Arm topografi Flashcards Preview

KARL > Arm topografi > Flashcards

Flashcards in Arm topografi Deck (31):
1

Vilka muskler omger axelleden?

m. pectoralis major et minor - anteriort
m. deltoideus - lateralt
m. teres major - dorsalt
m. latissimus dorsi - dorsalt
rotatorcuffen - närmast leden

2

Volara överarmsmuskler?

m. biceps brachii
m. coracobrachialis
m. brachialis
(m. brachioradialis)

3

Dorsala överarmsmuskler

m. triceps brachii

4

Rotatorcuffen?

m. Supraspinatus
m. Infraspinatus
m. teres minor
m. Subscapularis

5

Underarmens volara muskler?

Ytliga:
m. pronator teres
m. flexor carpi radialis
m. palmaris longus
m. flexor digitorum superficialis (FDS)
m. flexor carpi ulnaris

Djupa:
m. flexor pollicis longus
m. flexor digitorum profundus (FDP)
m. pronator quadratus

6

Underarmens dorsala muskler?

Radiala:
m. brachioradialis
m. extensor carpi radialis longus
m. extensor carpi radialis brevis

Ytliga:
m. extensor digitorum
m. extensor digiti minimi
m. extensor carpi ulnaris

Djupa:
m. supinator
m. abductor pollicis longus
m. extensor pollicis longus
m. extensor pollicis brevis
m. extensor indicis

7

Vad går genom de olika scalenusluckorna?

Bakre:
- a. subclavia
- plexus brachioradialis

Främre:
- v. subclavia
-n. phrenicus

Trigonum deltoideopectorale
- v. cephalica
- nervi pectorales

8

Vilka är de tre huvudartärerna till armen och var byter de namn?

a. subclavia
- costa 1
a. axillaris
- teres majors laterala kant
a. brachialis
- fossa cubiti

9

Vilka artärer avgår från a. axillaris och vad delas axillaris in efter? Den sista artären delas snabbt in i två nya, vilka?

a. axillaris delas in i tre segment av m. pectoralis minor

första segmentet: a. thoracica superior
andra segmentet: a. thoracoacromialis, a. thoraco lateralis
tredje segmentet: a. circumflexa humeri anterior et posterior, a. subscapularis.

a. subscapularis delas sen in i a. thoracodorsalis och a. circumflexa scapulae

10

redogör för scapulas kollateralkretslopp

a. circumflexa scapulae från a. subscapularis
a. suprascapularis från truncus thyrocervicalis
a. dorsalis scapulae från a. subclavia
aa. intercostales från a. thoracica interna

aa. intercostales och a. dorsalis scapulae kommer medialt om scapula och möter a. circumflexa scapulae och a. suprascapularis

11

Vilka artärer avgår från a. brachialis?

a. profunda brachii
a. collateralis ulnaris superior
a. collateralis ulnaris inferior
a. radialis
a. ulnaris

12

Redogör för armbågens kollateralcirkulation, vad ingår när kan det vara viktigt?

Recurrensartärerna från underarmen möter kollateralerna från överarmen. De från radialis är för små för att se men finns, därför är ulnaris viktigare:

a. collateralis ulnaris superior - a. recurrens ulnaris posterior
a. collateralis ulnars inferior - a. recurrens ulnaris anterior

Viktigt vid ulna-luxationer eller suprakondylära brott.

13

Vad avgår från ulnaris utom recurrens artärerna?

a. interossea communis som övergår till a. interossea anterior et posterior (AIA, PIA)

14

Vad betyder det att armens djupa vener är comitant vener?

De löper tillsammans med sina artärer

15

Redogör för armens ytliga vensystem?

v. basilica - förgrenar sig med v. brachialis vilket bildar v. axillaris
v. cephalica - tömmer sig i v. axillaris i trigonum deltoideopectorale
v. mediana cubiti - (blodprovstagningsvenen) amastomos mellan v. basilica och v. cephalica

16

Vad bildas plexus brachialis från? redogör för flätningarna

Bildas från ventrala rami C5-Th1

Första flätningen sker vid bakre scalenusluckan och bildar truncus superior, medius et inferioer

Andra flätningen sker under clavikeln och bildar fasciculus medialis, lateralis et posterior

17

En del av plexus brachialis heter pars subclavicularis, vad försörjer den? Vilka nerver utgår och varifrån?

Försörjer scapula, axel, bröst och rygg.
Direkt från ventrala rami utgår:
n. thoracicus longus (C5-C7) som försörjer m. serratus anterior.
n. dorsalis scapulae (C5) som försörjer m. levator scapulae, mm. rhomboidei.

Båda perforerar m. scalenus medius

Från truncus superior utgår:
n. suprascapularis som försörjer m. supraspinatus, m. infraspinatus
(n. subclavius som försörjer m. subclavius)

18

Vad heter delarna i pars infraclavicularis och vad försörjer dem?

