Biologiska och miljömässiga grunder Flashcards

1
Q

Vad menas med genotyp?

A

Individens genuppsättning. (DNA)

Det finns inte en gen för varje beteende. Det finns dock vissa gener som kan vara involverade i vissa beteenden.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vad menas med fenotyp?

A

Individens observerbara egenskaper (Delvis ett uttryck av individens genotyp)

Fenomenen psykologer är intresserade av är en persons fenotyp.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vad är en kromosom och vad har den för uppgift?

A

Tätpackad form av DNA.
De fungerar som ett genetiskt bibliotek.
Lagrar och överför genetisk information.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vilka hur skiljer könskromosomerna hos män och kvinnor.

A

kvinnor har två x och man har en x och en y.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Hur många kromosompar har människan? Var ifrån kommer varje del i paret?

A

Människor innehåller 23 kromosompar. I varje par kommer en kromosom from den biologiska mamman och en från pappan.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Vad spelar kromosomerna för roll för en individs köns vid befruktningen?

A

Huruvida det blir en pojke eller flicka beror på om det är en x eller y kromosom som befruktar ägget.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Vad är DNA?

A

DNA- Den långa molekylen som ser ut som en vriden stege. I stegen finns olka trappsteg, “baser”. Dessa består av olika ämnen. 4 som vi vet om nu.
Sekvensen av de olika trappstegen utgör en individs kod. Kan liknas med bokstäver i ett språk.
Ett annat sätt att beskriva är att DNA är själva substansen som ligger i grund för gener och kromosomer.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vad menas med gener?

A

DNA-segment som lokaliseras längst kromosomerna.
En gen är en del av den vridna stegen, dessa skiljer sig ifrån varandra. En enkel gen kan bestå av 100 trappsteg. En avancerad kan bestå av flera tusen trappsteg.
Man tror nu att vi har 20 - 25 000 gener. Gener är flexibla, slås av och på beroende på miljön för individer.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Vad är en allel? Vad påverkar de?

A

Det betyder variant. Vi har två varianter/allel av samma gen. Av samma position av samma kromosompar.
Hos människan kan olika alleler påverka till exempel hårfärg, ögonfärg eller blodgrupp.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Beskriv meios.

A

Könsdelning.
Könscellen skapas genom en speciell typ av process 46 kromosomer blir till 23, detta kallas meios eller könsdelning.
Alltså delning av könsceller

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Beskriv mitos.

A

Celldelning
Celler växer/kopierar i antal via mitos. Alla celler kommer innehålla samma information. Undantag från könsceller som har 23.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Vad är tvåäggstvilling?

A

Två ägg som har befruktats och celldelas ger upp hop till hyfsat olika individer. Delar 50% av generna med varandra. Inte mer lika varandra biologiskt än vanligt syskonskap.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Vad är enäggstvilling?

A

Ett ägg som befruktas och ger upphov till två individer som är genetiskt identiska. Ägget delas till två individer.
Strukturellt genetiskt identiska.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Hur vanligt är det med tvillingar och vad kan det bero på?

A

Ungefär 1 procent av alla befruktningar leder till tvillingar. Den vanligaste formen av tvillingskap, tvåäggstvilingar. Dubbelt så vanligt som enäggstvillingar.

Högre graviditetsålder kan leda till detta. Genetisk komponent finns också, kan gå i arv.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Hur menar man att miljön kan skilja sig redan under graviditeten för tvillingar?

A

En individ kan ligga närmre moderkakan, får då mer näring, blir starkare, utvecklas snabbare osv. Kan prestera bättre i skola.
I vissa fall utvecklas två moderkakor, de blir då mer likadana varandra.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Hur uppstår skadliga gener?

A

Genom mutation.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Vad mens med mutation?

A

Plötslig förändring i DNA-segment. Kopieringsfel, sker antingen när cellerna delas upp eller när de skapar könskromosomer.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Kan mutation leda till något annat än bara skadliga gener?

A

Mutationer leder ibland till selektiva fördelar. Exempel - Fåglars evolution. Man tänker att det var så fåglar fick stora fjädrar så att de kunde flyga, man tror att fjädrarna från början bara hande en avkylande funktion.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Vad är down syndrom och vad leder det till? Vad är sannolikheten att få ett barn med downsyndrom vid hög ålder?

