Algemene sociale wetgeving Flashcards Preview

Personeelsmanagement taxi > Algemene sociale wetgeving > Flashcards

Flashcards in Algemene sociale wetgeving Deck (33):
1

Wanneer is er sprake van een dienstbetrekking?

Zodra er sprake is van een gezagsverhouding en de werknemer zich verplicht heeft om voor de werkgever te werken en daarvoor loon ontvangt en wanneer je freelance personeel niet kan aantonen een zefstandige is

2

Wat moet de werkgever nog meer doen als freelance personeel niet kan aantonen zelfstandig te zijn?

Hij moet de identiteit van de werknemer vaststellen
Hij moet zichzelf als werkgever aanmelden bij het UWV
Hij moet zichzelf aanmelden bij de Belastingdienst
Hij moet de werknemer aanmelden bij het UWV en meestal ook bij een ziekenfonds
Hij moet de werknemer een LB verklaring overhandigen en laten invullen en aanmelden bij de Belastingdienst
Hij moet een loonadministratie voeren voor iedere werknemer en voor iedere werknemer een loonstaat bijhouden

3

Wat zijn premies werknemersverzekeringen?

Premie Ziektewet, Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA, Werkloosheidswet (WW) en de Ziekenfondswet (ZW)

4

Wat zijn loonbelasting / premies volksverzekeringen?

Gezamenlijk loonheffing en zijn een voorheffing op de IB en Premies Volksverzkeeringen. Onder volksverzekeringen worden verstaan de AOW, Algemene nabestaandenwet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Algemene Kinderbijslagwet

5

Hoe lang is de werkgever verplicht om de werknemer die ziek is geworden verplicht door te betalen?

104 weken en minimaal 70% van het salaris

6

Op de hoeveelste ziektedag moet de werkgever uiterlijk aangifte doen van de ziekte bij het UWV?

Uiterlijk de vierde ziektedag

7

Hoe lang heeft een vrouwelijke werknemer recht op zwangerschaps en bevallingsverlof?

16 weken

8

Hoe hoog is de hoogte van de uitkering gedurende de zwangerschaps- en bevallingsverlof?

100%

9

Wat verplicht de wet verbetering poortwachter

Werkgevers en werknemers moeten inspanningen verrichten om de werknemer weer aan het werk te krijgen

10

Waarom is het belangrijk om in een verslag vast te leggen op welke wijze de werkgever, werknemer en de Arbodienst zich hebben ingespannen om de reïntegratie van de werknemer te bevorderen?

Omdat als bij toetsing blijkt dat naar het oordeel van het UWV de inspanningen om de reïntegratie te bevorderen onvoldoende zijn geweest dit door verplichting tot loonbetaling (werkgever), of sanctie op WIA of WAO uitkering (werknemer) tot gevolg hebben

11

Hoe hoog is de WAO uitkering per 1 juli 2007?

75%

12

Wanneer spreekt men van arbeidsongeschiktheid?

Als men geheel of gedeeltelijk niet in staat is om te werken

13

Bij wie legt de WIA meer verantwoordelijkheden neer?

Bij de werkgever

14

Hoeveel % van het loon moet de werkgever doorbetalen bij ziekte van een werknemer die onder de WIA valt in het eerste jaar?

100%

15

Hoeveel % moet de werkgever doorbetalen in het tweede ziektejaar over de gewerkte uren en hoeveel % over de niet gewerkte uren?

100% over de gewerkte uren en 70% over de niet gewerkte uren

16

Na twee ziektejaren zijn er vervolgens drie mogelijkheden. Welke?

Na twee jaar ziekte is iemand minder dan 35% arbeidsongeschikt waardoor men niet meer onder de WIA valt en in principe bij zijn werkgever gewoon in dienst blijft.
Tussen 35 en 80% arbeidsongeschikt krijgt de werknemer afhankelijk van het arbeidsverleden maximaal vijf jaar een uitkering. De hoogte van deze uitkering hangt samen met het laatstverdiende loon, maar is verder van zoveel andere factoren afhankelijk dat er per werknemer grote verschillen kunnen zijn. Na deze gestelde periode en het feit dat de werknemer nog steeds niet aan het werkt kan, krijgt de medewerker een vervolguitkering tot 65jarige leeftijd. Deze uitkering is ehoorlijk lager en betekent veelal een flinke financiële achteruitgang
Meer dan 80% arbeidsongeschikt dan krijgt de werknemer een vaste uitkering van ongeveer 70% van het laatstverdiende loon.

