Animals & Other Creatures Flashcards Preview

English - Thai > Animals & Other Creatures > Flashcards

Flashcards in Animals & Other Creatures Deck (43):
2

Cat

แมว

mɛɛo

3

Dog

หมา

mǎa

4

Rabbit

กระต่าย

grà~dtàai

5

Rat, mouse

หนู

nǔu

6

Horse

ม้า

máa

7

Elephant

ช้าง

cháang

8

Monkey

ลิง

ling

9

Lion

สิงโต
sǐng-dtoo
สิงห์
sǐng

10

Jelly fish

แมงกะพรุน

mɛɛng-gà~prun

11

Shark

ฉลาม

chà~lǎam

12

Whale

ปลาวาฬ

bplaa-waan

13

Dolphin

ปลาโลมา

bplaa-loo-maa

14

Lizard (gecko, small finger sized)

Big Lizard

จิ้งจก

jîng-jòk

ตุ๊กแก

dtúk-gɛɛ

15

Spider

แมงมุม

mɛɛng-mum

16

Tiger

เสือ

sʉ̌ʉa

17

Snake

งู

nguu

18

Crocodile

จระเข้

jɔɔ-rá~kêe

19

Frog

กบ

gòp

20

Giraffe

ยีราฟ

yii-ráap

21

Rhino

แรด

rɛ̂ɛt

22

Cheetah

เสือชีตาร์

sʉ̌ʉa-chii-dtâa

23

Hippo

ช้างน้ำ
ฮิปโป
ฮิปโปโปเตมัส

cháang-náam
híp-bpoo
híp-bpoo-bpoo-dtee-mát

24

Swan

หงส์

hǒng

25

Dragon fly

แมลงปอ

má~lɛɛng-bpɔɔ

26

Fly

แมลง

má~lɛɛng-wan

27

Cockroach

แมลงสาบ

má~lɛɛng-sàap

28

Bee

ผึ้ง

pʉ̂ng

29

Wasp

ต่อ
dtɔ̀ɔ
ตัวต่อ
dtuua-dtɔ̀ɔ

30

Bird

นก

nók

31

Cow

วัว
wuua
โค
koo

32

Sheep

แกะ

gɛ̀

33

Pig

หมู
mǔu
สุกร
sù-gɔɔn

34

Duck

เป็ด

bpèt

35

Fish

ปลา

bplaa

36

Catfish

ปลาดุก
bplaa-dùk

37

Salmon

ปลาแซลมอน

bplaa-sɛɛn-mɔ̂n

38

Squid

ปลาหมึก

bplaa-mʉ̀k

39

Shrimp

Prawn

กุ้ง

gûng

กุ้ง
นาง

gûng or gûng-naang

40

Scorpion

แมงป่อง
mɛɛng-bpɔ̀ng
แมลงป่อง
má~lɛɛng-bpɔ̀ng

41

Penguin

นกเพนกวิน

nók-pen-gwîn

42

Bear

หมี

mǐi

43

Panda

แพนด้า

pɛɛn-dâa

หมีแพนด้า

mǐi-pɛɛn-dâa

44

Dragon

มังกร

mang-gɔɔn