251-300 Flashcards Preview

biofizyka pana Rrrr > 251-300 > Flashcards

Flashcards in 251-300 Deck (50):
1

Kość długa (długość l) podparta na obu końcach i obciążona pośrodku; strzałka ugięcia:

• Jest odwrotnie proporcjonalna do modułu Younga
• Jest proporcjonalna do L^3
• Jest odwrotnie proporcjonalna do R^4-r^4

2

Współczynnik Poissona:

• Dla tkanek miękkich może wynosić 0,47
• Dla tkanek miękkich może wynosić 0,49

3

Diagnostyka 3D:

• Angiografia
• Urografia
• Koronografia (były jeszcze elektromio-, elektroencefalo-, mammo- i elektro-)

4

Badanie USG fantomu; nie zaobserwowano obrazu sferycznej struktury z organicznego polimeru zanurzonego w cieczy z powodu:

• Zbyt dużej różnicy impedancji akustycznych cieczy i polimeru

5

Łyżwiarz kręci piruet i zmienia położenie rąk względem osi obrotu

• Wzrost ω jest powodowany maleniem momentu bezwładności

6

Roztwór izotoniczny:

• CaCl2 ok. 11g/l (1,1%)

7

Pęcherzyk płucny:

• Warunki izotermiczne

8

) Badanie wątroby w CT; optymalne okno (C – wartość środka; W – szerokość okna):

• C = 0; W = 200
• C = 100; W = 200

9

) Roztwór całkowicie absorbuje światło w spektrofotometrze; aby zapewnić pomiar absorbancji:

• Zmniejszenie grubości kuwety
• Rozcieńczenie roztworu
• Zastosowanie innego zakresu fali

10

) Termoablacja – wprowadzenie sondy bezpośrednio do zmiany i termiczne zniszczenie zmienionej tkanki; źródła promieniowania, które można wykorzystać do termoablacji:

• Elektroda, przez którą płynie prąd o częstotliwości > 400 kHz
• Laser Nd:YAG

11

Napięcie powierzchniowe:

• Wyrażamy w N/m
• Jest większe dla wody niż moczu

12

) Dźwięk o częstotliwości 1000 Hz i natężeniu 10^-10 W/m^2:

• Jest 100 razy silniejszy od progu słyszalności
• Poziom natężenia wynosi 20 dB
• Poziom natężenia wynosi 2 B

13

USG – zdolność rozdzielcza poprzeczna i podłużna (osiowa):

• Poprzeczna zależy od wymiarów elementu piezoelektrycznego sondy a podłużna nie
• Podłużna zależy od prędkości propagacji fali USG w ośrodku a poprzeczna nie
• Podłużna jest lepsza do pomiarów w wodzie, niż w wątrobie
• Poprzeczna i podłużna poprawiają się, gdy stosujemy fale o większej częstotliwości
• W badaniu jamy brzusznej typowa wartość poprzecznej zdolności rozdzielczej wynosi ok. 1 mm

14

Wartości indukcji pola magnetycznego stosowane w terapii i diagnostyce:

• 10 μT
• 100 Gs
• 100 mT
• 0,5 Gs
• 100 μT

15

) Podczas wdechu:

• Średnie prędkości powietrza są największe dla dużych dróg oddechowych
• Liczba Reynoldsa jest największa w dużych drogach oddechowych

16

266) Smog elektromagnetyczny (E – V/m B – Gs) w przybliżeniu:

• E = 100; B = 0,5
• E = 120; B = 0,7

17

267) Aby obliczyć entalpię swobodną należy znać:

• Temperaturę
• Entalpię
• Entropię

18

Układ tętniczy w organizmie człowieka

• Liczba Reynoldsa maleje
• Opory naczyniowe będą rosnąć

19

Przepływ prądu przez elektrolit; U – ruchliwość jonów

• U wyrażamy w m^2/(V*s)

20

Za bardzo intensywnym obrazem struktury w USG zaobserwowano czarne pole:

• Efekt świadczy o zbyt dużej absorpcji fali w strukturze i można próbować go wyeliminować stosując niższą częstotliwość

21

Hormeza nie zachodzi dla:

• Ołowiu w pożywieniu
• Kadmu w pożywieniu (choć po przejrzeniu testów rzekomo poprawionych odgórnie w tym pytaniu niczego nie można być pewnym: zapylajmy Cd na śniadanko :P)

22

Układ oddechowy:

• Średnie prędkości powietrza są największe dla dużych dróg oddechowych
• Transport gazu w płucach odbywa się na drodze dyfuzji
• Liczba Reynoldsa jest największa w dużych drogach oddechowych

23

Oporniki o oporach R1, R2, R3 połączone szeregowo i podłączone da baterii 9V; minimalne ilości pomiarów dla wyznaczenia R1, R2 i R3:

• 3 – spadek napięcia na oporach R1 + R2 oraz R2 + R3 i prąd płynący w obwodzie

24

) Wzór Goldmana opisujący potencjał dyfuzyjny ba błonie i uwzględniający tylko jony Na, Cl i K; odwracamy wartości stężeń wewnątrz- i zewnątrzkomórkowych; potencjał dyfuzyjny:

