25 top must-know nouns Flashcards Preview

Japanese Wörter > 25 top must-know nouns > Flashcards

Flashcards in 25 top must-know nouns Deck (48):
1

mondai

problem

2

problem

mondai

3

shitsumon

question

4

question

shitsumon

5

niiisä

store

6

store

niisä

7

eki

station

8

station

eki

9

misu

water

10

water

misu

11

imi

meaning

12

meaning

imi

13

shashin

picture

14

picture

shashin

15

kuruma

car

16

car

kuruma

17

heya

room

18

room

heya

19

kotoba

word

20

word

kotoba

21

ega

movie

22

movie

ega

23

namae

name

24

name

namae

25

gacko

school

26

school

gacko

27

schigoto

work

28

work

schigoto

29

kaischa

company

30

company

kaischa

31

iie

house

32

house

iee

33

asu

tomorrow

34

tomorrow

asu

35

kino

yesterday

36

yesterday

kino

37

ima

now

38

now

ima

39

kio

today

40

today

kio

41

tschikan

time

42

time

tschikan

43

mina

everybody

44

everybody

mina

45

hito

person

46

person

hito

47

mono, koto

thing

48

thing

mono, koto