Blandat Flashcards

1
Q

Vad är epidemiologi?

A

Läran om sjukdomars utbredning, orsaker och förlopp. (Dvs studier av determinanter, fördelningen av dessa och utfall i populationer.)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

I deskriptiv/beskrivande epidemiologi försöker man hitta mönster. Vilka tre huvudsakliga frågeställningar brukar man ha?

A
 • Vem? (Individmönster, t.ex. ras, ålder, kön)
 • Var? (Platsmönster)
 • När? (Tidsmönster)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Tre vanliga mål med epidemiologiska studier?

A
 • Att uppskatta mängden utfall (sjukdom eller frihet från sjukdom) i en population (incidenser och prevalenser)
 • Att skatta samband mellan exponering och utfall
 • Att dra välgrundade slutsatser om kausala samband
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vad betyder kausalitet?

A

Orsakssamband mellan exponering och utfall (att A leder till B)

(Viktigt att skilja på kausalitet på individ- respektive gruppnivå)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Vad är viktigast för att kunna konstatera kausalitet?

A

Tidsaspekten - att exponeringen kommer före utfallet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Ge några exempel på utfall

A

Exempel:

 • Sjukdom
 • Död
 • Friskförklaring
 • Tid till dräktighet
 • ”Lycka”
 • Frånvaro av infektion (t.ex. pga vaccination)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Vad är en determinant?

A

En riskfaktor, exponering. (Behöver inte vara något negativt utan kan vara något positivt, t.ex. vaccination)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Varför är tidsaspekten viktig vid prövning av orsakssamband?

A

Vid kausala samband måste exponeringen komma före utfallet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Vem var John Snow och vilken lärdom kan man dra från hans arbete?

A

Han upptäckte att koleraepidemin på Broad Street i London 1854 berodde på en vattenpump på gatan – inte på dålig luft. Lärdom: Man kan förhindra sjukdom trots att man inte har alla detaljer – genom epidemiologiska metoder (dvs genom struktur och analys).

”You know nothing, John Snow!”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Med hjälp av epidemiologiska studier kan vi förebygga sjukdomar även om vi inte vet den exakta orsaken. Nämn två hinder

A
 • Traditionell medicinsk utbildning fokuserar på problem och lösningar på individnivå.
 • Problemställningarna och lösningarna är sällan enkla.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Vad innebär sjukdomsincidens?

A

Insjuknandefrekvens. Frekvensen av nya sjukdomsfall under en given tidsperiod i en definierad population.
(Kallas mortalitet i undersökningar av dödlighet)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Vad innebär prevalens?

A

Prevalens = förekomst

Frekvensen befintliga fall i en definierad population vid en given tidpunkt

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Vad innebär inferens?

A

Slutledning (t.ex. att använda ett urval för att dra slutsatser om en population)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Vad är standardavvikelse (Sd)?

A

Mått på den genomsnittliga avvikelsen (bruset/variationen/spridningen) från medelvärdet i stickprovet.

(Tillsammans med medelvärdet används standardavvikelsen som spridningsmått för symmetriskt fördelade variabler)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Vad är medelfel?

A

Standardavvikelsen för hela målpopulationen. Anger vilken statistisk osäkerhet som finns t.ex. hos ett uppskattat medelvärde (i studiepopulationen) när man utifrån det drar slutsatser om målpopulationen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Hur beräknas en sjukdoms prevalens?

A

[antal individer i riskpopulationen som har utfallet vid en viss tidpunkt]
dividerat med
[antalet individer i riskpopulationen vid tidpunkten]

(prevalens uttrycks ofta som fall per 100 (procent) eller 1000 invånare)

17
Q

Hur beräknas en sjukdomsincidens?

A

[antal nya utfall under en given tidsperiod]
dividerat med
[antal individer exponerade för risk under denna tidsperiod]

Incidensenheterna måste alltid innefatta en tidsdimension (t.ex. fall per 1000 individer och per dag, vecka, månad, år osv)

18
Q

Är prevalenstalet ett användbart mått på frekvensen av diabetes i en population?

A

Ja, eftersom diabetes har en relativt låg incidens och eftersom det skulle behövas en mycket stor population och en lång studieperiod för att finna tillräckligt många nya fall för att kunna mäta incidensen.

19
Q

Vad är statistisk osäkerhet?

A

Slumpmässigt fel i undersökningsresultatet som beror på individuell variation och att endast ett urval av målpopulationen studeras

20
Q

Studerar man individer eller grupper inom epidemiologin?

A

Grupper - där man tittar efter upprepade mönster.

21
Q

Fyra viktiga punkter för att ett samband ska ses som kausalt?

A
 • exponering sker före utfall
 • flera studier visar samma sak
 • sambandet är rimligt
 • dos-responssamband (ju mer exponering, desto mer utfall)
22
Q

Nämn två mått på sjukdomsfrekvens

A

Incidens och prevalens

23
Q

Vad är exponering?

A

Något som individen blir utsatt för och som kan orsaka utfall, t.ex. sjukdom

24
Q

Vad är utfall?

A

Resultatet av en exponering (t.ex. lungcancer pga tobaksrök)

25
Q

Vad är konfidensintervall?

A

Ett intervall som beskriver hur stor den statistiska felmarginalen är i exempelvis ett uppskattat medelvärde. Talar om inom vilket spann från medelvärdet som det sanna värdet ligger i 95% av mätningarna.

Konfidensintervallet ger en indikation på precisionen hos mätningen.

26
Q

Vad innebär det att två händelser är oberoende?

A

Att sannolikheten för den ena händelsen inte påverkas av om den andra händelsen inträffar eller inte.

Begreppet oberoende används även om variabler (= determinanter), observationer och grupper.

27
Q

Vad är stratifierad analys?

A

Analysmetod som innebär att man delar upp datamaterialet i olika grupper, strata, utifrån en eller flera förväxlingsfaktorer och beräknar effektmått i varje stratum för sig

28
Q

Vad innebär det att en studie är retrospektiv?

A

Vi analyserar data som redan finns, från händelser som redan hänt

29
Q

Vad innebär det att en studie är prospektiv?

A

Studien görs framåt i tiden

30
Q

Vad är skillnaden mellan incidens och prevalens?

A
 • Incidens är ett mått på insjuknande under en viss tidsperiod.
 • Prevalens är en ögonblicksbild: hur många är sjuka just nu?
31
Q

Vad kan vi använda oss av för att plocka isär exponeringsfaktorer och hitta kausala och icke kausala samband?

A

Kausala diagram