Plato, Hippias Minor vocabulary Flashcards Preview

Plato, Hippias Minor Vocabulary and Grammar review > Plato, Hippias Minor vocabulary > Flashcards

Flashcards in Plato, Hippias Minor vocabulary Deck (208):
1

 

 

ἀγαθός, ή, όν

 

 

 

 

good

2

 

 

ἀγορά, ἀγορᾶς, ἡ 

 

 

marketplace

3

 

 

ἀγών, ῶνος, ὁ 

 

 

contest, game

4

 

 

ἀδικέω   

 

 

do wrong, be unjust, wrong (someone)

5

 

 

ἀεί   

 

 

always

6

 

 

αἰσθάνομα

 

 

αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, ᾐσθόμην, ᾔσθημαι

 

 

perceive

7

 

 

ἀκούω

 

 

ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἀκήκοα, —— , ἠκούσθην

 

 

hear, listen to (+ acc. of the thing, gen. of the person)

8

 

 

ἀληθής, ές 

 

 

true

9

 

 

ἀλλά 

 

 

but

10

 

 

ἀλλήλωv

 

 

each other (oblique cases only)

11

 

 

ἄλλος, η, ο

 

 

other, another

12

 

 

ἀμείνων, ἄμεινον

 

 

better (comparative of ἀγαθός)

13

 

 

ἄν 

 

 

(conditional particle)

14

 

 

ἀναγκάζω

 

 

force, compel

15

 

 

 ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ

 

 

man, husband

16

 

 

ἄνθρωπος, ου, ὁ

 

 

man, human

17

 

 

ἀποκρίνομαι 

 

 

answer, reply

18

 

 

ἆρα

 

 

(interrogative particle)

19

 

 

ἀρετή, ῆς, ἡ

 

 

excellence

20

 

 

ἄριστος, η, ον  

 

 

best (superlative of ἀγαθός)

21

 

 

ἄρχω  

 

 

rule, command (+ gen.); begin (+ gen.)

22

 

 

αὐτός, ή, όν  

 

 

self (intensive); him, her, it (oblique cases); same
      (attributive)

23

 

 

άφικνέομαι 

 

 

ἀφικνέομαι, ἀφίξομαι, ἀφικόμην, ἀφῖγμαι

 

 

arrive, reach (+ εἰς)

24

 

 

βαίνω   

 

 

βαίνω, βήσομαι, ἔβην, βέβηκα

 

 

go, walk

25

 

 

βάλλω

 

 

βάλλω, βαλῶ, ἔβαλον, βέβληκα, βέβλημαι, ἐβλήθην

 

 

throw, pelt

26

 

 

βέλτιστος, η, ον 

 

 

best (superlative of ἀγαθός)

27

 

 

βέλτίων, βέλτιον 

 

 

better (comparative of ἀγαθός)

28

 

 

 βλάπτω

 

 

βλάπτω, βλάψω, ἔβλαψα, βέβλαφα, βέβλαμμαι, ἐβλήθην

 

 

harm, injure, damage

29

 

 

βοηθέω

 

 

help (+ dat.)

29

 

 

βουλεύω

 

 

plan; (middle) deliberate

30

 

 

βούλομαι

 

 

βούλομαι, βουλήσομαι, —— , —— , βεβούλημαι, ἐβουλήθην

 

 

want, wish, be willing

31

 

 

βραδύς, εῖα, ύ

 

 

slow

32

 

 

γάρ

 

 

for, because (postpositive)

33

 

 

γέρων, οντος, ὁ

 

 

old man

34

 

 

γέφυρα, ας, ἡ

 

 

bridge

35

 

 

γίγνομαι

 

 

γίγνομαι, γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα, γεγένημαι

 

 

become, happen

36

 

 

γιγνώσκω

 

 

γίγνωσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα, ἔγνωσμαι, ἐγνώσθην

 

 

 

 

know, perceive

37

 

 

γράφω

 

 

γράφω, γράψω, ἔγραψα, γέγραφα, γέγραμμαι, ἐγράφην

 

 

 

 

 

write

38

 

 

δέ

 

 

but, and (postpositive)

39

 

 

δεῖ

 

 

it is necessary

40

 

 

δείκνυμι

 

 

δείκνυμι, δείξω, ἔδειξα, δέδειχα, δέδειγμαι, ἐδείχθην

 

 

show

41

 

 

δεινός, ή, όν

 

 

strange, terrible, clever

42

 

 

δέχομαι

 

 

receive

43

 

 

 δή

 

 

indeed (postpositive)

44

 

 

δηλόω

 

 

show

45

 

 

διά

 

 

on account of (+ acc.); through, by (+ gen.)

