Counting In Mien Flashcards Preview

Iu Mienh Practise > Counting In Mien > Flashcards

Flashcards in Counting In Mien Deck (41)
Loading flashcards...
1
Q

Da’yietv

A

First

2
Q

da’nyeic

A

Second

3
Q

da’faam

A

Third

4
Q

da’feix

A

Fourth

5
Q

da’hmz

A

Fifth

6
Q

da’luoqc

A

Sixth

7
Q

da’cietv

A

Seventh

8
Q

da’betv

A

Eighth

9
Q

da’juov

A

Ninth

10
Q

da’ziepc

A

Tenth

11
Q

yietc

A

One

12
Q

i

A

Two

13
Q

buo

A

Three

14
Q

biei

A

Four

15
Q

biaa

A

Five

16
Q

juqv

A

Six

17
Q

siec

A

Seven

18
Q

hietc

A

Eight

19
Q

nduoh

A

Nine

20
Q

ziepc

A

Ten

21
Q

ziepc yietv

A

11(ten first)

22
Q

ziepc nyeic

A

12 (ten second)

23
Q

ziepc faam

A

13 (ten third)

23
Q

ziepc feix

A

14 (ten fourth)

24
Q

ziepc hmz

A

15 (ten fifth)

25
Q

ziepc luoqc

A

16 (ten sixth)

26
Q

ziepc cietv

A

17 (ten seventh)

27
Q

ziepc betv

A

18 (ten eighth)

28
Q

ziepc juov

A

19 (ten ninth)

29
Q

nyeic ziepc

A

20 (second tenth)

30
Q

faam ziepc

A

30

31
Q

feix ziepc

A

40

32
Q

hmz ziepc

A

50

33
Q

luoqc ziepc

A

60

34
Q

cietv ziepc

A

70

35
Q

betv ziepc

A

80

36
Q

juov ziepc

A

90

37
Q

yietc baeqv

A

100

38
Q

nyeic baeqv

A

200

39
Q

faam-baeqv

A

300

40
Q

yietc cin

A

1,000