Attic Greek 75 Principal Parts Flashcards Preview

Plato, Hippias Minor Vocabulary and Grammar review > Attic Greek 75 Principal Parts > Flashcards

Flashcards in Attic Greek 75 Principal Parts Deck (74):
1

 

 

 

announce

 

 

 

ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα, ἤγγελμαι, ἤγγέλθην

2

 

 

 

lead

 

 

 

ἄγω, ἄξω, ἤγαγον,

ἦχα, ἦγμαι, ἤχθην

3

 

 

 

take; (middle) choose

 

 

 

αἱρέω, αἱρήσω, εἷλον,

ᾕρηκα, ᾕρημαι, ᾑρέθην

4

 

 

 

raise

 

 

 

 

αἴρω, ἀρῶ, ἦρα,

ἦρκα, ἦρμαι, ἤρθην
 

5

 

 

 

perceive

 

 

 

αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, ᾐσθόμην, ᾔσθημαι

6

 

 

 

hear

 

 

 

ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἀκήκοα, —— , ἠκούσθην

7

 

 

 

be captured

 

 

 

ἁλίσκομαι, ἁλώσομαι, ἑάλων or ἥλων, ἑάλωκα or ἥλωκα, ——

8

 

 

 

die

 

 

 

ἀποθνῄσκω, ἀποθανούμαι, ἀπέθανον, τέθνηκα, —— , ——

9

 

 

 

kill

 

 

 

ἀποκτείνω, ἀποκτενῶ, ἀπέκτεινα, ἀπέκτονα, —— , ——

10

 

 

 

destroy; (middle and 2nd perf.)

perish

 

 

 

ἀπόλλυμι, ἀπολῶ, ἀπώλεσα or ἀπωλόμην, ἀπολώλεκα or ἀπόλωλα, —— , ——

11

 

 

 

seize

 

 

 

ἁρπάζω, ἁρπάσομαι, ἥρπασα, ἥρπακα, ἥρπασμαι, ἡρπάσθην

12

 

 

 

rule, begin

 

 

 

ἄρχω, ἄρξω, ἦρξα,

ἦρχα, ἦργμαι, ἤρχθην

13

 

 

 

arrive

 

 

 

ἀφικνέομαι, ἀφίξομαι, ἀφικόμην, ἀφῖγμαι, —— , ——

14

 

 

 

go

 

 

 

βαίνω, βήσομαι, ἔβην,

βέβηκα, —— , ——

15

 

 

 

throw, pelt

 

 

 

βάλλω, βαλῶ, ἔβαλον,

βέβληκα, βέβλημαι, ἐβλήθην

16

 

 

 

harm

 

 

 

βλάπτω, βλάψω, ἔβλαψα, βέβλαφα, βέβλαμμαι, ἐβλάφθην or ἐβλάβην

17

 

 

 

wish

 

 

 

βούλομαι, βουλήσομαι, —— , —— , βεβούλημαι, ἐβουλήθην

18

 

 

 

wed

 

 

 

γαμέω, γαμῶ, ἔγημα,

γεγάμηκα, —— , ——

19

 

 

 

become, be

 

 

 

γίγνομαι, γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα, γεγένημαι, ——

20

 

 

 

know

 

 

 

γίγνωσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα, ἔγνωσμαι, ἐγνώσθην

21

 

 

 

write

 

 

 

γράφω, γράψω, ἔγραψα, γέγραφα, γέγραμμαι, ἐγράφην

22

 

 

 

show

 

 

 

δείκνυμι, δείξω, ἔδειξα,

δέδειχα, δέδειγμαι, ἐδείχθην

23

 

 

 

give

 

 

 

δίδωμι, δώσω, ἔδωκα,

δέδωκα, δέδομαι, ἐδόθην

24

 

 

 

seem, think; (impersonal) seem best

 

 

 

δοκέω, δόξω, ἔδοξα,

—— , δέδογμαι, ——

25

 

