Nouns Flashcards Preview

English - Thai > Nouns > Flashcards

Flashcards in Nouns Deck (19):
2

ลูกน้องลูกน้องคนสนิท

Subordinate, minion, followerlûuk-nɔ́ɔngHenchman, trusted attendantlûuk-nɔ́ɔng-kon-sà~nìt

3

คำถาม

Questionkam-tǎam

4

คำตอบ

Answerkam-dtɔ̀ɔp

5

ธง

Flag, bannertong

6

ภาษี

Tax, revenue, duty, tollpaa-sǐi

7

คุณภาพ

Quality, perfection, gradeคุณภาพ

8

เณร

Buddhist novice, young monkneen

9

หวย

Lotteryhǔuai

10

กระโปรงท้ายรถ

Car boot (trunk)grà-bproong-táai-rót

11

โลหะ

Metal, metallicloo-hà

12

Rich person, capitalist millionaire

Millionaire

Billionaire

New rich, nouveau riche

เศรษฐี
sèet-tǐi

เศรษฐีเงินล้าน
sèet-tǐi-ngən-láan

เศรษฐีพันล้าน
sèet-tǐi-pan-láan

เศรษฐีใหม่
sèet-tǐi-mài

13

Types, brands, sorts, kinds, species, styles

Many kinds

ชนิด
chá~nít

หลายชนิด
lǎai-chá~nít

14

quality

คุณภาพ
kun-ná~pâap

15

history, story, track record

ประวัติ
bprà~wàt

16

intelligence, knowledge

ภูมิปัญญา
puum-bpan-yaa

17

One who...

e.g

adult

expert

criminal

ผู้...
pûu...

e.g
ผู้ใหญ่
pûu-yài
(person-big/grown up)

ผู้เชี่ยวชาญ
pûu-chîiao-chaan
(person-expert/professional)

ผู้ร้าย
pûu-ráai
(person-bad/criminal)

18

Ribbon

Bow

ริบบิ้น
ríp-bîn

โบว์
boo

19

pigtail, plait, braid

เปีย
bpiia

20

flavour

รส
รสชาติ