Det finns fasciklar som försörjer armen.
Fasciculus medialis:
n. pectoralis major - m. pectoralis minor et major (perforerar m. pectoralis minor!)
n. cutaneus brachii medialis - sensorik medialt överarm
n. cutaneus antebrachii medialis - sensorik medialt underarm

Fasciculus lateralis:
n. pectoralis lateralis - m. pectoralis minor et major

Fasciculus posterior:
n. thoracodorsalis - m. latissimus dorsi
nn. subscapulares (superioer et inferior) - m. subscapularis, m. teres major

19

Slutgrenarna i plexus brachialis:

Anteriora:
n. muscolucutaneus - överarmsflexor (övergår till n. cutaneus antebrachii lateralis)
n. medianus - Nästan alla underarmsflexorer, alla thenarmuskler
n. ulnaris - 1.5 underarmsflexorer, flertalet inre handmuskler, alla hypothenarmuskler

Posteriora:
n. axillaris - m. deltoideus och m. teres minor
n. radialis - extensorer över- och underarm (ramus profundus), sensorik handrygg (ramus superficialis)

20

Vad kan plexusskador leda till?

C5/C6 till waiters tip, C8/Th1 till klohand

21

Redogör för handens sensorik

Ulnaris har de 1,5 mest ulnara fingrarna
Medianus har handflatan och fingertoppar
Radialis har handryggen

22

Vad innehåller axillen?

Axillärskidan där a. v. axillaris och plexus bracialis pars infraclavicularis går, samt fossa axillaris där n. thoracodorsalis och n. thoracicus longus går

23

Vad innehåller de olika axelluckorna?

canalis radialis innehåller n. radialis och a. v. profunda brachii
laterala axelluckan innehåller n. axillaris och a. circumflexa humeri posterior
mediala axelluckan innehåller a. v. circumflexa scapulae

24

Om man gör fingerminnesregeln för axelluckorna vad blir vad då?

Höger långfinger: teres minor
Höger pekfinger: teres major
Vänster långfinger: humerus eller triceps brachiis laterala huvud
Vänster pekfinger: triceps brachiis långa huvud

25

Vad löper i sulcus bicipitalis media?

a. + vv. brachialis
v. basilica
n. musculocutaneus
n. medianus
n. ulnaris
n. cutaneus brachii medialis
n. cutaneus antebrachii medialis

26

Hur ser överarmens kompartmentindelning ut?

anteriort kompartment:
- muskelgrupp: flexormuskler
- innervation: n. musculocutaneus
- nutrition: a. brachialis

posteriort kompartment:
- muskelgrupp: extensormuskler
- innervation: n. radialis
- nutrition: a. profunda brachii

27

Vad begränsar Fossa cubiti, vad löper genom den (och vilken nerv löper inte igenom den?)

Superiort: tänkt linje mellan humerusepikondylerna
Lateralt: m. brachioradialis
medialt: m. pronator teres
Ytligt: bicepsaponeurosen
Djupt: m. brachialis och m. supiinator


I den löper A. brachialis, N. radialis och N. medianus. Båda nerverna löper risk för inkläning av pronator teres slitsen.

Ulnaris löper inte här utan i sulcus nervi ulnaris med risk för änkestöt

28

Hur löper nerverna i underarmen?

Medianus löper mellan fingerflexorerna till karpaltunneln
Ulnaris löper under m. flexor carpi ulnaris till guyons kanal
Radialis: r. profundus löper dorsalt om membrana interrosea
r. superficiais löper mellan m. brachioradialis och m. extensor carpi radialis longus

29

Hur ser underarmens kompartmentindelning ut?

Anteriort kompartment:
ursprung: mediala humerusepikondylen (golfarmbåge)
funktion: flexion, pronation
Innervation: n. medianus har 6,5 muskler, n. ulnaris har 1,5 muskler
nutritiom: a. radialis, a. ulnaris, a. interossea anterior (AIA)

Posteriort kompartment:
ursprung: laterala humerusepikondylen
funktion: extension, supination
innervation: n. radialis r. profundus
nutrition: a. interossea posterior (PIA)

Lateralt kompartment:
Ursprung: laterala humerusepikondylen
Funktion: extension
Innervation: n. radialis r. profundus
Nutrition: grenar från a. radialis

30

Beskriv karpaltunnelns begränsningar och innehåll

Volart: flexorretinaklet
dorsalt: handlovsbenen

Innehåller alla senor som ska till fingrarna plus n. medianus

31

Beskriv anatomiska snusgropens (fossa tabatieres) begränsningar och innehåll

Golvet: Os scpahoideum
Volart: Senorna till m. extensor pollicis brevis och m. abductor pollicis longus
Dorsalt: senan till m. extensor pollicis brevis
Taket: huden

Innehåll:
-V. cephalica och n. radialis r. superficialis
-A. radialis djupa gren