Personeelsplanning Flashcards Preview

Personeelsmanagement taxi > Personeelsplanning > Flashcards

Flashcards in Personeelsplanning Deck (33):
1

Door welke oorzaken komt de behoefte aan extra personeel in vervoersbedrijven?

- Pensionering van een medewerker
- Langdurige ziekte van medewerker en geen zicht op herstel
- Te veel overwerk met huidige aantal medewerkers

2

In welke wetgeving worden oplossingen voor het aannemen van extra personeel op project basis mogelijk gemaakt en waarin wordt deze wetgeving behandeld

De flexwet en deze wordt behandeld bij de sociale wetgeving

3

Benoem een aantal punten die in de profielschets voor het werven van nieuwe personeelsleden zou kunnen voorkomen.

Servicegerichtheid
Geduldigheid
Sociale vaardigheid
bij voorkeur in het bezig van een EHBO diploma

4

Hoe kan er nieuw personeel geworven worden? Noem vijf opties

1. De open sollicitatiebrief
2. Plaatsen van een personeelsadvertentie
3. Door het plaatsen van vacatures bij het UWV werkbedrijf
4. De spontaan langskomende sollicitant
5. De kandidaat die in opleiding is voor de functie via een O&O fonds

5

Het UWV en CWI zijn samengevoegd tot één loket. Hoe heet dit loket tegenwoordig?

Het UWV werkbedrijf

6

Welke drie O&O (Opleiding en Ontwikkelfonds) fondsen kennen wij?

1. Stichting Arbeidsomstandigheden en Opleiding voor het Besloten Busvervoer (STAOBB)
2. Stichting Opleiding en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele kranen Ongeregeld Beroepsvervoer (SOOB)
3. Stichting Kwaliteitsbevordering Kleinschalig Personenvervoer (SKKP)

7

Wat doen de stichtingen STAOBB, SOOB en SKKP?

Deze verstrekken subsidies aan mensen die opgeleid willen worden voor functies in de verschillende takken van vervoer

8

Wat is het voordeel van kandidaten van de STAOBB, SOOB en SKKP?

Dat zij beschikken over alle noodzakelijke vakdiploma's

9

Wat is het nadeel van kandidaten van de STAOBB SOOB en SKKP?

Dat zij niet in alle gevallen voldoende rijervaring hebben

10

In welke groepen kan je het beste alle binnengekomen sollicitaties onderverdelen?

Geschikt, Twijfel en Ongeschikt.

11

Wat moet in een sollicitatiegesprek zoal duidelijk worden?

- Wat het arbeidsverleden van de sollicitant is
- Of er een verklaring van onbesproken gedrag afgegeven zal worden
- welke zijn kwaliteiten zijn
- Of hij in de groep bestaande personeelsleden past

12

Welke informatie moet de sollicitant minimaal van de ondernemer of hij zich bewust is van de inhoud van de functie?

- De werktijden
- De werkomstandigheden
- Het toekomstperspectief
- Het aantal medewerkers in het bedrijf
- De verlofregelingen
- Het salaris en de overige emolumenten/vergoedingen

13

Waarom is het aan te bevelen minimaal 2 sollicitanten voor iedere vacature beschikbaar te houden?

Omdat het kan gebeuren dat iemand medisch ongeschikt verklaard kan worden en hierdoor teruggevallen kan worden op de andere geschikte sollicitant

14

Wat wordt tijdens een aanname gesprek besproken met de sollicitant die aangenomen zal worden?

Aanvangsdatum, introductie, eventueel opleidingstraject, uitleg bedrijfsregeld, verzekeringen

15

Welke zaken zouden er nog geregeld moeten worden tussen de gesprekken met de sollicitant welke aan is genomen en de aanvangsdatum dat het nieuwe personeelslid in dienst komt?

- Bekend maken aan het personeel dat er een nieuwe collega is aangenomen
- De arbeidsovereenkomst moet worden opgesteld en getekend zijn voordat betrokkene de werkzaamheden aanvangt
- Alle benodigde verzekeringen moeten afgesloten zijn voordat betrokkene de werkzaamheden aanvangt
- Eventuele bedrijfskleding is klaar op het moment dat betrokkene in dienst komt
- Het nieuwe personeelslid moet, als het een chauffeursfunctie betreft, worden ingeschreven bij: STO (voor besloten busvervoer), Stichting SFT en voorzien zijn van chauffeurspas (taxivervoer), in bezit zijn van een werkgeversverklaring (beroepsgoederenvervoer)
- Voor betrokkene moeten bedrijfsdocumenten klaar liggen zoals het CAO bedrijfsreglement
- Een personeelslid wordt aangewezen die betrokkene wegwijs maakt in het bedrijf (mentor)

16

Wat zou jij doen om er voor te zorgen dat iemand snel een band voelt met de organisatie vanaf de eerste dag dat hij of zij zijn of haar intrede doet?

