Administracja publiczna Flashcards Preview

Admin > Administracja publiczna > Flashcards

Flashcards in Administracja publiczna Deck (28):
1

organ administracyjny

organ działający w imieniu państwa, posiadający ustawową kompetencję do pełnienia tej roli i korzystania z władztwa państwowego;
- osobowa istota organu;
- wyodrębnienie organizacyjne
- prawne umocowanie do działania!

2

kompetencja organu

zdolność organu do skonkretyzowanego aktualizowania potencjalnego, sformułowanego przez prawo obowiązku działania; (uprawnienie+obowiązek)

3

kompetencja organu

zdolność organu do skonkretyzowanego aktualizowania potencjalnego, sformułowanego przez prawo obowiązku działania; (uprawnienie+obowiązek)
lub
możność/zdolność do działania

4

dwa punkty widzenia kompetencji organu adm.

1. relacja pozioma - dt. kompetencji organu wobec innych podmiotów, niepodporządkowanych mu hierarchicznie;
2. relacja pionowa - dt. sytuacji naruszeń kompetencji przez organ podporządkowany etc.

5

właściwość organu

gdy realizacja kompetencji to rozpoznawanie spraw (stosowaniu prawa administracyjnego);

6

właściwość rzeczowa organu

kompetencja do załatwiania spraw ze względu na ich treść;

7

właściwość miejscowa organu

kompetencja organu rozciągająca się na konkretnym terytorium;

8

formy przekazywania kompetencji administracyjnej

1. ustawowe, "działa w imieniu"
2. porozumienia administracyjne

9

porozumienia administracyjne - znaczenia

- wymóg zgody organu na jakieś działanie organu innego;
- wyraz współdziałania;
- organizacja stworzona na podst. innej czynności prawnej;

10

porozumienia administracyjne - cechy

- równorzędność podmiotów
- w granicach ustawowych kompetencji
- inicjatywa powinna być swobodna

11

kontrakt wojewódzki

porozumienie adm. zawierane między samorządem województwa a RM, określające zakres zadań z tzw. regionalnych programów operacyjnych

12

organ administrujący

organ posiadający przyznaną mu ustawą kompetencję do administrowania, nie będący jednocześnie organem administracyjnym;

13

podziały organów administracji publicznej

1. organy wyższego/niższego szczebla
2. organy państwowe/rządowe/samorządowe
3. organy centralne/terenowe

14

organ naczelny

organ hierarchicznie najwyżej w danym pionie organizacyjnym;

15

organ centralny

organ obejmujący swoją kompetencją cały obszar kraju;
może mimo tej cechy podlegać jakiemuś innemu organowi!

16

urząd - sens strukturalno-organizacyjny

zorganizowany zespół osób związany z organem administracji publ. i przydzielony mu do realizacji jego zadań;

17

przykłady urzędów

1. urząd RM
2. ministerstwo
3. urząd wojewódzki
4. urząd gminy
5. rektorat

18

korporacja prawa publicznego

podmiot adm. publ. wyposażony we władztwo adm., ukonstytuowany na zasadzie członkostwa i istniejący niezależnie od liczby członków;

19

rodzaje samorządów

1. samorząd powszechny - terytorialny
2. samorządy specjalne (w tym: zawodowe)

20

naturalistyczna teoria powstania samorządu

państwo to federacja samorządów; tak, jak jednostka posiada określone prawa podmiotowe - tak samo posiadają je związki jednostek (samorząd); gminna wspólnota jako pierwotna wobec państwa

21

państwowa teoria powstania samorządu

samorząd powstaje w wyniku przekazania mu niektórych zadań przez państwo; zadania własne i zlecone są podziałem wtórnym, wytworzonym przez państwo; nie istnieją żadne "przyrodzone" prawa gminy;

22

definicja samorządu - Kisiel

społeczność lokalna o demokratycznej organizacji wewn., która została wyodrębniona przez ustawę strukturalnie i podmiotowo w celu zdecentralizowania wykonywania niektórych, państwowych zadań;

23

zakład administracyjny

wyodrębniona jednostka organizacyjna, która została stworzona w celu realizacji określonego zestawu zadań, pozostająca pod ciągłym wpływem (NADZOREM) organu, który ją stworzył;

24

władztwo zakładowe

wycinek władztwa, który został przypisany zakładowi publicznemu; jest ono częścią władztwa państwowego;
polega na elastycznym i swobodnym kształtowaniu uprawnień i obowiązków użytkowników zakładu;

25

rodzaje władztwa zakładowego

I - władztwo administracyjne - dotyczy samego funkcjonowania zakładu, jego organizacji;
II - władztwo fachowe - merytoryczna istota świadczonych usług (np. władztwo pedagogiczne nauczyciela nad uczniem);

26

Podmioty uprawnione do sprawowania nadzoru nad zakładami administracyjnymi

upoważnione organy administracji publicznej

27

zasada równości w zakładach publicznych

co do zasady, konstytucyjnym prawem jest równe korzystanie ze świadczeń zakładowych w zakł. publ.; może być to jedynie ograniczone w drodze fachowej i specjalistycznej oceny (np. badanie lekarskie, egzamin wstępny na uniwerku)

28

różnica między zakł. publ. a korporacją

zakł. publ. nie jest prowadzony przez członków, a może mieć użytkowników; działa ponadto w interesie publicznym