Affärsjuridik Begrepp Flashcards Preview

Juridik > Affärsjuridik Begrepp > Flashcards

Flashcards in Affärsjuridik Begrepp Deck (23)
Loading flashcards...
1

Associationsrätt

Juridiken som rör associationer

2

Näringsidkare

En juridisk eller fysisk person som bedriver näringsverksamhet

3

Enskild firma

Svensk företagsform där företaget och dess ägare är samma person. Företagets organisationsnummer är ägarens personnummer. Personligt ansvarig för alla verksamhetens skulder. INTE EGEN JURIDISK PERSON. F-skattsedel behövs. Man måste dokumentera och bokföra allt själv. Man får inte ha delägare men man kan ha anställda.

4

Namnskydd

Namnet på bolaget är registrerat jos Bolagsverket och ger patent inom ett visst län eller land beroende på vad det är för företaget.

5

F-skattsedel

Tillstånd för att kunna beskattas som företag och skicka fakturor som fås genom skatteverket.

6

Organisationsnummer

Personnummer för företag

7

Egenavgifter

De sociala avgifter som egenföretagare måste betala för att få t.ex sjukbidrag. Beräknas på företagets nettointäkt, dvs överskottet av näringsverksamheten

8

Handelsbolag

En enkel form av bolag som drivs minst 2 juridiska eller fysiska personer. ÄR EN JURIDISK PERSON. Fungerar som en egen person vid registrering hos Bolagsverket, men varje delägare är solidariskt ansvarig för sina handlingar i bolagets namn. INGET KRAV PÅ REVISOR ELLER STARTKAPITAL. Ska finnas avtal mellan delägare. I handelsbolag gäller regressrätt. HBL.

9

Kommanditbolag

En variant av handelsbolag där kommanditdelägarna bara ansvarar för det kapital denne satsat. Medan Komplementären (ägaren) är obegränsat ansvarig. När man avvecklar ett kommandit bolag likviderar man produkterna innan man avregistrerar det hos Bolagsverket. ÄR EN JURIDISK PERSON

10

Regressrätt

Att en person kan bli återbetalningsskyldig då en annan delägare har stått för dennes fordringar i ett handelsbolag. Om person A och B är solidariskt betalningsansvariga gentemot C och C kräver från A och det är B’s skuld får A regressrätt gentemot B för dennes del av skulden.

11

HBL

Lagen om handelsbolag och enkla bolag

12

Komplementär

Den med yttersta ansvar för fordringar i ett kommanditbolag.

13

Likvidation

När ett bolag upplöses och allt kapital förvandlas till pengar.

14

Enkelt bolag

En enkel form av bolag som drivs av flera personer. INTE JURIDISK PERSON. Varje bolagsman ansvarar för sina egna avtal. BEHÖVS INTE REGISTRERAS. Muntlig eller skriftlig överenskommelse mellan bolagsmännen.

15

Aktiebolag

Ett bolag där ingen är personligt ansvarig för skulder och fordringar. ÄR EN JURIDISK PERSON. Kan vara privat eller publikt (börsnoterat) och kan då ha flera delägare i form av aktieköpare. Kräver 50 000kr i startkapital för privat och 500 000kr i startkapital för publikt. Dividend> aktieutdelning = när företaget ger en del av vinsten till aktieägarna. Aktieägare har inget ansvar i företaget.

16

ABL

Aktiebolagslagen

17

Fordring

En slags skuld som man kan ha gentemot ett bolag

18

Balansomslutning

Summan av företagets tillgångar respektive skulder och kapital

19

Nettoomsättning

De sammanlagda försäljningsintäkterna av tjänster och varor när det har gjorts avdrag för lämnade rabatter samt moms och övrig skatt som är direkt kopplad till omsättningen.

20

Ekonomisk förening

EGEN JURIDISK PERSON. Har ekonomiskt intresse. En organiserad grupp medlemmar som ägnar sig till en avgränsad verksamhet. Exempel: Arla, Coop, HSB. Alla får vara med om det inte är grova undantag som nazister.

21

Ideell förening

INTE JURIDISK PERSON. Inga ekonomiska intressen. Ingen lagstiftelse utan går efter praxis om ekonomiska föreningar. FÅR VARA JURIDISK PERSON OM MINST TRE BILDAT DEN, STADGAR OM NAMN, SYFTE OCH BESLUT FINNS och vissa intäkter anses skattefria.

22

EFL

lagen om ekonomiska föreningar

23

Praxis

En slags norm där alla tolkar lagen på samma sätt