adhd Flashcards Preview

K5 - NSPR > adhd > Flashcards

Flashcards in adhd Deck (26)
Loading flashcards...
1

kärnsymtom

ouppmärksam
hyperaktiv
impulsivitet

2

prevalens

vanligare i lägre SES
5% barn, 2.5% vuxna
P/F 2-4:1 (med ökad ålder minskar könsskillnad

3

diagnoskriterier

ouppmärksamhet 6/9 (mest bestående symtom med åldern)

hyperaktivitet, impulsiv: 6/9

Om > 17 år räcker det med 5/9 symtom

- 6 månader av symtom, avvikelse från normal utvecklingsnivå
- symtom i minst 2 miljöer
- flera symtom fanns innan 12 års ålder
- försämrad funktionsnivå
- uteslutande av TROTS eller svag kognition (bristande förmåga att förstå uppgifter), symtom förklaras inte bättre av annan diagnos

4

fenotyper av adhd

ouppmärksamhet - ADD

hyperaktivitet/impuls

kombination - ADHD vanligaste fenotyp

5

symtom kombination adhd

hyperaktiv
uttåtriktad
störande
risktagande
full av energi
snabb
iderik

6

add symtom

hypoaktiv, passiv
dagdrömmande, introvert
blyg
riskundvikande
brist på energi, motivation
långsam
svårt att tänka klart (kan uppfattas som kognitivt svag men så är inte fallet)

7

samsjuklighet

BARA adhd 30%
70% har annan sjukdom (1 eller flera)
- sömnproblem
- motorik, sensorik
- inlärningsvårigheter, t.ex. dyskalkuli
- autism
- tics, tourettes
- uppförandestörningar
- ångest, negativ självbild, depression
- bipolär sjukdom

8

neuroutveckling

social kommunikation
språk
motorik

9

kognitivt

EF (arbetsminne, inhibition, planering, tidsplanering)
respons inhinering

10

emotion

labil emotion, känsloreglering
irritabel
orolighet, ångest --> depression senare

11

beteende

aggressiv
stark vilja
antisocialt beteende senare

12

DAMP

ADHD + DCD (developement koordination disorder)

- attention
- motorkontroll
- perception

13

genetik

ovanliga kromosomala avvikelser 22q11.2 deletion

ovanliga low copy number varianter
(a7 ach-R subenhet)

vanliga genvarianter - 40% av genetiken
- monoaminsystemet (DA, NA, 5-HT)
- neurit tillväxt

14

omgivningsfaktorer

prenatala
- rökning (mamma adhd, eller rökning i sig??)
- alkohol, drogexponering (FAS)
- LM (epilepsi, lugnande)

perinatala
- prematur
- låg vikt vid födseln
- cerebral ischemi

postnatala
- jodbrist
- järn, bly
- miljögifter
- uppväxtmiljö

15

strukturella förändringar

3-5% mindre hjärnvolym på gruppnivå (mindre grå substans, även vit substans)

långsammare utmognad av cortex cirka 2-5 år
- konnektivitetsproblem
- synapdsdysfkn (NA, DA brist)

16

arbetsminne

dlPFC

17

uppmärksamhet

parietalcortex

18

beslutsfattande, strategisk planering

vmPFC

19

emotionell och kognitiv EF

v/dACC
nucleus caudatus

20

påverkat NT-system

DA - planering, initiering motor-rörelse, belöningsvariant
(mesokortikalt OCH nigrostriatalt)

NA - uppmärksamhet (signal noise ratio i kortikala delar)

21

Dysfunktionella nervkretsar

Frontoparietalt - alert uppmärksamhet, orienterad respons

dorsal frontostriatalt - inhibitionskontroll, EF

mesokortikolimbiskt - motivation, belöning, frustration/aggression

default mode network - självreflekterande processer, dagdrömmande

centrala executiva network (dlPFC) - EF

22

salience network

dACC och insula

anteriora insula bidrar till switch mellan default mode och centrala exekutiva network. Balansen mellan dessa "mode" är defekt vid ADHD, därmed får man hyper/hypo-arousal som effekt

23

mer om DMN

task negative-network, dock är den aktiv i bl.a. uppgifter som socialt arbetsminne, när man tänker på sig själv etc. Den har dock en negativ korrelation till uppmärksamhet i en on/off-funktion

24

negativa prognostiska faktorer vid ADHD

förälder med adhd eller beteende som impulsivitet
tidigt debut med symtom
mycket symtom
påtaglig fknnedsättning
psykiatrisk samsjuklighet, andra ESSENSE

25

vad göra för behandling?

stöd hjärnans utveckling så man når sin fulla potential
- stödinsatser
- LM

26

förstahandsbehandlong

metylfenidat
- DA och NET återupptagshämmare, obs dock att DAT finns i fåtal i PFC och pot. av DA ges ff.a. via NET.
- NA = mer signal, DA=mindre noice