2017-04-19 Flashcards Preview

Tillämpad ekonomin och handel > 2017-04-19 > Flashcards

Flashcards in 2017-04-19 Deck (17)
Loading flashcards...
1

Utgå från H-O Modellen. Anta att det finns två produktionsfaktorer, kapital och jord. I Mali är en jord en knapp resurs och i Niger är kapital en knapp resurs. Vilka kommer att stödja frihandel mellan Mali och Niger?

A. Kapitalägare i Mali och jordägare i Niger
B. Jordägare i Mali och kapitalägare i Niger
C. Kapitalägare i båda länderna
D. Jordägare i båda länderna

A

2

Utgå från H-O Modellen. Anta att det finns två länder. USA är relativt rikt på kapital och Etiopien är relativt rikt på arbetskraft. Båda länderna använder kapital och arbete för att producera två varor, en kapitalintensiv vara (bilar) och en arbetskraftsintensiv vara (kläder). Innan länder handlar med varandra, kostar en bil 100,000 USD i USA och motsvarande 150,000 i Etiopien. Vad kommer att hända med priset på bilar i USA och Etiopien när länder öppnar upp för handel?

A. Priset ökar i USA och sjunker i Etiopien
B. Priset sjunker i USA och ökar i Etiopien
C. Priset sjunker i båda länderna
D. Priset ökar i båda länderna

A

3

Mali och Niger producerar två varor, en kapitalintensiv vara (bilar) och en arbetskraftsintensiv vara (kläder) med hjälp av produktionsfaktorerna; kapital och arbetskraft. Mali är relativt rikt på arbetskraft och Niger är relativt rikt på kapital. Vad händer med faktorinkomsterna i Niger, när landet öppnar upp för handel med Mali? Använd H-O modellen och Stolper-Samuelson teoremet.

A. Realinkomsterna för båda produktionsfaktorerna ökar
B. Realinkomsten för arbetskraft ökar och realinkomsten för kapitalägare minskar.
C. Realinkomsterna för arbetskraften minskar och realinkomsten för kapitalägarna ökar
D. Realinkomsterna för båda produktionsfaktorerna minskar

C

4

I samband med att frihandelsavtal ingås kan handelsalstring uppstå. Vad menas med begreppet handelsalstring?

A. Rikare länder tjänar mer än fattiga länder på avtalet
B. Tidigare import från länder utanför avtalet konkurreras ut av import från länder som är med i avtalet
C. Länderna får negativa välfärdseffekter
D. Länder inom avtalet ökar både export och import

D

5

Anta att länderna Mali och Niger börjar handla med varandra. Mali har en komparativ fördel i produktionen av majs och Niger har en komparativ fördel i produktionen av cement. Vilket av följande påståenden beskriver bäst hur lönerna kommer att påverkas enligt Ricardo-modellen?

A. Arbetarna inom majssektorn i Niger får högre löner, men arbetare inom samma sektor i Mali får lägre löner.
B. Alla arbetare får högre löner
C. Arbetare inom majssektorn i Mali får högre löner, men arbetare inom samma sektor i Niger får lägre löner
D. Arbetare inom cementsektorn i Mali får högre löner, men arbetare inom samma sektor i Niger får lägre löner

B

6

Anta att det råder frihandel och perfekt konkurrens. Niger exporterar boskap till världsmarknadspriset 500 USD. Företaget i landet producerar 100 enheter och av dessa konsumeras 50 enheter i landet, resten exporteras. Vad händer med det inhemska priset om regeringen bestämmer sig för att ge subvention på 100 CFA franc per producerad enhet?

A. Priset stiger med 100 CFA Franc
B. Priset sjunker med 100 CFA Franc
C. Priset ökar, men med mindre än 100 CFA Franc.
D. Priset ändras inte

D

7

Nigers befolkning blir äldre och äldre. För att behålla sin inkomstnivå behöver Niger öka arbetskraftsinvandringen. Anta att arbetskraftsinvandringen från Mali till Niger ökar. I Mali kommer lönerna att _____ för att arbetarna marginalproduktivitet _____ enligt modellen för specifika faktorer?

