Animals Flashcards Preview

Japanese > Animals > Flashcards

Flashcards in Animals Deck (54)
Loading flashcards...
1

animals

doubutsu

2

pig

buta

3

sheep

hitsuji

4

dog

inu

5

hippopotamus

kaba

6

fox

kitsune

7

giraffe

kirin

8

bear

kuma

9

cat

neko

10

mouse

nezumi

11

wolf

ookami

12

lion

raion

13

camel

rakuda

14

squirrel

risu

15

monkey

saru

16

deer

shika

17

zebra

shimauma

18

tiger

tora

19

bird

tori

20

rabbit

usagi

21

cow, ox

ushi

22

horse

uma

23

goat

yagi

24

elephant

zou

25

There are five dogs.

Inu ga go-hiki imasu.

26

I saw two bears.

Watashi wa kuma o ni-tou mimashita.

27

eagle

washi

28

hawk

taka

29

vulture

hagetaka

30

crane

tsuru