkas i länderna? a. Relativlönerna för högutbildade ökar i båda länderna.
b. Relativlönerna för högutbildade minskar i båda länderna.
c. Relativlönerna för högutbildade ökar i Sverige och sjunker i Bangladesh. d. Relativlönerna för högutbildade minskar i Sverige och ökar i Bangladesh.

A

45

Den moderna handelsteorin bygger på en monopolistisk modell med stordriftsfördelar. Vad blir den mesta troliga effekten av handel, enligt modellen?
a. Företag kan höja sina priser eftersom konkurrensen minskar.
b. Företag måste sänka sina priser.
c. Företag kan höja sina priser eftersom marknaden blir större genom exporten. d. Företag kan lägga delar av produktionsprocessen i andra länder.

B

46

Gravitationsmodellen förutsäger att Sverige kommer att ha mer handel med ______ än med ______.
a. Lettland än Norge.
b. Uzbekistan än Ryssland. c. Botsvana än Italien.
d. Tyskland än Kina.

D

47

Freedonias befolkning blir äldre och äldre. För att behålla sin inkomstnivå behöver Freedonia öka arbetskraftsinvandringen. Anta att arbetskraftsinvandringen från Floristan till Freedonia ökar. I Freedonia kommer lönerna att _________ för att arbetarnas marginalproduktivitet _________ enligt modellen för specifika faktorer?
a. Öka; ökar.
b. Öka; sjunker.
c. Sjunka; sjunker.
d. Sjunka; ökar.

C

48

Freedonias befolkning blir äldre och äldre. För att behålla sin inkomstnivå behöver Freedonia öka arbetskraftsinvandringen. Anta att arbetskraftsinvandringen från Floristan till Freedonia ökar. I Floristan kommer lönerna att _________ för att arbetarnas marginalproduktivitet _________ enligt modellen för specifika faktorer?
a. Öka; ökar.
b. Öka; sjunker.
c. Sjunka; sjunker. d. Sjunka; ökar.

A

49

Freedonias befolkning blir äldre och äldre. För att behålla sin inkomstnivå behöver Freedonia öka arbetskraftsinvandringen. Anta att arbetskraftsinvandringen från Floristan till Freedonia ökar. Hur påverkas Freedonias produktion på lång sikt?
a. Produktionen ökar i den arbetskraftsintensiva industrin, men sjunker i den
kapitalintensiva industrin.
b. Produktionen sjunker i den arbetskraftsintensiva industrin, men ökar i den
kapitalintensiva industrin.
c. Produktionen ökar i båda sektorerna, men mer i den arbetskraftsintensiva industrin.
d. Produktionen ökar i båda sektorerna, men mer i den kapitalintensiva industrin.

A

50

Anta att Freedonia genomför utländska direktinvesteringar av Greenfield typ i Floristan. Hur påverkas avkastningen på kapital och arbete i Freedonia på lång sikt enligt Heckscher-Ohlin modellen?
a. Lönerna minskar och avkastningen på kapital ökar.
b. Avkastningen på både arbete och kapital ökar.
c. Avkastningen ändras inte.
d. Lönerna ökar och avkastningen på kapital minskar.

C

51

Anta att Freedonia genomför utländska direktinvesteringar av Greenfield typ i Floristan. Hur påverkas avkastningen på kapital och arbete i Freedonia på kort sikt enligt modellen för specifika faktorer?
a. Avkastningen ändras inte.
b. Lönerna ökar och avkastningen på kapital minskar. c. Lönerna minskar och avkastningen på kapital ökar. d. Avkastningen på både arbete och kapital ökar.

C

52

EU och Canada förhandlar för närvarande om ett frihandelsavtal. Detta kan leda både till handelsalstring (trade creation) och handelsomfördelning (trade diversion). Anta att Canada efter avtalet börjar importera pappersmassaprodukter från Europa. Tidigare producerade landet denna produkt inom landet. Den nya handelsströmmen leder till
a. Handelsalstring som ökar välfärden både i Canada och EU. b. Handelsomfördelning som minskar välfärden i Canada.
c. Handelsalstring som endast ökar välfärden i EU.
d. Handelsomfördelning som minskar välfärden i EU.

A

53

Anta att EU inför en hög tull på skor producerade i Bangladesh. På vilket sätt påverkar tullen
arbetarna i Bangladesh?
a. Företag i Bangladesh blir mindre lönsamma och kan inte höja arbetarnas löner. b. Företag i Bangladesh blir mer lönsamma och kan därför betala ut högre löner. c. Arbetarna i Bangladesh påverkas inte.
d. EU:s import minskar, vilket innebär att migrationen ökar.

A

54

En tullunion kan leda till välfärdsförluster för landet Floristan om a. Ett land inom unionen är världens mest effektiva producent. b. Ett land utanför unionen är världens mest effektiva producent. c. Alla länder i världen är lika effektiva.
d. Alla länder inom unionen är lika effektiva.

B

55

Ett regionalt handelsavtal leder till ökad välfärd om
a. Handelsomfördelningen (trade diversion) är positiv.
b. Handelsalstringen (trade creation) är positiv.
c. Handelsalstringen är större än handelsomfördelningen. d. Handelsomfördelningen är större än handelsalstringen.

C

56

Anta att Norge inför en importkvot på kläder från Kina. Hur kommer konsumtionen av kinesiska kläder i Norge att påverkas?
a. Konsumtionen minskar för att priset ökar.
b. Konsumtionen minskar för att kvalitén försämras.
c. Konsumtionen ökar för att priset sjunker.
d. Konsumtionen ökar för att kvalitén förbättras.

