310 間 結 婚 離 席 欠 予 定 活 卒 Flashcards Preview

ญป Super Kanji 1000 ตัว > 310 間 結 婚 離 席 欠 予 定 活 卒 > Flashcards

Flashcards in 310 間 結 婚 離 席 欠 予 定 活 卒 Deck (61)
1

ระหว่างท่ามกลางช่วง


あいだ

2

เชื่อมผูกร่วมกันสรุป

結ぶ
むすぶ

3

แต่งงาน

結婚する
けっこんする

4

การหมั้น

婚約
こんやく

5

การหย่าร้าง

離婚
りこん

6

ที่ว่าง

空席
くうせき

7

ภายใน 1 ชั่วโมง

1時間いない
いちじかんいない

8

ดี ได้ พอแล้วดีแล้ว

結構
けっこう

9

ทะเบียนสมรส

婚姻登録証
こんいんとうろくしょう

10

แยกออกห่างจากไป
ปล่อยเว้นแยกละสายตา

離す
はなす

11

ใบลา

欠席届け
けっせきとどけ

12

ช่องว่างระยะห่างช่องไฟ

間隔
かんかく

13

ผลลัพธ์

結果
けっか

14

วันครบรอบแต่งงาน

結婚記念日
けっこんきねんび

15

ระยะทางระยะห่าง

距離
きょり

16

ไม่อยู่ในที่นั่ง

席を外す
せきをはずす

17

โดยอ้อมทางอ้อม

間接
かんせつ

18

ข้อสรุปข้อยุติ

結論
けつろん

19

การแต่งงานใหม่

再婚
さいこん

20

การพลัดพรากการแยกทางกัน

離別
りべつ

21

การขาดเรียนประชุม

欠席
けっせき

22

ข้อผิดพลาด

間違い
まちがい

23

ในที่สุดผลสุดท้าย

結局
けっきょく

24

คนที่เคยแต่งงานแล้ว

既婚者
きこんしゃ

25

การตัดขาดการหย่าร้าง

離縁
りえん

26

เข้าร่วม

出席
しゅっせき

27

ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกันทางสายเลือดหรือญาติพี่น้อง

間柄
あいだがら

28

เลิกสนใจทอดทิ้ง

見離す
みはなす

29

ที่นั่งจอง
Fix ที่

指定席
していせき

30

บิ่น แหว่ง ขาดไม่ครบไม่พอ
it
t

it 欠ける かける
t 欠く かく

31

จอง

予約する
よやく

32

สมมุติ

仮定
かてい

33

มีชิวิตอยู่ ใช้ชีวิต

活きる
いきる

34

พิธีสำเร็จการศึกษา

卒業式
そつぎょうしき

35

fault, defect, flaw, weak point, weakness, shortcoming, drawback
failure (in an examination), failing grade
จุดบกพร่อง

欠点
けってん

36

พยากรณ์

予測する
よそく

37

อาหารชุด

定食
ていしょく

38

มีบทบาทด้านต่างๆ

活躍
かつやく

39

ใบปริญญา

卒業証書
そつぎょうしょうしょ

40

defect, fault, deficiency, deformity
shortage, gap
ข้อบกพร่อง ตำหนิ

欠陥
けっかん

41

การป้องกันล่วงหน้า

予防
よぼう

42

to decide, to establish, to determine

定める
さだめる

43

make use of, keep alive, revive

活かす
いかす

44

รีบร้อน ร้อนรน

倉卒
そうそつ

45

ไม่มีมารยาท

欠礼
けつれい

46

การเตรียมบทเรียนล่วงหน้า

予習
よしゅう

47

ระยะเวลาที่กำหนดไว้

定期
ていき

48

แข็งขัน มีชีวิตชีวา

活発
かっぱつ

49

วิทยานิพนธ์

卒業論文
そつぎょうろんぶん

50

การขาดงาน

欠勤
けっきん

51

ลางสังหรณ์

予感
よかん

52

วันหยุดประจำ

定休日
ていきゅうび

53

กิจกรรมการกระทำ

活動
かつどう

54

อัมพาต

卒中
そっちゅう

55

lack, privation, deficiency
การขาดแคลน ความบกพร่อง

欠如
けつじょ

56

ปีเกษียณอายุ ปีที่กำหนด

定年
ていねん

57

การใช้ชีวิตประจำวัน

日常生活
にちじょうせいかつ

58

จำเป็นขาดไม่ได้

不可欠
ふかけつ

59

มั่นคง เสถียรภาพ

安定
あんてい

60

การประยุกต์ใช้

活用
かつよう

61

ความมีชีวิตชีวา พลังงาน

活気
かっき

Decks in ญป Super Kanji 1000 ตัว Class (100):