A

En person med Downs syndrom har tre exemplar av kromosom nr 21 istället för två, som är det normala.

Män med down syndrom kan inte reproducera sig. Leder till utvecklingsstörning.

Sannolikheten ökar ju äldre modern är.
1/30 när man är i 45 års ålder att man får down syndrom
1/2000 vid 20 års ålder.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Vad är IVF?

A

sperma befruktar ägg utanför kroppen, låter det växa och sen planterar man in ägget sen.

21
Q

Hur positivt utvecklas adopterade barn?

A

Adopterade barn verkar utvecklas väldigt positivt. OM man jämför med barn på fosterhem. Och från fosterhem tillbaka till de biologiska förädrarna.

Jämför man med barn som växer upp med sina biologiska föräldrar är det inte lika glasklart. Får identitetsproblem.

Om den tidiga miljön från barnet har varit väldigt dåligt, tex gamla rumänien, är det mer Komplicerat än om barnet har haft mindre dåliga förhållanden.

22
Q

Vad menar man med miljömässiga kontexter till utveckling?

A

Man syfter till massor av variationer i miljön. Begreppen och fenomenen är inte lika tydligt avgränsade än som hur genitik.
Miljömässiga kontexter är precis lika komplexa och verkar på fler nivåer.

23
Q

Vilka miljömässiga kontexter spelar roll för utveckling?

A

Socioekonomiska status, samhällsklass.

Var man växer upp, glesbygd, tätord, eler stor stard.

Kulturell kontext. Kulturell kontext skiljer sig väldigt mycket år. Även kulturer inom en kultur.

Minoriteter.

Historisk period, den tid vi lever i. Har man råd att äta blir man tjock, gör man det man vill göra spelar man bara tv-spel. Skiljer sig radikalt mot hur livet såg ut på stenåldern.

24
Q

Vad är bland annat skillnaden i uppfostran av föräldrar med hög respektive låg socioekonomisk status?

A

Föräldrar med högsocieekonimisk status läser mer för sina barm, ger mer beröm.
Föräldrar med låg socioekonomisk status använder mer lydnad, böjer sig för auktoriteter, mer bestraffning.

25
Q

Vad menas med “heritabilitets-estimat”?

A

Den del av individuella skillnader inom en population som förklaras av ärftliga faktorer. Varierar från 0 till 1.00

26
Q

Vad menas med konkordans?

A

Proportion av tvillingar som har samma egenskap. Varierar från 0 - 100%

27
Q

Vad för man med heritabilitetsestimat och konsultens?

A

Uppskattar hur mycket arv och miljö förklarar skillnader.

28
Q

Vad är exempel som arv ligger till grund för?

A

Vissa psykiska störningar, autism, adhd, bipolärsyndrom har minst måttlig och hög ärftlighet. Mellan 40 - 80 %.

Arv som ligger till grund för tex depression, blyghet osv.

29
Q

Ett exempel på vad miljö ligger till grund för.

A

Miljö ligger till grund för den kvalité som ligger tillgrund för anknytningen.

30
Q

Vad är viktigaste kritiken mot tvillingstudier?

A

Tvillingstudier aldrig en model över individens utveckling.

31
Q

Är gener och miljö isolerade från varandra?

A

Gener och miljöer är inte isolerade från varandra. De blandas med varandra.

32
Q

Kan livshändelser ha med arv att göra?

A

Livshändelser bör på viss genetisk ärftlighet. Det finns genetisk grund för ens benägenhet att hamna i en viss situation. Även om miljön såklart ändå spelar in.

33
Q

Vad är problem med tvillingstudier?

A

Påtagligt mindre variation i tvillingars miljöer än vad det är i normalpopulationens miljöer. De flesta tvillingpar som deltar i studier växer upp tillsammans. Adopterade barn adopteras oftast till matchande miljöer.

34
Q

Vad menas med reaktionsvariation?

A

Beroende på ärftlighet varierar individens mottaglighet av miljön. Stimulansen i en miljö kan alltså spela olika stor roll för utvecklingen hos olika barn.
Alltså ärftliga dispositioner för att tillgodogöra sig miljö.

35
Q

Vad menas med kanalisering? Ge exempel.

A

Starka evolutionära selektionstryck har skapat minimal variation i överlevnads och reproduktionsnödvändiga egenskaper.