17

Wat regelt de wet Pemba?

Dat de kosten van WAO uitkeringen (geheel of gedeeltelijk voor rekening van de werkgever komen.

18

Hoe betaalt de werkgever de kosten in de Wet Pemba?

Via premiedifferentitie of via eigen risico dragen

19

Indien de werkgever voor eigen risco dragen heeft gekozen wat moet de werkgever dan aan het UWV kunnen overleggen?

Een bankgarantie of een verzekeringsgarantie waaruit blijkt dat de uitkeringen ook daadwerkelijk betaald zullen worden

20

Welke mogelijkheden heeft de werkgever om een werknemer te ontslaan?

- De werkgever dient een ontslagaanvraag in bij het UWV Werkbedrijf voor individuele werknemer
- De werkgever dient een ontslagaanvraag in bij het UWV werkbedrijf voor meer dan 20 werknemers
- De werkgever laat de arbeidsovereenkomst ontbinden door de kantonrechter
- Ontslag met wederzijds goedvinden
- Ontslag op staande voet

21

Op wat toetst het UWV werkbedrijf de aanvraag voor een individuele werknemer?

- Is er een economische noodzaak
- Is de keuze voor de werknemer juist?
- Zijn er herplaatsingmogelijkheden?

22

Volgens welke wet moet de werkgever melding maken bij het UWV werkbedrijf als een werkgever meer dan 20 werknemers wil ontslaan?

Volgens de Wet Melding Collectief ontslag (WMCO)

23

Hoe lang is een ontslagvergunning vanuit het UWV geldig bij een individueel ontslag?

8 weken

24

Wanneer zal de werkgever er voor moeten kiezen om een individuele werknemer via de kantonrechter te ontslaan?

Indien er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie

25

Wanneer is ontslag op staande voet mogelijk?

Bij bijvoorbeeld openlijke geweldpleging, zeer grove nalatigheid waardoor grote schade aan bedrijfsmiddelen is ontstaan of diefstal

26

De Algemene Nabestaandenwet kent drie soorten uitkeringen. Welke?

De nabestaandenuitkering, de half-wezenuitkering, de wezenuitkering.

27

Welke extra kosten krijgt de werkgever nog meer buitenom het bruto salaris en benoem de percentages van deze kosten?

Ziekenfondswet 6,9%
Werkloosheidsverzekeringspremie (werkgeversaandeel) 4,15%
Basispremie WAO/WIA 5,65%
Uniforme premie WAO 0,15% waarvan dit percentage een gemiddelde is en kan varieren
Wachtgeldverzekering 1,3%

Daarnaast ook nog eventueel pensioenregeling, spaarregeling en personeelsfonds

28

Wanneer moet een bedrijf een Arboplan opstellen en wat moet het bedrijf met dit plan doen?

Bij meer dan 100 werknemers en het bedrijf moet regelmatig verslag doen aan de ondernemingsraad

29

Wanneer kan de Inspectie SZW langskomen?

Op eigen initiatief
Na een ernstig ongeval
Naar aanleiding van klachten van werknemers, omwonenden en of vakbonden

30

Binnen hoeveel weken moet de werkgever het verzoek van werknemer om informatie te vragen over wat er met de persoonsgegevens gebeurt honoreren?

binnen 4 weken

31

Wat omschrijft de Flexwet (Wet Flexibiliteit en Zekerheid)?

Dat uitzendkrachten en flexwerkers die vbia een uitzendbureau werken, gelijk te doen zijn aan die van de mensen die een vast contract hebben

32

In welk register staan correct ingeschreven uitzendorganisaties?

In het register SNA

33

Wat regelt de wet WAADI?

Dat je als inlener aansprakelijk gesteld kan worden voor de afdracht van de premies en belastingen, tenzij u kunt aantonen dat u gewerkt heeft met een uitzendonderneming die beschikt over een uitzendvergunning en de uitzending is gemeld aan het UWV