Deskriptiva muskler Flashcards Preview

KARL > Deskriptiva muskler > Flashcards

Flashcards in Deskriptiva muskler Deck (56):
1

m. trapezius

Innervering:
n. accesorius
Ursprung:
protuberantia occipitalis ext., lig. nuchae, processus spinosus C7-TH12
Fäste:
Clavicula (lateralt), acromion, spina scapulae
Funktion:
Övre delen höjer, nedre delen sänker scpaula, utåtrotation av scapula

2

m. levator scapulae

n. dorsalis scapulae

Processus transversus C1-C4

angulus superior scapulae

Höjer och inåtroterar scapula

3

m. rhomboideus major

n. dorsalis scapulae

Processus spinosus Th1-4

Margo medialis scapulae (nedre delen)

Inåtföring och inåtrotation av scapula

4

m. rhomboideus minor

n. dorsalis scapulae

processus spinosus C6-C7

Margo medialis scapulae (övre delen)

Inåtföring och inåtrotation av scapula

5

m. serratus anterior

n. thoracicus longus

costa 1-8

scapulas mediala rand

Utåtrotation av scapula, drar scapula mot thorax, framåtföring och sänkning av scapula

6

m. pectoralis major

nn. pectorales med/lat

clavicula (medialt), sternum, cart. costalis 2-6, rectusskidan

Crista tuberculi majoris

Adduktion och inåtrotation av armen

7

m. pectoralis minor

nn. pectorales med/lat

Costa 3-5 vid broskbengränsen

Processus coracoideus

Sänker skuldergördeln, inåtroterar scapula

8

m. latissimus dorsi

n. thoracodorsalis

Processus spinosus Th7-L5, sacrum, crista iliaca, nedre revben

Crista tuberculi minoris

Adduktion, inåtrotation och bakåtpendling av armen

9

m. deltoideus

n. axillaris

Clavicula (lateralt), acromion, spina scapula

tuberositas deltoidea

Främre delen: inåtrotation och framåtpendling
mellersta delen: abduktion
bakre delen: utåtrotation och bakåtpendling av armen

10

Minnesregel för rotatorcuffen?

SItS

11

m. supraspinatus

n. suprascapularis

Fossa supraspinata

tuberculum majus

abduktion

12

m. infraspinatus

n. suprascapularis

Fossa infraspinata

tuberculum majus

utåtrotation

13

m. teres minor

n. axillaris

övre delen margolateralis

tuberculum majus

utåtrotation

14

m. subscapilaris

n. subscapularis

fossa subscapularis

tuberculum minus

inåtrotation

15

m. teres major

n. subscapularis

nedre delen av margo lateralis

crista tuberculi minoris

adduktion, bakåtpendling och inåtrotation

16

Vad utgör främre resp. bakre axelvecket?

främre: m. pectoralis major

bakre: m. teres major

17

m. coracobrachialis

n. musculocutaneus

processus coracoideus

mitt på mediala humerus

framåtpendling

18

m. biceps brachii

n. musculocutaneus

Caput longum: tuberculum supraglenoidale
Caput breve: processus coracoideus

tuberositas radii och (via aponeurosis m. bicipitis brachii) i underarmens djupa fascia

framåtpendling (caput longum), armbågsflexion, supination

19

m. brachialis

n. muscolucutaneus

nedre 2/3 av humerus framsida

tuberositas ulnae

armbågsflexion

20

m. brachioradialis

n. radialis

Lateralt nedersta 1/4 av humerus framsida

Processus styloideus radii

armbågsflexion

21

m. triceps brachii

n. radialis

Caput longum: tuberculum infraglenoidale
caput latereale: övre laterala delen av humerus baksida
caput mediale: nedre mediala delen av humerus baksida

olecranon

armbågsextension

22

Minnesregel för ytliga volara underarmsmuskler?

Protest i radio: långa Palme diggar Ullsten

23

m. pronator teres

n. medianus

Epicondylus med. humeri, processus coronoideus ulnae

mitt på dorso-laterala radius

pronation, armbågsflexion

24

m. flexor carpi radialis

n. medianus

epicondylus med. humeri

basen av metacarpalben 2

palmar- och radialflexion i handleden

25

m. palmaris longus

n. medianus

Epicondylus med. humeri

palmaraponeuros

palmarflexion, sträcker aponeurosen

26

m. flexor digitorum superficialis

n. medianus

Epicondylus med. humeri, processus coronoideus ulnae, övre delen av radius

mellanfalangerna på dig. 2-5

palmarflexion i handleden, flexion av grund. och mellanfalanger

27

m. flexor carpi ulnaris

n. ulnaris

Epicondylus med. humeri, olecranon, övre delen av ulna

os. pisiforme, os hamatum

Palmar- och ulnarflexion i handleden

28

Vad är minnesregeln för de djupa dorsala underarmsmusklerna?