• Zmieni znak na przeciwny

25

275) Pole elipsy wynosi πab; a = 1 +- 0,1; b = 2 +- 0,2:

• Maksymalny błąd względny S wynosi 0,2
• Maksymalny błąd bezwzględny S wynosi π*0,4

26

276) Entropia:

• Z definicji jest zawsze większa bądź równa 0
• Może być = 0 w procesie odwracalnym; nigdy < 0

27

277) Efektywny czas półzaniku

• Jest zawsze mniejszy od T1/2 izotopu
• Jest zawsze mniejszy od Tb (eliminacja biologiczna)
• Odnosi się do dowolnego izotopu
• Ma istotny wpływ na dawkę promieniowania jonizującego, którą otrzymuje pacjent

28

Bezwzględne wartości gęstości można wyznaczyć w:

• Tomografii komputerowej

29

279) Terapia hadronowa:

• Protony o energii 100 MeV
• Neutrony o energii 100 MeV
• Jądra He o energii 100 MeV

(50 – 300 MeV)

30

Elektrody EKG:

• Prawa noga – czarna
• Prawa ręka – czerwona
• Lewa noga – zielona
• Lewa ręka – żółta

31

281) Ciało człowieka – ciało doskonale czarne:

• Straty rosną proporcjonalnie do czwartej potęgi temperatury ciała
• Straty rosną proporcjonalnie do powierzchni ciała

32


282) Pomiar temperatury za pomocą substancji ciekłokrystalicznej:

• Cholesteryk

33

283) Jednoznaczne określenie warunków zdjęcia rentgenowskiego wiąże się z podaniem:

• Ładunku (iloczyn prądu anodowego i czasu naświetlania)
• Czasu ekspozycji
• Materiału i grubości zastosowanego filtra
• Umax anody

34

284) Adsorpcja:

• Cząsteczki mogą być wiązane na powierzchni wiązaniami wodorowymi

35

285) Różnica potencjałów wynikająca z równania Nernsta wynosi zero:

• Stężenia jonów są identyczne w obu układach
• Temperatura wynosi 0 K

36

286) pH-metr z fizycznego punktu widzenia jest:

• Woltomierzem
• Można dokonać pomiaru pH używając amperomierza i opornika o dużym oporze

37

287) Warunek równowagi statycznej w biomechanicznym opisie szkieletu można sformułować następująco:

• Działające siły wewnątrz szkieletu równoważą siłę ciężkości
• Wypadkowa wszystkich działających sił i wypadkowy moment działających sił wynoszą 0

38

288) Dwa nadajniki wysyłają dźwięk o natężeniu 50 dB każdy; sumaryczny poziom natężenia wynosi:

• ≈ 53 dB

39

289) Dwa źródła promieniotwórcze o aktywności 50 MBq i 100 MBq; sumaryczna aktywność, którą naświetlany jest obiekt wynosi:

• 150 MBq

40

290) Staw łokciowy ogrzewa się tylko powierzchniowo; aby ogrzać wnętrze stawu:

• Zastosować promieniowanie elektromagnetyczne o wyższej częstotliwości
• Zastosować promieniowanie elektromagnetyczne o mniejszej długości fali

41

291) Środki kontrastowe stosuje się w:

• Tomografii rezonansu magnetycznego
• Ultrasonografii
• Angiografii
• Tomografii komputerowej
• Urografii

42

292) Wszystkie wielkości wyrażane w J/mol:

• Potencjał chemiczny
• Potencjał elektrochemiczny
• Entalpia
• Entalpia swobodna

43

293) Osmolarność:

• Można wyznaczyć badając temperaturę zamarzania roztworu
• Roztworu fizjologicznego wynosi 0,3 osmola
• To ciśnienie osmotyczne odniesione do 1 l roztworu

44

294) Zwiększenie ciśnienia osmotycznego roztworu KCl – woda:

• Podgrzanie
• Zastąpienie KCl przez CaCl2 (to samo stężenie)

45

295) Dwa naczynia z roztworami AB (równanie Nernsta); A+ przenika przez błonę, B- nie; zmiana znaku potencjału Nernsta:

• Zmiana błony tak, aby przenikały jony B-,a nie A+
• Zmiana znaku jonów A z + na – (odpowiednio B – na +)

46

296) Ciąg trzech reakcji:

• W cyklu mogą występować reakcje charakteryzujące się dodatnią zmianą entalpii swobodnej

47

297) Własności elastyczne tkanek in vivo można określić dzięki:

• USG śródnaczyniowemu
• USG
• MRI

48

298) Izotop β+ umieszczono w wodzie:

• Nastąpi radioliza wody
• Nastąpi anihilacja pozytonów

49

299) Sztywna rurka o długości L i promieniu R – przepływ krwi:

• Równanie ciągłości przepływu można zawsze zastosować w tym przypadku

50

300) Pole elektryczne i magnetyczne – ruch jonów:

• Na jon działa siłą, gdy pole magnetyczne jest prostopadłe do prędkości jonu
• Pole elektryczne działa bez względu na wartość prędkości jonu