A

57

När USA införde en importkvot på småbilar från Japan på 1990-talet fick japanska dotterföretag i USA rätten att importera dessa bilar till USA. Vilken är den mest troliga orsaken till att importrätten gick till japanska företag?
a. USA:s konsumenter tjänade på ett lägre pris.
b. Staten fick tullintäkter.
c. USA ville undvika en handelskonflikt med Japan. d. USA:s bilproducenter tjänade på det trots allt.

C

58

En importkvot kan ge upphov till statsintäkter om
a. Rätten att importera ges till utländska företag.
b. Rätten att importera ges till ”bra” inhemska företag.
c. Rätten att importera auktioneras ut.
d. Rätten att importera ges till ”dåliga” inhemska företag.

C

59

Vilket av följande är en ”reverse-vertical” utländsk direktinvestering?
a. Ford Motor Company (USA) köper engelska Jaguar.
b. Det kinesiska företaget Lenova köper IBM:s dotterföretag som gör persondatorer.
c. Det italienska företaget går samman med Chrysler Corporation och bildar Fiat-Chrysler
Corporation.
d. General Motors Company (USA) bygger en fabrik i Kina för att förse den kinesiska
marknaden med bilen Buick.

B

60

Vilken modell förklarar bäst inombranschhandel? a. Heckscher-Ohlins modell.
b. Specifika faktormodellen.
c. Monopolistiska modellen.
d. Ricardos modell.

C

61

Använd den monopolistiska modellen. Landet Floristan öppnar upp för handel. På lång sikt
kommer landets företag att
a. Producera mer och göra monopolvinster.
b. Producera mindre och göra monopolvinster.
c. Producera mer och minska genomsnittskostnaden.
d. Producera mindre och minska genomsnittskostnaden.

C

62

Anta att länderna Mali och Niger börjar handla med varandra. Mali har en komparativ fördel i produktionen av cement och Niger har en komparativ fördel i produktionen av majs. Vilket av följande påstående beskriver bäst hur lönerna kommer att påverkas enligt Ricardomodellen?
a. Arbetare inom majssektorn i Mali får högre löner, men arbetare inom samma sektor i
Niger får lägre löner.
b. Alla arbetare får högre lön.
c. Arbetare inom cementsektorn i Mali får högre löner, men arbetare inom samma sektor i
Niger får lägre löner.
d. Arbetare inom majssektorn i Niger får högre löner, men arbetare inom samma sektor i
Mali får lägre löner.

B

63

De traditionella handelsteorierna bygger på följande antaganden:
a. Imperfekt konkurrens, tilltagande skalavkastning och heterogena preferenser.
b. Perfekt konkurrens, konstant skalavkastning och heterogena preferenser.
c. Perfekt konkurrens, konstant skalavkastning och homogena preferenser.
d. Perfekt konkurrens, tilltagande skalavkastning och homogena preferenser.

C

64

Enligt Ricardomodellen innebär handel en ökad specialisering för att länder är olika i fråga om
a. Utbildningsnivå.
b. Teknologi.
c. Tillgång på produktionsfaktorer. d. Skattepolitik.

B

65

Burundi och Rwanda producerar två varor, en kapitalintensiv vara (bilar) och en arbetskraftsintensiv vara (kläder) med hjälp av produktionsfaktorerna; kapital och arbetskraft. Burundi är relativt rikt på kapital och Rwanda är relativt rikt på arbetskraft. Vad händer med faktorinkomsterna i Burundi, när landet öppnar upp för handel med Rwanda? Använd Heckscher-Ohlin modellen och Stolper-Samuelson teoremet.
a. Realinkomsterna för båda produktionsfaktorerna minskar.
b. Realinkomsterna för båda produktionsfaktorerna ökar.
c. Realinkomsten för arbetskraft ökar och realinkomsten för kapitalägare minskar.
d. Realinkomsterna för arbetskraften minskar och realinkomsten för kapitalägarna ökar.

D

66

Utgå från att det råder frihandel och perfekt konkurrens. EU exporterar socker till världsmarknadspriset Pw. Nu inför EU en exportsubvention på socker. Vilken omfördelningseffekt får vi inom EU?
a. Både konsumentöverskottet och producentöverskottet ökar.
b. Producentöverskottet ökar och konsumentöverskottet ändras inte. c. Konsumentöverskottet minskar och producentöverskottet ökar.
d. Konsumentöverskottet ökar och producentöverskottet minskar.

C

67

Anta att Norge genomför utländska direktinvesteringar av Greenfield typ i Sverige. Hur påverkas avkastningen på kapital och arbete i Sverige på kort sikt enligt modellen för specifika faktorer?
a. Avkastningen ändras inte.
b. Lönerna ökar och avkastningen på kapital minskar. c. Lönerna minskar och avkastningen på kapital ökar. d. Avkastningen på både arbete och kapital ökar.

B

68

Anta att migrationen från Sverige till Norge ökar. Hur påverkas avkastningen på kapital i länderna på kort sikt enligt modellen för specifika faktorer?
a. Avkastningen ändras inte.
b. Avkastningen stiger i båda länderna.
c. Avkastningen stiger i Sverige och sjunker i Norge. d. Avkastningen stiger i Norge och sjunker i Sverige.

D