Långa polisen djupdiggar kvadraten

29

m. flexor pollicis longus

n. medianus

mittdelen av radius framsida

basen av tummens ändfalang

flexion i handleden och alla tummens leder

30

m. flexor digitorum profundus

n. medianus, n. ulnaris

proximala hälften av ulnas framsida

basen av ändfalangerna på dig. 2-5

Palmarflexion i handleden och flexion i alla leder i dig 2-5

31

m. pronator quadratus

n. medianus

ulna (distalt)

Radius (distalt)

Pronation

32

m. brachioradialis

n. radialis

lateralt nedersta 1/4 av humerus framsida

processus styloideus radii

återför underarm från extrem pronation el. supination

33

m. extensor carpi radialis longus

n. radialis

Epicondylus lat. humeri

dorsalsidan os metacarpale 2

dorsal- och radialflexion i handleden

34

m. extensor carpi radialis brevis

n. radialis

epicondylus lat. humeri

dorsalsidan os metacarpale 3

dorsal. och radialflexion

35

m. extensor digitorum

n. radialis

epicondylus lat. humeri

dorsalaponeuroser 2-5

dorsal- och ulnarflexion av handen, sträcker och sprider fingrarna

36

m. extensor digiti minimi

n. radialis

epicondylus lat. humeri

dorsalaponeurosen 5

sträcker lillfingret

37

m. extensor carpi ulnaris

n. radialis

epicondylus lat. humeri

basem os metacarpale 5

Ulnar- och dorsalflexion

38

m. supinator

n. radialis

epicondylus lat. humeri, lig. collaterale radiale

proximala radius

supination

39

m. abductor pollicis longus

n. radialis

membrana interossea, ulna, radius

os metacarpale 1

abduktion och extension av tummen

40

m. extensor pollicis brevis

n. radialis

membrana interossea, radius

tummens grundfalang

extension och abduktion i tummens grundfalang

41

m. extensor pollicis longus

n. radialis

membrana interossea, ulna

tummens ändfalang

sträcker tummen, radialflexion i handleden

42

m. extensor indicis

n. radialis

membrana interossea, ulna

dorsalaponeurosen 2

sträcker pekfingret, dorsalflexion i handleden

43

Vilka thenarmuskler finns det?

m. abductor pollicis brevis
m. flexor pollicis brevis
m. opponens pollicis
m. adductor pollicis (brukar inte räknas)

44

m. abductor pollicis brevis

n. medianus

retinaculum flexorum, os scaphoideum

tummens grundfalang

abduktion av tummen

45

m. flexor pollicis brevis

n. medianus

retinaculum flexorum, os trapezium, trapezoideum och capitatum

tummens grundfalang

flexion av tummen

46

m. opponens pollicis

n. medianus

retinaculum flexorum, os trapezium

Os metacarpale 1

opposition, abduktion av tummen

47

m. adductor pollicis

n. ulnaris

Os metacarpale 3, os capitatim

tummens grundfalang

adduktion, opposition av tummen

48

Vilka hypothenarmuskler finns det?

m. abductor digiti minimi
m. flexor digiti minimi brevis
m. opponens digiti minimi

49

m. abductor digiti minimi

n. ulnaris

retinaculum flexorum, os pisiforme

lillfingrets grundfalang

abduktion av lillfingret

50

m. flexor digit minimi brevis

n. ulnaris

retinaculum flexorum, os hamatum

lillfingrets grundfalang

flexion av lillfingrets grundfalang

51

m. opponens digiti minimi

n. ulnaris

retinaculum flexorum, os hamatum

os metacarpale 5

opposition

52

Vilka är handens mellanliggande muskler?

mm. interossei palmares/dorsales
mm. lumbricales

53

Vad finns det för minnesregler för handens mellanliggande muskler?

Lumbricaler bildar ett L
dorsalt målar man fingrar, palmart kollar man sig i spegeln

54

mm. interossei dorsales

n. ulnaris

bipennata, motstående ytor av två intilliggande metacarpalben

grundfalangerna, dorsalaponeuros dig. 2-5

Flexion i MP-leden, extension i PIP- och DIP-leden, sprider fingrarna (abduktion)

55

mm. interossei palmares

n. ulnaris

unipennata, från sidorna av metacarpalben 2, 4, 5

grundfalangerna, dorsalaponeurosen dig. 2, 4, 5

flexion i MP-leden, extension i PIP och DIP-leden, för fingrarna ihop (adduktion)

56

mm. lumbricales

n. ulnaris, n. medianus

tendines m. flexor digitorum prof.

dorsalaponeuros

flexion i MP-leden, extension i PIP- och DIP-led