2016-01-21 Flashcards Preview

Tillämpad ekonomin och handel > 2016-01-21 > Flashcards

Flashcards in 2016-01-21 Deck (18)
Loading flashcards...
1

Om Kina genomför utländska direktinvesteringar av Greenfield typ i Sverige kommer välfärdsvinsten på kort sikt att uppstå

A. I båda länderna
B. I Sverige
C. I Kina

A

2

Om Kina genomför utländska direktinvesteringar av Greenfield typ i Sverige så kommer avkastningen på arbete, på kort sikt, att påverkas på följande sätt:

A. Lönerna stiger i Sverige och sjunker i Kina
B. Lönerna ändras inte.
C. Lönerna stiger i båda länderna

A

3

Om Kina genomför utländska direktinvesteringar av Greenfield typ i Sverige så kommer avkastningen på kapital, på kort sikt, i Sverige att

A. Sjunka
B. Stiga
C. vara oförändrade

A

4

Om Kina genomför utländska direktinvesteringar av Greenfield typ i Sverige så kommer avkastningen på arbete att påverkas på följande sätt ( lång sikt )

A. Lönerna ändras inte
B. Lönerna stiger i båda länderna
C. Lönerna stiger i Sverige och sjunker i Kina

A

5

Gravitationsmodellen stämmer bäst överens med

A. Ricardos modell
B. Den moderna handelsteorin
C. Heckscher-Ohlin modellen

B

6

Enligt gravitationsmodellen handlar länder mer med varandra

A. Om de har olika relativ tillgång på produktionsfaktorer
B. Om de har låga transportkostnader
C. Om produktiviteten i länderna skiljer sig åt

B

7

En litet land inför en tull på import av kläder från Kina. Vilken blir den huvudsakliga omfördelningseffekten inom landet av denna tull? En överföring av resurser

A. Från producenter till konsumenten och staten
B. Från konsumenter till producenten och staten
C. Från producenter till staten

B

8

Ett litet land inför en kvot på import av kläder från Kina. Vilken blir den huvudsakliga omfördelningseffekten inom landet av denna kvot? En överföring av resurser

A. Från producenter till konsumenten och staten
B. Från konsumenter till producenten
C. Från producenter till staten

B

9

Utgå från Ricardo-modellen och anta att Norge och Sverige börjar handla med varandra. Norge producerar bilar och Sverige kläder. Hur kommer reallönerna att förändras?

A. Lönerna sjunker i Sverige och ökar i Norge
B. Lönerna sjunker i Norge och ökar i Sverige
C. Lönerna går upp i båda länderna

C

10

I Heckscher-Ohlin-Modellen skapas handel för att länderna är olika i fråga om

A. Relativ tillgång på teknologi
B. Relativ tillgång på produktionsfaktorer
C. Relativ storlek (ekonomiska förutsättningar)

B

11

I Heckscher-Ohlin-Modellen kommer en förändring från autarki (ingen handel) till handel att gynna

A. Ägare av den produktionsfaktor som används relativt sett mest intensivt
B. Kapitalägare
C. Ägare av den relativt sett knappa produktionsfaktorn

A

12

Utgå från att Heckscher-Ohlin-Modellen modellen och anta att det finns två länder. Norge är relativt rikt på kapital och Finland är relativt rikt på arbetskraft. Båda länderna använder kapital och arbete för att producera två varor, en kapitalintensiv vara (bilar) och en arbetskraftsintensiv vara (kläder). Vad händer med relativpriset på bilar i Norge, när landet öppnar upp för handel med Finland?

A. Det förblir oförändrat
B. Det sjunker
C. Det stiger

C

13

Utgå ifrån Heckscher-Ohlin-Modellen. Anta att det finns två produktionsfaktorer, kapital och arbetskraft. Norge är relativt rikt på kapital och Finland är relativt rikt på arbetskraft. Enligt modellen borde...

A. Kapitalägare i båda länderna stödja frihandel mellan länderna.
B. Kapitalägare i Norge stödja frihandel mellan länderna
C. Löntagare i Norge stödja frihandel mellan länderna

B

14

Anta att Norge först importerar pappersmassaprodukter från Kanada. Nu går Norge med i EU och byter importör från Kanada till Sverige (som också är mer i EU). Detta leder till:

A. Handelsomfördelning som minskar välfärden i Sverige
B. Handelsalstring som ökar välfärden i både Norge och Sverige
C. Handelsomfördelning som minskar välfärden i Norge

C

15

Anta att Burma och Laos ingår ett regionalt handelsavtal. Laos börjar då importera ris från Burma. Tidigare producerade Laos detta ris inom landet. Den ändrade handelsströmmen innebär:

A. Handelsomfördelning som minskar välfärden i Laos
B. Handelsalstring som ökar välfärden i både Laos och Burma
C. Handelsomfördelning som minskar välfärden i Burma

B

16

OECD länderna har stora produktionssubventioner inom jordbruket. Vilka tjänar på dessa subventioner?

A. Både inhemska och utländska producenter
B. Inhemska producenter och utländska konsumenter
C. Inhemska producenter och inhemska konsumenter

B

17

Utgå från att det råder frihandel och perfekt konkurrens. Sverige exporterar pappersmassa till världsmarknadspriset P^w. Svenska företag producerar 1000 enheter pappersmassa och 750 enheter konsumeras inom Sverige. Nu inför svenska staten en exportsubvention. Konsumtionen inom Sverige kommer nu att..

A. Sjunka till färre än 750 enheter
B. Fortfarande vara 750 enheter
C. Öka till fler än 750 enheter

A

18

I vilken situation är det INTE samhällsekonomisk effektivt för ett land att föra en strategisk handelspolitik genom skyddstullar?

A. Äldre väletablerade företag behöver skydd från internationell konkurrens
B. Nya företag vars verksamhet har positiva externa effekter vill etablera sig.
C. Nya företag behöver tid på sig att effektivisera sin produktion

A