 

enter, go down, sink,

cause to enter

 

 

 

δύω, -δύσω, -ἔδυσα and ἔδυν, -δέδυκα, -δέδυμαι, -ἐδύθην

 

 

 

forms with hyphens occur only in compounds

26

 

 

 

drive, march

 

 

 

ἐλαύνω, ἐλῶ, ἤλασα,

-ἐλήλακα, ἐλήλαμαι, ἠλάθην

27

 

 

 

follow

 

 

 

ἕπομαι, ἕψομαι, ἑσπόμην,

—— , —— , ——

28

 

 

 

come, go

 

 

 

ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα, —— , ——

29

 

 

 

eat

 

 

 

 

 

ἐσθίω, ἔδομαι, ἔφαγον, δἐδήδοκα, —— , ——

30

 

 

 

find

 

 

 


εὑρίσκω, εὑρήσω, ηὗρον or εὗρον, ηὕρηκα or εὕρηκα, εὕρημαι, εὑρέθην

31

 

 

 

have, hold

 

 

 

ἔχω, ἕξω or σχήσω, ἔσχον, ἔσχηκα, —— , ——

32

 

 

 

send, throw

 

 

 

ἵημι, ἥσω, ἧκα,

εἷκα, εἷμαι, εἵθην

33

 

 

 

stand

 

 

 

ἵστημαι, στήσω, ἔστησα and ἔστην, ἕστηκα, ἕσταμαι, ἐστάθην

34

 

 

 

burn

 

 

 

καίω or κάω, καύσω, ἔκαυσα, κέκαυκα, κέκαυμαι, ἐκαύθην

35

 

 

 

call

 

 

 

καλέω, καλῶ, ἐκάλεσα,

κέκληκα, κέκλημαι, ἐκλήθην

36

 

 

 

cut

 

 

 

κόπτω, κόψω, ἔκοψα,

-κέκοφα, κέκομμαι, ἐκόπην

37

 

 

 

take

 

 

 

λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα, εἴλημμαι, ἐλήφθην

38

 

 

 

escape notice; (middle) forget

 

 

 

λανθάνω, λήσω, ἔλαθον,

λέληθα, —— , ——

39

 

 

 

say (not φημί)

 

 

 

λέγω, λέξω, ἔλεξα,

εἴρηκα, λέλεγμαι, ἐλέχθην

40

 

 

 

collect

 

 

 

λέγω, -λέξω, -ἔλεξα,

-εἴλοχα, -εἴλεγμαι and -λέλεγμαι,

-ἐλέχθην and -ἐλέγην

41

 

 

 

leave

 

 

 

λείπω, λείψω, ἔλιπον,

λέλοιπα, λέλειμμαι, ἐλείφθην

42

 

 

 

learn

 

 

 

μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα, —— , ——

43

 

 

 

fight

 

 

 

μάχομαι, μαχοῦμαι, ἐμαχεσάμην, μεμάχημαι, —— , ——

44

 

 

 

concern (impersonal)

 

 

 

μέλει, μελήσει, ἐμέλησε,

μεμέληκε, —— , ——

45

45

 

 

 

intend, be about to

 

 

 

μέλλω, μελλήσω, ἐμέλλησα,

—— , —— , ——

46

 

 

 

remain

 

 

 

μένω, μενῶ, ἔμεινα,

μεμένηκα, —— , ——

47

 

 

 

remind; (middle) remember

 

 

 

μιμνήσκω, -μνήσω, -ἔμνησα, ——  , μέμνημαι, ἐμνήσθην

48

 

 

 

believe, think

 

 

 

νομίζω, νομιῶ, ἐνόμισα,

νενόμικα, νενόμισμαι, ἐνομίσθην

49

 

 

 

think

 

 

 

οἴομαι or οἶμαι, οἰήσομαι, —— , —— , —— ᾠήθην

50

 

 

 

see

 

