Arvestoffet Flashcards Preview

Cellebiologi > Arvestoffet > Flashcards

Flashcards in Arvestoffet Deck (19):
1

Missense mutasjoner

Utskiftning av en aminosyre med en annen, ellers uendret aminosyresammensetning. 3bp delesjoner vil resultere i at i at en aminosyre mangler i produktet. Endret primærsekvens vil kunne påvirke proteinets funksjon.

2

Rammeskift mutasjoner

Endret primærsekvens fra det punktet mutasjonen er lokalisert og vil ofte i tillegg innføre et stoppkodon i den nye leserammen.

3

Nonsense mutasjon

Prematurt stoppkodon som resulterer i et kortere protein

4

Spleisesete mutasjon

Ødelegger spleisesete og gjør at spleisingen ikke blir utført på korrekt måte. Resultatet kan være at sekvensen fra et ekson uteblir i det bearbeidete transkriptet (exon skipping). Alternativt kan transkriptet spleises ved et sete som har likhet med et spleisesete (kryptiske spleiseseter). Spleising til slike seter innebærer ofte at intronsekvenser inkluderes i det ferdige mRNA. Fordi disse delene av transkriptet ofte inneholder stoppkodoner, fører dette til produksjon av et for kort protein. I tillegg man mutasjoner i regulatoriske sekvenser påvirke mengden av genprodukt.

5

Selv om mutasjoner i PDHA1 gir en X bundet recessiv sykdom, kan en slik defekt også gi alvorlige symptomer hos enkelte heterozygote jenter. Hvorfor?

Tidlig i fosterutviklingen blir et av kvinnens to x kromosom inaktivert. Hvilket av de to x kromosomene son inaktiveres er tilfeldig i hver enkelt celle, men inaktiveringen opprettholdes i mitotiske etterkommere av cellen. Ved skjev x kromosom inaktivering blant cellene i et vev kan majoriteten av cellene ha inaktivert x kromosomet med normalvarianten av PDHA1 genet, slik at den mutante varianten dominerer vevet. Dette har vært observert i hjernen hos noen bærere av PDHA1 mutasjoner.

6

En spesiell mutasjon i glukokinasegenet gir en autosomal dominant form for diabetes med redusert penetrasjon. Forklar hva autosomal dominant arv og redusert pengetrans betyr,

Ved sykdommer som nedarves autosomalt dominant er genet lokalisert på et av autosomenem og det er tilstrekkelig tilstedeværelse av ett mutert aller for at man blir syk. Penetrans er sannsynligheten for st en genmutasjon vil gi fenotypisk effekt. En bærer av et dominant sykdomsfølelse med redusert penetrans har ikke 100% sannsynlighet for å bli syk

7

Hva er variabel ekspressivitet ?

Alvorlighetsgrad av fenotype varierer mellom individer med samme genotype.

8

I en familie fant man at årsaken til diabetes var en 2bp delesjon ved enden av introen 2 (like før ekson 3). Forklar hvordan en slik mutasjon kan føre ril endret genprodukt og dermed skr:8'

Mutasjonen kan ødelegge spleisesete og gjør at spleisingen ikke blir utført op korrekt måte. Resultatet kan være at sekvensen fra er ekson urblir i der bearbeidere transkriptet. Hvis eksoneg som blir spleiset bort inneholder et helt antall kodon vil resultatet bli produksjon av et kort protein. Hvis ikke eksonet inneholder et helt kodon vil resultatet bli et skifte i leserammen.

9

Beskriv oppbygningen av nukleosomer

Består av en kjerne på 8 histonmolekyler (to av hver av H2A, H2B, H3 PG H4) og DNA kveilet rundt histonkjernen,

10

Gjør rede for mulige forandringer av DNA og historier ved genetisk imprinting

To hovedmekanismer for genetisk imprinting
1. DNA metylering (metylgruppe på cytosin)
2. Histonmodifikasjoner (metyleringer og acetyleringer)

11

Forklar hva som karakteriserer multifaktoriell arv

Flere gener bidrar sammen. Ed miljøfaktorer til fenotypen. Ved multifaktoriell arv viser fenotypeb opphopning i familier uten mendelsk arvegang. Multifaktoriell arv finnes ofte ved kvantitative egenskaper som blodtrykk, høyde, IQ.

12

Redegjør kort for de genetiske konsekvensene av meiosen. Gi en kort beskrivelse av de fasene i meiosen som er viktige.

Redusert kromosomtall fra diploid til haploid. Denne forberedes ved parring av homologe kromosomer i profase I slik at de homologe kromosomene, med sine alleler, fordeles til hver sin dattercelle i anafase I. Uavhengig fordeling av materielle og paternelle kromosomer i anafase I gir tilfeldig fordeling av ikke-koblede alleler til dattercellene. I tillegg, fordeling av syntese allele som resultat av overkrysning i profase I.

13

Beskriv kort de viktigste forskjellene mellom meiosen hos gutter og jenter

Hos jenter starter meiosen i løpet av fosterutviklingen med utvikling av primær- oocytter. Disse er arrestert i profase I ved fødsel. Ved ovulasjon avsluttes meiose I og meiose II startes. Meiose II avsluttes ved befruktning. Hos gutter foregår meiosen kontinuerlig etter at den har startet i pubertet, en annen forskjell: kun et av de fire meioseproduktene jenter resulterer i et modent egg. De andre tre utgjør polarlegemer.

