430 化 理 数 折 払 投 打 持 費 料 Flashcards Preview

ญป Super Kanji 1000 ตัว > 430 化 理 数 折 払 投 打 持 費 料 > Flashcards

Flashcards in 430 化 理 数 折 払 投 打 持 費 料 Deck (65)
1

เครื่องสำอาง

化粧品
けしょうひん

2

วิทยาศาสตร์

理科
りか

3

คณิตศาสตร์

数学
すうがく

4

หัก พับ งอ

折る
おる

5

จ่าย ชำระ

払う
はらう

6

ขว้าง ปา โยน

投げる
なげる

7

ตี ตบ เคาะ
to type, to send, to transmit
to insert, to write in, to mark
แปลได้หลายอย่างมาก

打つ
うつ

8

เป็นที่ชื่นชอบ เนื้อหอม

持てる
とてる

9

to spend, to devote, to waste
ใช้เวลาหรือเงิน ทุ่มเท เสีย

費やす
ついやす

10

ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม

料金
りょうきん

11

เคมี

化学
かがく

12

เข้าใจ
understanding, comprehension, appreciation, sympathy

理解する
りかい

13

ตัวเลข

数字
すうじ

14

ห้ามเลี้ยวขวา

右折禁止
うせつきんし
右折= เลี้ยวขวา

15

การจ่ายล่วงหน้า

先払い
さきばらい

16

นักลงทุน

投資家
とうしか
投資=การลงทุน

17

หาหรือกันล่วงหน้า

打合わせる
うちあわせる

18

เอากลับบ้าน

持ち帰る
もちかえる

19

ค่าเดินทาง

交通費
こうつうひ

20

วันเงินเดือนออก

給料日
きゅうりょうび

21

ค่าเรียนค่าเทอม

学費
がくひ

22

โต๊ะเครื่องแป้ง

化粧台
けしょうだい

23

เหตุผล

理由
りゆう

24

จำนวน ปริมาณ

数量
すうりょう

25

เลี้ยวซ้าย

左折
させつ

26

จ่ายเงินชำระเงิน

支払う
しはらう

27

การโหวต การลงคะแนน

投票
とうひょう

28

ปฏิเสธ กลบเสียง
to deny, to contradict

打消す
うちけす

29

ของที่มี ของที่พกติดตัว

持物
もちもの

30

ค่าอาหาร

食費
しょくひ

31

ข้อมูลเอกสารวัสดุ

資料
しりょう

32

อาหาร

料理
りょうり

33

ฟอสซิล

化石
かせき

34

ทฤษฎี

理論
りろん

35

เลขคู่

偶数
ぐうすう

36

พักไว้ด้านใน

折り込む
おりこむ

37

เมา

酔っ払う
よっぱらう

38

ส่งจดหมายร้องทุกข์
letter to the editor, letter from a reader, contribution

投書
とうしょ

39

เปิดใจ, สารภาพ

打ち明ける
うちあける

40

chronic disease
โรคประจำตัว

持病
じびょう

41

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

雑費
ざっぴ

42

ส่วนผสม วัตถุดิบ

材料
ざいりょう

43

เป็นหนอง

化膿する
かのう

44

ความมีเหตุผล

理性
りせい

45

เลขคี่

奇数
きすう

46

กระดูกหัก

骨折
こっせつ

47

การจ่ายเป็นปี

年払い
ねんばらい

48

throwing into, inserting, depositing
investment, putting in (personnel, etc.)
การขว้างเข้าไป การส่งกำลังเข้าไป

投入
とうにゅう

49

ยิงหรือตีขึ้นฟ้า

打上げる
うちあげる

50

การนำไปด้วย

持参
じさん

51

ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT
consumption tax (incl. sales tax, VAT, excise duty, etc.)

消費税
しょうひぜい

52

เครื่องเทศ

香辛料
こうしんりょう

53

to take the form of (esp. in ref. to a spirit, fox, raccoon dog, etc.), to assume the shape of, to turn oneself into, to transform oneself into
to disguise oneself as
กลายเป็นเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนแปลง

化ける
ばける

54

ในเชิงอุดมคติ
ideal

理想的
りそうてき

55

หลายคน

数人
すうにん

56

การหักเหของแสง
bending, indentation
warping (e.g. of opinion, reasoning, etc.), distortion

屈折
くっせつ

57

การจ่ายเงินปลายทาง

着払い
ちゃくばらい

58

การขว้างลูกบอล

投球
とうきゅう

59

ตอกลงไป

打ち込む
うちこむ

60

นำเข้าไปด้วย

持込み
もちこみ

61

การอุปโภคบริโภค

消費
しょうひ

62

number, amount


かず

63

clearing one's throat, cough
การจงใจไอแบบกระแอม

咳払い
せきばらい

64

ผู้ตีเบสบอล

打者
だしゃ

65

นับ

数える
かぞえる

Decks in ญป Super Kanji 1000 ตัว Class (100):