Exempel.
Alla däggdjur diar.
Alla människor har ett hjärta
Alla barn lär sig att gå.

Det måste till kraftiga avvikelser i miljön för att sådan normal utveckling inte ska ske.

36
Q

Vad är en viktig poäng man kan dra av kanalisering?

A

De allra mest betydelsefulla fenomenen inom psykologi är så starkt ärftliga att de maskeras till följd av minimal variation.

37
Q

Ge exempel där en viss miljö måste till för att ett visst beteende ska utvecklas och vilken slutsats man kan dra av det.

A

Om inget språk talas kommer inte individen att utveckla något språk.

Om det inte finns någon omvådare vid barnet kommer barnet inte utveckla anknytning.

Fenomen här består av 100% miljö och 100% ärftlighet. Båda måste till för att fenomenet ska kunna utvecklas.

38
Q

Vad ärver vinst våra förfäder utöver gener?

A

Vad vi ärver av våra förfäder är inte bara deras gener utan också deras förmåga att reagera på miljön.

39
Q

Vad är gen-miljökorrelation?

A

Gener och miljöer är ofta korrelerade med varandra. Man ärver inte bara gener utan också miljön där föräldrar ingår.

40
Q

Vad är evokativ effekt?

A

Barnets genetik påverkar miljön. Lugna barn skapar avslappnade och stabila föräldrar. Individen skapar alltså sin miljö.

41
Q

Vad menas med niche picking?

A

Individen väljer sin miljö. Riskbenägna barn kontrolleras av sina föräldrar. Men när de får flytta hemifrån kommer de välja miljön de vill.

42
Q

Vad menas med epigenitic?

A

Miljön påverkar genernas uttryck.
Miljön aktiverar vissa gener och avaktiverar andra.

Till exempel:
Råttmödrar med god omvårdnad får ungar som har mer välutvecklade minnesstrukturer och kan tillgodogöra sig inlärning bättre. God omvårdnad är alltså relaterad till vissa gener som kodar för hippocampusutveckling i hjärnan.

43
Q

Ge ett exempel på hur gener och miljö samspelar så att miljön slår på vissa gener.

A

En person som försöker lära sig att spela gitarr får ofta ont i fingrarna. Efter ett tag utvecklas ett tjockare hudlager.

En evolutionär mekanism gör att kroppen helar vid friktion. Kroppen skulle alltså inte hela om den inte utsattes för friktion. Miljön behövs då för att generna för denna funktion ska fungera.

44
Q

Vad menas med gen och miljöinteraktion?

A

Vissa miljöer krävs för att vissa gener ska ha vissa effekter.
Det är kombinationen av gener och miljö som kommer att göra att ett visst fenomen ska utvecklas.

45
Q

Vad menas med epigenitik?

A

Miljöns effekter på gener. Miljöer har en effekt på genetiken genom att de aktiverar vissa gener och avaktiverar andra gener. Vilka gener som slås på och vilka gener som slås av.
Även om DNA är fast från födsel så kommer alltså miljöer att påverka genernas uttryck

46
Q

Ge ett forskningsexempel på epigenitik

A

Ungar till råttmödrar med god omvårdnad får mer välutvecklade minnes strukturerar. De tillgodogör sig inlärning bättre.
God omvårdnad är relaterad till vissa gener som kodar för hippocampusutveckling i hjärnan. God omvårdnad är relaterad till vissa gener som i sin tur kodar för hippocampusutveckling i hjärnan.

47
Q

Ge ett exempel på gen och miljöinteraktion.

A

För att en viss variant av genen 5-htt ska leda till depression så krävs att individen har varit med om stressande livshändelser (förlorat förälder eller något annat traumatiskt)..

Samma men tvärt om:

För att stressande livshändelser ska leda till depression krävs att individen har en viss variant av genen 5-htt.

Genen i sig inte så mycket, livshändelsen i sig inte så mycket. Men kombinationen. ger en bra prediktion av depression.

48
Q

en person som försöker lära sig spela gitarr får ofta ont i fingrarna . Efter ett tag utvecklas ett tjockare hudlager… Är det arv eller miljö?

A

En evolutionär mekanism som gör att kroppen helar vid utsättning av friktion. Men kroppen skulle inte hela om det inte var så att den utsattes för friktion… Miljön behövs då för att generna för dessa ska aktiveras.