Airspeed Flashcards Preview

Pilatus PC12/47 > Airspeed > Flashcards

Flashcards in Airspeed Deck (25):
0

Vr Flaps 30

75 KIAS

1

Vr Flaps 15

81 KIAS

2

Vx

110 KIAS

3

Vo (max operating speed)

163 KIAS

4

Vfe flaps 15

163 KIAS

5

Vfe Flaps > 15

130 KIAS

7

Vle

236 KIAS

8

Vmo

236 KIAS

9

Landing Approach Speeds with ice accretion on the airframe:
Boots Failed (Flap limit 0)

140 KIAS

10

Landing Approach Speeds with ice accretion on the airframe:
AOA or Probes Failed

111 KIAS

11

Landing Approach Speeds with ice accretion on the airframe:
Pusher Ice Mode Failed (Flaps limit 15)

111 KIAS

13

Vlo

177 KIAS

14

Vref @ flaps 0

121 KIAS

15

Vref @ flaps 15

98 KIAS

16

Vref @ Flaps 30

89 KIAS

17

Vref @ Flaps 40

84 KIAS

23

What is Kudlik Holding Speed?

150 KIAS
1 min in < 14K'
1:30 min in > 14K'

24

Go Around Flaps 30

85 KIAS

25

Go Around Flaps 40

84 KIAS

29

Go Around Flaps 15
Pusher Ice Mode

108 KIAS

30

Vso (Flaps 40, Gear down) or AOA

63 KIAS

31

Vglide (Prop feather, 0 Flaps)

116 KIAS

32

Kudlik Cruise Climb (KIAS)

140 KIAS

36

Vs (Clean)

93 KIAS

41

Go around Flaps 15

95 KIAS