Anknytning Flashcards

1
Q

Vem grundade anknytningsteorin?

A

John Bowlby.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vad menas med anknytning?

A

Starkt känslomässigt band mellan barnet och dess första omvårdare, ofta fler än en. Finns hos alla däggdjur på ett eller annat sätt. Speciellt tydligt vid ett års ålder.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vad kan man säga om anknytning ur ett evolutionärt perspektiv?

A

Anknytning är ett av evolutionens främsta skydd mot farofyllda situationer.

Avkomman har medfödda signaler som t.ex. gråt och vårdaren medfödda tendenser att svara på detta, t.ex. krama.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vilken är anknytningspersonens (omvårdarens) funktion?

A

Vara en trygg bas, utifrån vilken barnet utforskar.

Vara en säker hamn som barnet vänder sig till vid stress.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Hur fungerar anknytningssystemet?

A

Anknytningssystemet fungerar som en termostat i ett rum. Det är aktiveras när temperaturen är för låg, skickar signal till oljepannan som värmer upp rummet.

Anknytningssystemet registrerar närhet till omvårdaren och fara. Ser barnet ett lejon signalerar det till sina föräldrar som då skyddar barnet.

När anknytningssystemet är på vänder sig barnet till sin anknytningsperson. När det inte är någon fara utforskar barnet. Barnet söker sen bekräftelse hos föräldrarna om något är tryggt osv.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Vilka faser går ett barn igenom vid separation och förlust av anknytningsperson?

A
  1. Protest - gråter, stark ångest och panik.
  2. Förtvivlan - inaktivitet, störd sömn och matrytm, depression. Är avvaktande till reserverade mot nya personer.
  3. Löskoppling - Känslomässig omorganisering, barnet kan knyta an till nya vuxna.

Detta är något barn verkligen går igenom.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Vad är beroende av löskopplingsfasen?

A

Adoption.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vad händer när föräldrar kommer tillbaka vid löskopplinsfasen?

A

De kan bli bortstötta av barnet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Hur och när utvecklar barnet anknytning till sina föräldrar?

A

Anknytning är något som utvecklas under de första levnadsåren, det finns inte i fosterstadiet. Barnet utvecklar automatiskt anknytning till sina föräldrar/vårdnadshavare.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Hur formas anknytning över tid?

A

Fas 1 - (8 - 12 v) Barnet är relativt öppet. Föredrar lukten och ljudet av mamman men är öppen för interaktion med alla och intresserad av andra lukter och ljud.

Fas 2 - (3 - 9 mån) Barnet visar tydligare tecken på preferens för anknytningspersonerna.

Fas 3 - (9 mån - 3 år) Här utvecklas anknytningen. Främlingsrädsla och separationsångest när de separeras från anknytningspersonerna.

Fas 4 - (mer än 3 år) Minskad frekvens av anknytningsbeteende och närhet. Utforskar mer och börjar få intresse för kamrater. Barnet behöver inte åkalla uppmärksamhet då de vet att föräldern har egna avsikter.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Vad ligger till grund för anknytning?

A
  1. Fysisk kontakt
  2. Förtrogenhet (upprepad fysisk kontakt).
    Om personen tillhandahåller detta kommer barnet att utveckla anknytning till denne.

Tillhandahållande av föda är ett plus men sekundär.

Aporungar valde att klänga på och knyta an till en docka med artspecifika egenskaper snarare än en docka som bara gav dem mat. Men mest till de med artspecifika egenskaper och mat.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Kan barn skapa anknytning till föräldrar som utsätter dem för våld?

A

Ja

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Vad är inre arbetsmodeller (IAM)?

A

Baserat på hur mycket samspel barnet har med anknytningspersonen utvecklar den inre arbetsmodeller. IAM är implicita minnen som besvarar frågor som “finns andra tillgängliga vid behov? Vill jag ha närhet till andra människor?”

Alltså en bild av hur anknytningspersonen är utan att barnet att något språk eller deklerativt långtidsminne.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Hur studerar man individuella skillnader i anknytning hos barn?

A

Man gör ett “strange situation” experiment på barnet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Vem uppfann “strange situation” experimentet och hur går det till?

A

Mary Ainsworth.

20 minuters observations situation med lek, separation och återförening.

Ett barn och dennes anknytningsperson befinner sig ensamma i ett rum vid ett laboratorium med leksaker som är intressanta för barnet. En främling kommer in och försöker få kontakt och leker med barnet. Anknytningspersonen lämnar sedan rummet en kort stund. Anknytningspersonen kommer tillbaka in i rummet och återförenas med barnet. Främlingen lämnar barnet och anknytingspersonen ensamma igen. Efter en stund går anknytningspersonen och barnet lämnas ensam i rummet. Främlingen kommer in i rummet. Efter en liten stund kommer anknytningspersonen också tillbaka och återförenas med barnet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Hur studerar man individuella skillnader i anknytning hos ungdomar och vuxna?