- Namens het bedrijf zorgen dat er iemand aanwezig is die het nieuwe personeelslid ontvangt
- Het personeelslid kennis laten maken met de afdelingen binnen het bedrijf
- Het personeelslid kennis laten maken met directe collega's
- Het personeelslid de benodigde documenten en eventuele bedrijfskleding in ontvangst laten nemen
- Afspraken laten maken tussen de afdeling planning en het personeelslid over onder andere inzetmogelijkheden, rooster, vakantie, aanvraag verlofdagen en urenregistratie etc.
- Het personeelslid het bedrijfsreglement overhandigen waarin onder andere in vermeld staat dat de werkplek of het voertuig schoon en in goede conditie is zodat de werknemer met een schone lei kan beginnen
- De afdeling administratie laten zorgen voor de loonelastingverklaring en registratie van het bankrekeningnummer

17

Welke twee soorten arbeidsovereenkomsten zijn er?

Overeenkomst voor bepaalde tijd en overeenkomst voor onbepaalde tijd

18

Wanneer kan een overeenkomst dezelfde rechtskracht krijgen als een overeenkomst voor onbepaalde duur?

- Wanneer er een vierde overeenkomst voor bepaalde duur wordt aangegaan
- Wanneer er een derde verlenging aan de orde is
- Wanneer er in totaal (overeenkomsten en/of verlengingen) 36 maanden zijn verstreken

19

Wanneer moet de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV?

Bij het eenzijdig beëindigen van de arbeidsovereenkomst vanuit de werkgever

20

Wat voor een bescherming omtrent ontslag geniet de werknemer wettelijk gezien?

Ontslagbescherming

21

Welke gegevens zou jij in het persoonsdossier van de werknemer bewaren?

- Gegevens over de functie
- Gegevens over de sollicitatie
- Gegevens over het arbeidscontract
- Gegevens in het kadervan sociale zekerheid
- Opleidingen en diploma's
- Gegevens over functioneren
- Gegevens over beloning
- Loopbaan
- Ziekte en arbeidsongeschiktheid

22

Welke begrippen worden veel in branches omdat de taakverdeling in de functies per bedrijf kunnen verschillen veel gebruikt?

Beroepen en beroepsgroen

23

Wat versta je onder beroepen?

Een breed afgeronde bundelin van arbeidstaken in de bedrijfstak

24

Waarvoor dienen beroepsgroepen?

Om de takenstructuur in de branche meer in kaart te brengen.

25

Hoe wordt de takenstructuur in de beroepsgroepen ook wel genoemd?

Kwalificatiestructuur

26

Welke aandachtspunten behoren tot de beroepsomschrijving?

Een karakteristiek/profiel van het beroep
De plaats in de branchestructuur (het niveau)
De taken, die in het beroep worden gebundeld
- De eisen die aan het beroep worden gesteld
- De bevoegdheden die aan de functie gekoppeld zijn

27

Wat wordt door of namens de bedrijfstak vastgesteld in het kader van beroepen?

De taken en bevoegdheden

28

Waarom zijn de beroepstyperingen belangrijk voor een bedrijfstak?

Omdat de vakopleidingen en het dagonderwijs daarop gericht zijn

29

Op welke manieren kan de behoefte om te leren ontstaan?

Vanuit de medewerker en vanuit het bedrijf

30

Waarom zou de behoefte om te leren vanuit het bedrijf ontstaan?

Doordat het bedrijf nieuwe technieken wil introduceren
Doordat er een nieuw product wordt gemaakt
Doordat andere werkmethoden worden ingevoerd
Doordat er andere vaardigheden van de medewerker gevraagd worden
Doordat er andere soorten of hogere kwaliteitseisen worden gesteld

31

Wat wordt er in een opleidingsplan vastgesteld en waar is het een goed middel voor?

Wie, wanneer en welke opleiding gevolgd gaat worden en het is een goed middel om de kosten van opleidingen en de tijdsbesteding van medewerkers beheersbaar te houden

32

Hoe kan de basisexpertise van personeel in het algemeen omschreven worden?

Vaktechnische kennis
Vaktechnische vaardirheden
Kennis van de werkomgeving
Wekrhouding of competent gedrag

33

Een medewerker vertoont in een bedrijf competent gedrag als hij of zij in staat is om bepaalde taken uit te voeren of doelen te bereiken door:

Binnen een bepaalde situatie / context
De juiste uit een reeks beschikbare handelingen te kiezen
De geschikte handelingen tot uitvoering te brengen