Ging-Sou - Loz Ngaengc Waac Flashcards Preview

Iu Mienh Practise > Ging-Sou - Loz Ngaengc Waac > Flashcards

Flashcards in Ging-Sou - Loz Ngaengc Waac Deck (39)
Loading flashcards...
1
Q

Tin Deic Douh

A

Genesis

2
Q

Cuotv |^yipv

A

Exodus

3
Q

Lewi

A

Leviticus

4
Q

Saauv Mienh

A

Numbers

5
Q

Nzamc Leiz-Latc

A

Deuteronomy

6
Q

Yo^su^waa

A

Joshua

7
Q

Domh Jien

A

Judges

8
Q

Lu^te

A

Ruth

9
Q

1 Saa^ma^en

A

1 Samuel

10
Q

2 Saa^mu^en

A

2 Samuel

11
Q

1 Hungh Douh

A

1 Kings

12
Q

2 Hungh Douh

A

2 Kings

13
Q

1 Zunh Doic Douh

A

1 Chronicles

14
Q

2 Zunh Doic Douh

A

2 Chronicles

15
Q

E^saa^laa

A

Ezra

16
Q

Ne^haa^mi

A

Nehemiah

17
Q

E^se^te

A

Esther

18
Q

Yopv

A

Job

19
Q

Singx Nzung

A

Psalms

20
Q

Cong-Mengh Waac

A

Proverbs

21
Q

Gorngv Seix Zaangc

A

Ecclesiastes

22
Q

Saa^lo^morn Nyei Nzung

A

Song of Solomon

23
Q

I^saa^yaa

A

Isaiah

24
Q

Ye^le^mi

A

Jeremiah

25
Q

Naanc Zingh Nzung

A

Lamentations

26
Q

E^se^ken

A

Ezekiel

27
Q

Ndaa^ni^en

A

Daniel

28
Q

Ho^se^yaa

A

Hosea

29
Q

Yo^en

A

Joel

30
Q

Aamotv

A

Amos

31
Q

O^mbaa^ndi

A

Obadiah

32
Q

Yonaa

A

Jonah

33
Q

Mikaa

A

Micah

34
Q

Naa^hum

A

Nahum

35
Q

Haa^mbaa^gukc

A

Habakkuk

36
Q

Se^fan^yaa

A

Zephaniah

37
Q

Hakv^gai

A

Haggai

38
Q

Se^kaa^li^yaa

A

Zechariah

39
Q

Maa ^laa^ki

A

Malachi