A

Skattningsskalor och intervjuer (t.ex. Adult attachment interview)

17
Q

Vilka typer av anknytningar finns det?

A

Trygg anknytning (B)

Undvikande anknytning (A)

Ambivalent anknytning (C)

Desorienterad anknytning (D)

18
Q

Beskriv “trygg anknytning (B)”.

A

Balans mellan anknytning och utforskande.

Visar intresse för nya leksaker, vänder sig då och då till anknytningspersonen. Blir mer reserverad när nya personer kommer. Blir upprörd och gråter när anknytningspersonen går. .
Hälsar på ett eller annat sätt anknytningspersonen välkommen när denna kommer tillbaka. Kramar eller ger ett leende och bjuder in till lek. Förutsägbar het i dramat av anknytningen. Drama först sen lyckligt slut.

Den vanligaste formen av anknytning. Ca 60% av normalpopulationen.

19
Q

Beskriv “undvikande anknytning (A)”.

A

Utforskande på bekostnad av anknytning. Undvikande av närhet och betoning på självständighet.

Leker med leksakerna utan att bry sig så mycket om varken anknytningspersonen eller främlingen. Barnet är mest upptagen med leksakerna och verkar inte bry sig om vad som händer. Dock mäts stressreaktion på barnet.
15 - 20% av normalbepopulationen.

20
Q

Beskriv “ambivalent anknytning (C)”.

A

Anknytning på bekostnad av utforskande. Pendlar mellan vrede och passiv klängighet.

Utforskar inte leksakerna. Försöker leka med föräldern snarare än leksakerna. Vill bli upplockade i knät när främlingen kommer in. reagerar väldigt starkt när anknytningspersonen går. Söker sig inte till anknytningspersonen när denne kommer tillbaka. Får vredesutbrott när denne vid återförening försöker plocka upp barnet. 5 - 10% av normalpopulationen.

21
Q

Beskriv “desorigenterad anknytning (D)”.

A

Specialfall. Vanligt med motsägelsefulla beteenden. Går först mot föräldern vid återförening men flyr sedan. Lägger sig och gråter men vänder sig inte mot mamman som barn brukar, utan bortåt.
Ca 15% i normalpopulationen

22
Q

Vad beror de individuella skillnaderna på i anknytning?

A

Framförallt anknytningspersonernas lyhördhet.

Hur denna (1) upptäcker och (2) konkret tolkar samt (3) adekvat och (4) snabbt svarar på barnets signaler.

23
Q

Vilket typ av lyhördhet leder till (A)-anknytning?

A

Avvisande.

24
Q

Vilket typ av lyhördhet leder till (C)-anknytning?

A

Inkonsekvent lyhördhet.

25
Q

Vilket typ av lyhördhet leder till (D)-anknytning?

A

Skrämt och skrämmande beteende (föräldrarna verkar skrämda för barnen osv. Eller att föräldern skrämmer barnet) liksom vanskötsel.

26
Q

Vilka konsekvenser har anknytningstrygghet?

A

Tryggt anknytna barn tenderar att visa mer samarbetsvillighet och lydnad. De visar också god social kompetens med pro-sociala beteenden. De har färre beteendeproblem och bättre självkänsla.

27
Q

Vilka konsekvenser har anknytningsotrygghet?

A

Otrygg anknytning, framförallt D är kopplad till senare beteendeproblem och inåtriktade problem.

28
Q

Vad kan man göra för att undvika att otrygganknytning skapas?

A

Tidiga interventioner är hyffsat effektiva på att höja oomvårdarens lyhördhet och barnets anknytningstrygghet.

Effektiva interventioner består av mindre än 16 tillfällen med specifik lyhördhetsträning och beteendefokus under barnets 1:a levnadsår.

29
Q

Hur utvecklas anknytningen under ungdomsåren?

A

Ungdomsåren är är övergångsperiod mellan “central” anknytning till föräldrarna och nära vänskap. ofta turbulent.

Trygg föräldraanknytning är grund för en fortsatt god anpassning.

30
Q

Till hur stor del kan man se på ett barns anknytning som predikator för dess senare beteende problematik?

A

Anknytningsrelaterade erfarenheter är inte de enda bakgrundsfaktorerna relevanta för att förstå senare problem. Genetisk känslighet, socioekonomisk status, besvärliga livshändelser och kamratrelationer och andra aspekter av föräldrarelationen är viktiga.