A. Öka; ökar
B. Öka; sjunker
C. Sjunka; sjunker
D. Sjunka; ökar

A

8

Nigers befolkning blir äldre och äldre. För att behålla sin inkomstnivå behöver Niger öka arbetskraftsinvandringen. Anta att arbetskraftsinvandringen från Mali till Niger ökar. Hur påverkas Nigers produktion på lång sikt?

A. Produktionen ökar i båda sektorerna, men mer i den arbetskraftsintensiva industrin
B. Produktionen ökar i båda sektorerna, men mer i den kapitalintesiva industrin
C. Produktionen ökar i den arbetskraftintensiva industrin, men sjunker i den kapitalintensiva industrin.
D. Produktionen sjunker i den arbetskraftsintensiva industrin men ökar i den kapitalintensiva industrin

C

9

Anta att Norge genomför utländska direktinvesteringar av Greenfield typ i Sverige. Hur påverkas avkastningen på kapital och arbete i Norge på lång sikt enligt H-O-Modellen?

A. Avkastningen ändras inte
B. Lönerna ökar och avkastningen på kapital minskar
C. Lönerna minskar och avkastningen på kapital ökar
D. Avkastningen på både arbete och kapital ökar

A

10

Anta att Norge genomför utländska direktinvesteringar av Greenfield typ i Sverige. Hur påverkas avkastningen på kapital och arbete i Sverige på kort sikt enligt modellen för specifika faktorer?

A. Avkastningen ändras inte
B. Lönerna ökar och avkastningen på kapital minskar
C. Lönerna minskar och avkastningen på kapital ökar
D. Avkastningen på både arbete och kapital ökar

B

11

Anta att det ryska företaget Input bestämmer sig för att producera vissa insatsvaror i Uzbekistan. Vilken av följande aktiviter i värdekedjan är minst trolig att bli förflyttad?

A. Sammansättning ( assembly)
B. Produktion av komponenter
C. Forskning och utveckling
D. Försäljning

C

12

Anta att Ryssland och Uzbekistan öppnar upp för offshoring. Ryssland har relativt sett fler högutbildade. I vilket land kommer löner för högutbildning att öka mer än löner för lågutbildade.

A. Ryssland
B. Uzbekistan
C. Inte i något land
D. I båda länderna

D

13

Gravitationsmodellen förutsäger att Sverige kommer att ha mer handel med ____ än med _____.

A. Tyskland än Kina
B. Lettland än Norge
C. Uzbekistan än Ryssland
D. Botsvana än Italien

A

14

Den moderna handelsteorin bygger på en monopolistisk modell med stordriftsfördelar. Vad blir den mesta troliga effekten av handel, enligt modellen?

A. Företag kan höja sina priser eftersom konkurrensen minskar.
B. Företag kan höja sina priser eftersom marknaden blir större genom exporten
C. Företag kan slås ut av ökad konkurrens om de inte differentierar sina produkter
D. Företag kan lägga delar av produktionsprocessen i andra länder

C

15

Ibland skyddar länder företag som har positiva externa effekter. Vad menas med att ett företag har positiva externa effekter?

A. En ökning av företags produktion innebär en sänkning av kostnaderna i andra företag.
B. En minskning av företagets produktion innebär en sänkning av kostnaderna i andra företag
C. En ökning av företagets kostnader innebär en sänkning av kostnaderna i andra företag.
D. En sänkning av antalet anställda i företaget innebär en sänkning av arbetskostnaderna i andra företag

A

16

Varför kommer det att uppstå samhällsekonomiska välfärdsförluster i USA om landet inför tullar på kläder från Kina?

A. Konsumtion av kläder kommer att minska
B. Produktion i USA kommer att öka
C. Produktionen i kina kommer att minska
D. Båda A och B

D

17

När USA införde en importkvot på småbilar från Japan 1990-talet fick japanska dotterbolag i USA rätten att importera dessa bilar till USA. Vilken är den mest troliga orsaken till att importrätten gick till japanska företag?

A. USA ville undvika en handelskonflikt med Japan
B. USAs bilproducenter tjänade på det trots allt
C. USAs konsumenter tjänade på ett lägre pris
D. Staten fick tullintäkter

A