Alles Flashcards Preview

Organisatiestrategie > Alles > Flashcards

Flashcards in Alles Deck (44):
1

Voorwaarden voor een efficiënte strategie

- heldere en consistente keuze
- goed aansluitend op de omgeving
- gelegitimeerd door de voornaamste stakeholders

2

Bedrijfstak/branche

Groep van bedrijven met een substitueerbaar aanbod

3

Manifeste misfit + beperkte verandering

Reactief opereren door een herziening van de strategie

4

Manifeste misfit + grote verandering

Strategische revolutie door een strategische heroriëntatie

5

Potentiële misfit + beperkte verandering

Strategische evolutie door toetsing en evaluatie

6

Potentiële misfit + grote verandering

Proactief opereren door expansie obv ambitie

7

Institutionele benadering

Gebaseerd op de institutionele theorie, die stelt dat de formele en informele instituties in de omgeving van een bedrijf bepalen wat het management doet. Er is een dominante logica.

8

Managementbenadering

Heeft aandacht voor de karakteristieken die een onderneming ontwikkelt en de keuzevrijheid van het management.

9

Henry Mintzberg

Spreekt van 'crafting strategy', die een onderscheid maakt tss intended/deliberatie strategy en de realized/emergent strategy.

10

Sellingconcept

De verkoop effectiever maken met als doel de afzet en productie verhogen.

11

Marketingconcept

De wensen en behoeften van afnemers in de doelmarkt vormen het vertrekpunt vh aanbod vh bedrijf.

12

STP

Op basis van het segmenteren van de markt kan de aantrekkelijkheid van de verschillende deelmarkten worden bepaald. Hieruit wordt een keuze voor de te bedienen doelmarkten gemaakt. De specifieke waarde die de gekozen afnemers zal worden aangeboden en de wijze waarop deze onderscheidend is van de concurrentie komt tot uitdrukking in de positionering.

13

Censydiam Ipsos perceptor

Onbewuste drijfveren bij de consument zorgen voor bepaalde voorkeuren obv 2 dimensies:
- routine vs liberation
- integration vs standing out

14

Kansen

Gebeurtenissen of trends die potentiële wegen naar nieuwe concurrentievoordelen inhouden.

15

Bedreigingen

Externe ontwikkelingen die het huidige concurrentievoordeel aantasten.

16

Key succes factors

Die elementen in een bedrijfstak die een bedrijf goed moet doen of waar het goed mee moet omgaan om concurrentievoordeel en marktsucces te boeken.

17

Concurrentieniveaus

1) Productvorm
2) Productcategorie
3) Generieke concurrentie
4) Budgetconcurrentie

18

item-by-use analysis

Een methode om vast te stellen met welke alternatieve producten een product concurreert.

19

Marketing myopia

Wanneer de marketeer denkt itv oplossingen ipv behoeften door het te smal definiëren van de markt (vaak door een gebrek aan informatie over behoeften)

20

Business Domain Defenition Model

= Abell-model
= Model gericht op het definiëren en analyseren van de markt adhv 3 dimensies: De versch afnemersgroepen, hun behoeften en de verschillende technologieën die gebruikt kunnen worden om deze behoeften te bevredigen.

21

Kenmerken van een segment

- identificeerbaar
- meetbaar
- groot genoeg
- bereikbaar
- homogeen
- stabiel

22

Decision making unit

Groep mensen die op de aankoopbeslissing invloed uitoefenen.

23

Fuzzy clustering

Sommige afnemers vallen in verschillende segmenten.

24

Getrapte/hiërarchische benadering

Het opeenvolgend toepassen van segmentatiecriteria leidend tot segmenten en subsegmenten.

25

Middel-doelketen model

Een model om klantwaarde te bepalen door na te gaan welke doelen (waarden) worden bereikten adhv de productenten (attributen) als middel.
Attributen -> consequenties -> waarden

26

Multichannelmodel

Er wordt met de klant gecommuniceerd via het traditionele, online en telefonische kanaal.

27

Crosschannelbenadering

De verschillende distributiekanalen zijn op elkaar afgestemd en geïntegreerd.

28

Omnichannelbenadering

Inzicht op het gebruik van naadloos op elkaar aansluitende kanalen vanuit het oogpunt van de customer journey.

29

Evaluatie van het distributiekanaal

- Economische waarde
- Waarde voor de doelgroep
- Samenwerkingsmogelijkheden
- De relatie tussen het offline en online kanaal

30

Distributiespreiding

het aantal distribuanten dat het merk aanbiedt tov het aantal distribuanten in de productiegroep.

31

Marktbereik

Geeft aan hoeveel omzet de eigen distribuant in een productgroep heeft tov de totale omzet in een productgroep.

32

Porter 5 krachten model

Er zijn 5 concurrentiekrachten die de winstgevendheid en dus de aantrekkelijkheid van een sector bepalen op de LT:
1) De rivaliteit van de interne concurrentie
2) De bedreiging van nieuwe toetreders, afhankelijk van de toetredingsbarrières en de rivaliteitsdeterminanten.
3) De onderhandelingspositie van de leveranciers
4) De onderhandelingspositie van de kopers
5) De bedreiging van substituten

33

Concurrentenprofielanalyse

Inzicht in welke middelen van aanbieders specifiek bijdragen aan de verschillen die we ussen concurrenten en hun marktposities zien.

34

PEST analyse

Macro omgevingsanalyse: Politiek, Economisch-juridisch, Sociaal-demografisch, Technologisch-fysiek

35

Cross-impact analyse

Binnen een matrix wordt vergeleken welke omgevingsontwikkelingen elkaar versterken en verzwakken.

36

Boston Consulting Group

Het productportfolio van een bedrijf bepalen obv 2 dimensies: het groeipotentieel en het huidige marktaandeel

37

Vaardighedenraamwerk

Een bedrijf heeft 3 soorten vaardigheden: inside-out, outside-in en een combinatie/spanningen

38

Activiteitensysteem

Een netwerk van clusters met activiteiten die met elkaar verbonden zijn.

39

Kerncompetenties

Vormen het hart van het bedrijf en verklaren vanuit een intern perspectief de huidige marktpositie.

40

Linking capabilities

Gebruikt als middel om waarde te creëren via het slim aaneenschakelen van complementaire middelen van partijen.

41

Open innovatie

Samen met partners exploiteert het bedrijf zijn technologieportfolio en werkt het samen om via kennisdeling extra voorsprong te krijgen.

42

McKinsey's 7S model

Er zijn 7 belangrijke elementen die samen én in samenspel een organisatie vormen. Het geeft een indruk van de mate waarin en organisatie haar strategie consistent heeft uitgewerkt. (structure, skills, staff, style, systems, strategie, shared mental models)

43

Primaire waardeactiviteiten

Activiteiten die betrekking hebben op zowel de fysieke creatie van het product, als de verkoop ervan aan de afnemer. (ondersteunende activiteiten helpen hier indirect)

44

MARKOR schaal

Kijkt naar de mate waarin het bedrijf systematisch informatie over de markt verzamelt, verspreid en gebruikt.