Time Flashcards Preview

English - Thai > Time > Flashcards

Flashcards in Time Deck (42):
2

Next time

ครั้งหน้า
kráng-nâa
คราวหน้า
kraao-nâa

3

How long have you been in Thailand?

How many years have you been in Thailand?

คุณอยู่เมืองไทยนานหเท่าไรแล้ว
khun yùu mʉʉang-Thai naan tâo-rài lɛ́ɛo

คุณอยู่เมืองไทยกี่ปีแล้ว
khun yùu mʉʉang-Thai gìi bpii lɛ́ɛo

4

Haven't seen you for a long time

ไม่ได้เจอตั้งนาน
mây dâi jəə tâng naan

5

When in the day?

ตอนไหน
dtɔɔn nǎi

6

Last time

ครั้งทีเเ้ลว
kráng-tîi-lɛ́ɛo
ครั้งก่อน
kráng gɔ̀ɔn

7

Thai year (Buddhist Era)

Christian year (Era)

พ.ศ
pɔɔ-sɔ̌ɔ

ค.ศ
kɔɔ-sɔ̌ɔ

8

Many times

หลายครั้ง
lǎai kráng

9

Ever, have before

เคย
kəəi

10

Since, from

ตั้งแต่
dtâng-dtɛ̀ɛ

11

Before, earlier, previous, last, ago, prior, former, old, last, ex-, proceeding

Former, past, ex, bygone

ก่อน
gɔ̀ɔn

อดีต
à~dìit

12

Period of time, when, chapter, part, episode, paragraph, passage, chapter, section, portion, segment, division, at (time related)

ตอน
dtɔɔn

13

Late (delayed)

มาช้า
maa-cháa
ไม่ทัน
mâi-tan
สาย
sǎai

14

Late in the morning

Late at night

ตอนสาย
dtɔɔn-sǎai

ดึก
dʉ̀k

15

Lately

เมื่อเร็วๆนี้
mʉ̂ʉa-reo-reo-níi

16

Start, begin

Start, turn on machinery

เริ่ม
rə̂əm

ติด
dtìt

17

from....until/to....

ตั้งแต่.....ถึง....
dtâng-dtɛ̀ɛ......tʉ̌ng....
จาก....ถึง....
jàak......tʉ̌ng.....

18

Usually

Tend to, inclined to, commonly, usually

ตามธรรมดา
dtaam-tam-má~daa

มักจะ
mák-jà

19

Quit, finish, stop, cease, cancel

เลิก
lə̂ək

20

Over, finished, conclude, end, close

จบ
jòp

21

All day

All night

Around the clock

ทั้งวัน
táng-wan

ทั้งคืน
táng-kʉʉn

ทั้งวันทั้งคืน
táng-wan-táng-kʉʉn

22

Always, all the time

ทุกครั้ง
túk-kráng
ทุกที
túk-tii

23

end of the month

สิ้นเดือน
sîn dʉʉan

24

Day after tomorrow

เมื่อรืนนี้
mʉ̂ʉa-rʉʉn-níi

25

Wait for a long time

รอนาน
rɔɔ naan

26

Late at night

ดึก
dʉ̀k

27

Afternoon

ตอนบ่าย
dtɔɔn-bàai

28

Morning

ตอนเช้า
dtɔɔn-cháao

29

Night

คืน
kʉʉn

30

Midday

เที่ยง
tîiang

31

Often

บ่อยๆ
bɔ̀i-bɔ̀i

32

Some other day, another day

วันหลัง
Wan-lǎng

33

Yet, still

Q:
...........yet or not?

A:
...........already.

Not yet.

ยัง
yang

Q:
.........แล้วหรือยัง
...........lɛ́ɛo-rʉ̌ʉ-yang

A:
........แล้ว
...........lɛ́ɛo

ยังไม่......
yang-mâi.......

34

Sometimes

บางครั้ง
baang-kráng

35

How many minutes does it take?

How many hours does it take?

ใช้เวลากี่นาที
chái-wee-laa-gìi-naa-tii

ใช้เวลากี่ชั่วโมง
chái-wee-laa-gìi-chûua-moong

36

And what about (a particular time day)?

แล้ว(time of day)ล่ะครับ
lɛ́ɛo-(time of day)-lâ-kráp

37

Spend time, take time,

ใช้เวลา
chái-wee-laa

38

Have you lived in.....long?, Have you been here long?

อยู่(location)นานไหม
yùu......naan-mǎi

39

Not yet reached one year

ยังไม่ถึงหนึ่งปี
yang-mâi-tʉ̌ng-nʉ̀ng-bpii

40

I used to live (somewhere a certain amount of time) ago

ผมเคยอยู่(location)ตั้งแต่(length of time)ก่อน
pǒm-kəəi-yùu-(location)-dtâng-dtɛ̀ɛ-(length of time)-gɔ̀ɔn

41

Please come on time

ช่วยมาตรงเวลาหน่อยครับ
chûuai-maa-dtrong-wee-laa-nɔ̀i-kráp

42

Free time, spare time, leisure time

เวลาว่าง
wee-laa-wâang

43

Later in time, after

หลัง
lǎng