ABC część I Flashcards Preview

OUN :') > ABC część I > Flashcards

Flashcards in ABC część I Deck (38)
Loading flashcards...
1

Co wyróżniamy w pniu mózgu?

Most, rdzeń przedłużony, międzymózgowie i śródmózgowie

2

Co czynnościowo należy do pnia, a rozwojowo do mózgu?

Międzymózgowie

3

Z jakimi receptorami związany jest układ somatyczny?

Ekstero- i proprioreceptorami

4

Co wyróżnia się w układzie czuciowym?

Receptory

Włókna (drogi) czuciowe

Ośrodki czuciowe

5

Jakie znasz ośrodki czuciowe?

Korowe (np. korowy ośrodek czucia- pole 3, 1, 2 wg Brodmana)

Podkorowe (wzgórze)

Jądra czuciowe (w pniu mózgu i rdzeniu kręgowym)

6

Co obejmuje układ ruchowy?

Narząd ruchu
Neuron ruchowy obwodowy=dolny neuron ruchowy
Neuron ruchowy ośrodkowy=górny neuron ruchowy
Drogi pozapiramidowe
Móżdżek
Twór siatkowaty 👻
Ośrodki kojarzeniowe (asocjacyjne, scalające)

7

Czym jest dolny neuron ruchowy?

Komórki ruchowe rogów przednich rdzenia kręgowego i komórki jąder ruchowych nn. czaszkowych wraz z ich neurytami które biegną w strukturach obwodowego UN do EFEKTORÓW

8

Czym jest górny neuron ruchowy (ośrodkowy)?

Są to komórki ruchowe pół ruchowych kory mózgu wraz z neurytami, które tworzą drogę piramidową 🇪🇬🌅

9

Jakie znasz drogi piramidowe?

Korowo-rdzeniowa i korowo-jądrowa

10

Co to są włókna nerwowe?

Wypustki neuronu

11

Gdzie znajdziemy komorki dwubiegunowe?

W siatkówce i okolicy węchowej

12

Jakie znasz eksteroreceptory?

Mechanoreceptory
Termoreceptory
Nocyreceptory (bólowe)

13

Co jest bodźcem dla proprioreceptora?

Zmiany zachodzące w narządzie ruchu

14

Co odbierają proprioreceptory?

Bodźce czucia głębokiego

15

Gdzie możemy znalezc proprioreceptory?

Okostna, torebki stawowe, mięśnie, ścięgna, więzadła, powięzie, błędnik

16

Jaki jest ogólny podział receptorów?

Związane z SUN, AUN, związane ze zmysłami (TELORECEPTORY)

17

Jak inaczej nazywamy receptory związane z AUN i skad odbierają one bodźce?

Enteroreceptory/wisceroreceptory

Z narządów wew., naczyń krwionośnych

18

Jakie rodzaje włókien wyróżnisz w AUN i SUN?

Dośrodkowe (sensoryczne) i odśrodkowe (motoryczne)

19

Wymień elementy łuku odruchowego

Receptor
Droga dośrodkowa (ramie doprowadzające)
Osrodek nerwowy
Droga odśrodkowa
Efektor

20

Jaki jest odruch na rozciąganie?

Miotatyczny, głęboki, monosynaptyczny

21

Z czego składa sie odruch miotatyczny?

Jak każdy łuk- z ramienia doprowadzającego i odprowadzającego

22

Czym jest do- i odprowadzające ramie odruchu miotatycznego?

Doprowadzające- dendryty i neuryty komórki zwoju miedzykregowego

Odprowadzające- komórka ruchowa rogu przedniego rdzenia kręgowego i jej neuryt

23

Jakie znasz najcześciej badane odruchy głębokie? Podaj segmenty rdzenia, ktorych one dotyczą

M. dwu- i trójgłowego C5-C6, C7-C8 BICEPS MA 6 LITER)
Odruch promieniowy (m.ram-pr) C5-C6
Odruch kolanowy (czworoglowy uda) L2-L4
Odruch skokowy (m. trójgłowy łydki) S1

24

Które to jądra początkowe? Co do nich biegnie?

Ruchowe i autonomiczne
Drogi nerwowe

25

Neuryty ktorych jąder opuszczają OUN i biegna obwodowym UN do efektorów?

Początkowych- ruchowe i autonomiczne

26

Co biegnie do jąder czuciowych?

Neuryty komórek zwojów czuciowych

27

Jakie znasz zwoje czuciowe?

Międzykręgowe, czyli zwoje rdzeniowe nn. rdzeniowych

Zwoje czuciowe nn. czaszkowych

28

Co to są jądra końcowe?

Czuciowe

29

Co tworzą neuryty od jąder czuciowych?

Drogi czuciowe

30

Gdzie biegna drogi czuciowe?

W kierunku wyższych pięter OUN- kresomozgowia, móżdżku