14

Forklar hvordan trisomier kan oppstå som et resultat av feil i meiosen.

Ved trisomi har individet en ekstra kopi av ett kromosom, slik ett totalt kromosomtall er 47. Trisomier oppstår vanligvis ved feil i meiosen ved at de to homologe kromosomene ikke separeres korrekt i anafase I, eller at de to kromatisene ikke separeres korrekt i anafase II. Dette kalles non-disjunction.

15

Gjør punktvis rede for DNA replikasjon i eukaryote celler

Følgende elementer bør være med:
DNA replikasjon foregår i S-fasen av en cellesyklus
En rekke proteiner er med på å finne startstedet for replikasjon og å initiere replikasjonen.
DNA helikaser og DNA topisomeraser
Multiple startsteder for replikasjonen, replikasjonsgaffel.
Leasing strand og lagring strand
En kort RNA tråd lages og fungerer som primer for DNA polymerasen
DNA polymeraser katalyserer polymerisering i 5' til 3' retning
Okazaki fragmenter på lagring strand
DNA ligas
Korrekturlesning ved hjelp av 3'-5' exonukleaseaktivitet
Endene av kromosomene replikeres ved hjelp av telomeraser

16

Gjør rede for ulike DNA reparasjonsmekanismer i eukaryote celler

Korrekturlesning ved hjelp av 3'-5' exonukleaseaktivitet til DNA polymerasen. For hvert nukleotid som er lagt til DNA tråden sjekker DNA polymerasen om det innsatte nukleotidet passer med nukleotidet på templat tråden. Hvis ikke blir det nyinnsatte nukleotidet fjernet ved hjelp av 3' til 5' exonukleaseaktivitet til DNA polymerasen, deretter blir nytt korrekt nukleotid innsatt.
Base excision repair. Baser i DNA kan bli spontant endret som ved deaminering av cytosin til uracil eller på grunn av deaminerende stoffer. Uracil må fjernes fra DNA og nytt nukleotid må inkorporeres. Det gjøres ved hjelp av følgende enzymer/reaksjonstrinn: uracil-glykosylase, endonuklease, DNA polymerase og DNA ligase.
Nukleotide excision repair. UV lys kan gi kovalente bindinger mellom pyramidene som ligger ved siden av hverandre på samme DNA tråden. Dette korrigeres ved hjelp av følgende enzymer/reaksjonstrinn: UV spesifikk endonukleaser, DNA polymerase og DNA ligase. En del av pasientene med sykdommen xeroderma pigmentosum har defekter i UV spesifikke endonukleasene.
Mismatch repair, feil nukleotid er inkorporerer og ikke blitt korrigert av korrekturavlesning. I dette tilfelle kan nukleotidet bli fjernet og korrekt satt inn ved hjelp av mismatch repair. Enzymsystemer gjenkjenner og fjerner feil nukleotid, deretter blir korrekt nukleotid satt inn ved hjelp av DNA polymerase og DNA ligase.

17

Gjør rede for dannelse og transport av ribosomer i humane eukaryote celler.

De humane ribosomene er bygget opp av rRNA(18s, 5,8s, 28s og 5s rRNA) og ribosomale proteiner. De består av en liten og en stor subenhet og dannes i nukleolus i cellekjernen. Den lille og store subenheten av ribosomene blir satt sammen og transportert hver for seg fra cellekjernen via kjerneporer til cytosol. Aktiv transkripsjon av 18s, 5,8, 28 og 5s rRNA fra de humane kromosomene 13,14,15,21 og 22 danner utgangspunkt for dannelsen av ribosomsubenhetene. De ribosomale proteinene blir dannet i cytosol for deretter å bli transportert inn i cellekjernen via kjerneporer for der å bli en del av den lille eller store subenheten av ribosomene.

18

Hva er en pyimidin rimer og hvordan blir den reparert?

En pyrimidin dimer er en struktur hvor det er blitt dannet en kovalent binding mellom to naboliggende pyromidiner (thymin og cytosin) i DNA. UV lys katalyserer dannelsen av pyrimidin dimere. Disse pyrimidin dimerene blir reparert ved at spesifikke endonukleaser gjenkjenner og fjerner området hvor skaden er, deretter vil DNA polymerase og DNA ligase fullføre reparasjonen.

19

Gjør rede for hovedtrinnene i replikasjon av mitokondrielt DNA

Det finnes flere identiske kopier av mitokondrielt DNA i hvert mitokondrium. Mitokondrielt DNA er sirkulært og replikasjonen starter på ett spesifikt sted. DNA replikasjonen av Mitokondrielt DNA har mange felles trekk med DNA replikasjonen i prokaryoter.
Replikasjonsgaffel
Leasing strand og lagging strand
En kort RNA tråd lages og fungerer som primer for DNA polymerasen
DNA polymeraser katalyserer polymerisering i 5' til 3' retning
Okazaki fragmenter på lagging strand
DNA ligase
Korrekturlesning ved hjelp av 3' til 5' exonukleaseaktivitet
DNA polymerasen som katalyserer replikasjonen av Mitokondrielt DNA er forskjellig fra de DNA polymerasene som katalyserer replikasjonen av nukleære DNA.