Ging-Sou - Siang-Ngaengc Waac Flashcards Preview

Iu Mienh Practise > Ging-Sou - Siang-Ngaengc Waac > Flashcards

Flashcards in Ging-Sou - Siang-Ngaengc Waac Deck (27)
Loading flashcards...
1
Q

Matv^taai

A

Matthew

2
Q

Maako

A

Mark

3
Q

Lugaa

A

Luke

4
Q

Yo^han

A

John

5
Q

Gong-Zoh

A

Acts

6
Q

Lomaa

A

Romans

7
Q

1 Ko^lin^to

A

1 Corinthians

8
Q

2 Ko^lin^to

A

2 Corinthians

9
Q

Gaa^laa^tie

A

Galatians

10
Q

E^fe^so

A

Ephesians

11
Q

Fi^lipv^poi

A

Philippians

12
Q

Ko^lo^si

A

Colossians

13
Q

1 Te^saa^lo^ni^gaa

A

1 Thessalonians

14
Q

2 Te^saa^lo^ni^gaa

A

2 Thessalonians

15
Q

1 Ti^mo^tai

A

1 Timothy

16
Q

2 Ti^mo^tai

A

2 Timothy

17
Q

Tidatc

A

Titus

18
Q

Fi^le^mon

A

Philemon

19
Q

Hipv^lu

A

Hebrews

20
Q

Yaagorpc

A

James

21
Q

1 Bide

A

1 Peter

22
Q

2 Bide

A

2 Peter

23
Q

1 Yo^han

A

1 John

24
Q

2 Yo^han

A

2 John

25
Q

3 Yo^han

A

3 John

26
Q

Yiu^ndaa

A

Jude

27
Q

Laauc Yaangh

A

Revelation