 

 

ὁράω, ὄψομαι, εἶδον,

ἑόρακα and ἑώρακα, ἑώραμαι and ὦμμαι, ὤφθην

51

 

 

 

suffer

 

 

 

πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα, —— , ——

52

 

 

 

persuade; (2nd perfect) trust;

(middle) believe, obey

 

 

 

πείθω, πείσω, ἔπεισα,

πέπεικα and  πέποιθα, πέπεισμαι, ἐπείσθην

53

 

 

 

send

 

 

 

πέμπω, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα, πέπεμμαι, ἐπέμφθην

54

 

 

 

drink

 

 

 

πίνω, πίομαι or  πιοῦμαι, ἔπιον, πέπωκα, -πεπομαι, ἐπόθην

55

 

 

 

fall

 

 

 

πίπτω, πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα, —— , ——

56

 

 

 

sail

 

 

 

πλέω, πλεύσομαι or πλευσοῦμαι, ἔπλευσα,

πέπλευκα, πέπλευσμαι, ἐπλεύσθην

57

 

 

 

do

 

 

 

πράττω, πράξω, ἔπραξα, πέπραχα, and πέπραγα, πέπραγμαι, ἐπράχθην

58

 

 

 

learn, inquire

 

 

 

πυνθάνομαι, πεύσομαι, ἐπυθόμην,

πέπυσμαι, —— , ——

59

 

 

 

scatter

 

 

 

 

 

σκεδάννυμι, σκεδῶ, ἐσκέδασα, —— , ἐσκέδασμαι, ἐσκεδάσθην

60

 

 

 

turn

 

 

 

στρέφω, στρέψω, ἔστρεψα, —— , ἔστραμμαι, ἐστρέφθην and ἐστράφην

61

 

 

 

arrange, draw up (or troops)

 

 

 

τάττω, τάξω, ἔταξα,

τέταχα, τέταγμαι, ἐτάχθην

62

 

 

 

cut

 

 

 

τέμνω, τεμῶ, ἔτεμον,

-τέτμηκα, τέτμημαι, ἐτμήθην

63

 

 

 

place, put

 

 

 

τίθημι, θήσω, ἔθηκα,

τέθηκα, τέθειμαι, ἐτέθην

64

 

 

 

bring forth

 

 

 

τίκτω, τέξομαι, ἔτεκον,

τέτοκα, —— , ——

65

 

 

 

turn; (middle) flee

 

 

 

τρέπω, τρέψω, ἔτρεψα,

τέτροφα, τέτραμμαι, ἐτρέφθην and ἐτράπην

66

 

 

 

support, nourish

 

 

 

τρέφω, θρέψω, ἔθρεψα,

τέτροφα, τέθραμμαι, ἐθρέφθην and ἐτράφην

67

 

 

 

run

 

 

 

τρέχω, δραμοῦμαι, ἔδραμον, -δεδράμηκα, —— , ——

68

 

 

 

hit, happen, obtain

 

 

 

τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα, —— , ——

69

 

 

 

promise

 

 

 

ὑπισχνέομαι, ὑποσχήσομαι, ὑπεσχόμην,

ὑπεσχήμαι, —— , ——

 

70

 

 

 

show; (middle, 2nd perf., 2nd aorist passive) appear

 

 

 

φαίνω, φανῶ, ἔφηνα,

πέφαγκα and πέφηνα, πέφασμαι,

ἐφάνθην and ἐφάνην

71

 

 

 

 bear, carry

 

 

 

φέρω, οἴσω, ἤνεγκα and ἤνεγκον, ἐνήνοχα, ἐνήνεγμαι, ἠνέχθην

72

 

 

 

flee

 

 

 

φεύγω, φεύξομαι or φευξοῦμαι, ἔφυγον, πέφευγα
 

73

 

 

 

say (not λέγω)

 

 

 

φημί, φήσω, ἔφησα,

—— , —— , ——