46

 

 

δικαιοσύνη, ης, ἡ

 

 

justice

47

 

 

δοκέω

 

 

δοκέω, δόξω, ἔδοξα, —— , δέδογμαι

 

 

seem, seem good, think

48

 

 

δοῦλος, ου, ὁ

 

 

slave

49

 

 

ἐάν

 

 

if (εἰ + conditional particle ἄν)

50

 

 

ἐγγύς

 

 

near (adv. or prep. + gen.)

51

 

 

ἐγώ, ἐμοῦ (μοῦ)

 

 

I, me

52

 

 

ἐθέλω

 

 

be willing, wish

53

 

 

εἰ

 

 

if, whether

54

 

 

εἰμί

 

 

be

55

 

 

εῖμι

 

 

go (future sense)

56

 

 

εἶπον

 

 

said (used as aorist of λέγω)

57

 

 

εἰς (ἐς)

 

 

into, onto, to (+ acc.); for (a purpose) (+ acc)

58

 

 

 εἷς, μία, ἕν

 

 

one

59

 

 

ἐκ (ἐξ)

 

 

out of, from (+ gen.)

60

 

 

ἕκαστος, η, ον

 

 

each (of 3 or more), every

61

 

 

ἑκάτερος, α, ον

 

 

each of two

62

 

 

ἐκεῖ

 

 

there

63

 

 

ἐκεῖνος, η, ο

 

 

that

64

 

 

 ἐλπίς, ιδος, ἡ

 

 

hope, expectation

65

 

 

ἐμαυτοῦ, ῆς

 

 

(in oblique cases) myself; (possessive gen.) my own

66

 

 

ἐν

 

 

in, on (+ dat.); among (+ dat. pl.)

67

 

 

 ἐπειδή

 

 

since, after

68

 

 

ἔργον, ου, τό

 

 

work, deed

69

 

 

ἔρχομαι

 

ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα

 

 

come, go

70

 

 

ἐρωτάω

 

 

ask

71

 

 

 ἔτι

 

 

still, yet

72

 

 

εὖ

 

 

well

73

 

 

εὑρίσκω

 

 

εὑρίσκω, εὑρήσω, ηὗρον or εὗρον, ηὕρηκα or εὕρηκα, εὕρημαι, εὑρέθην

 

 

find, find out

74

 

 

ἔχω

 

 

ἔχω, ἕξω or σχήσω, ἔσχον, ἔσχηκα

 

 

have; hold, keep

75

 

 

 ζῷον, ου, τό

 

 

animal

76

 

 

 ἤ

 

 

or

77

 

 

 ἤδη

 

 

already

78

 

 

ἡδύς, εῖα, ύ

 

 

sweet, pleasant

79

 

 

ἡμεῖς, ἡμῶν

 

 

we

80

 

 

ἡμέτερος, α, ον

 

 

our

81

 

 

θαυμάζω

 

 

wonder at, admire

82

 

 

ἵνα

 

 

in order to, in order that, so that

83

 

 

ἵππος, ου, ὁ

 

 

horse

84

 

 

ἰσχυρός, ά, όν

 

 

strong

85

 

 

 καί

 

 

and, also, even

86

 

 

κακός, ή, όν

 

 

bad

87

 

 

καλός, ή, όν

 

 

beautiful, fine

88

 

 

κατά

 

 

by way of (+ acc.); under (+ gen.)

89

 

 

 κελεύω

 

 

order

90

 

 

κεφαλή, ῆς, ἡ

 

 

head

91

 

 

κινδυνεύω

 

 

run risks

92

 

 

κίνδυνος, ου, ὁ

 

 

danger

93

 

 

κρείττων, κρεῖττον

 

 

better (comparative of ἄγαθος)

94

 

 

κτάομαι

 

 

acquire

95

 

 

λαμβάνω

 

 


λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα, εἴλημμαι, ἐλήφθην

 

 


 

 

 

take, capture, catch; arrest

96

 

 

λανθάνω

 

 


λανθάνω, λήσω, ἔλαθον, λέληθα

 

 

escape the notice of

(+ participle)

97

 

 

λέγω

 

 

λέγω, λέξω, ἔλεξα, εἴρηκα, λέλεγμαι, ἐλέχθην

 

 

say, speak, tell

98

 

 

λείπω

 

 

λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα, λέλειμμαι, ἐλείφθην

 

 

leave

99

 

 

 λόγος, ου, ὁ

 

 

word, argument

100

 

 

μακρός, ά, όν

 

 

long

101

 

 

μάλα

 

 

very much

102

 

 

μάλιστα 

 

 

very much, most, especially (superlative of μάλα)

103

 

 

μᾶλλον

 

 

more (comparative of μάλα)

104

 

 

μανθάνω

 

 

μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα

 

 

learn

105

 

 

μέγας, μεγάλη, μέγα

 

 

big, great, large

106

 

 

μείζων, μεῖζον

 

 

bigger (compartive of μέγας)

107

 

 

μέλλω

 

 

μέλλω, μελλήσω, ἐμέλλησα

 

 

be about to, intend to (+ fut. inf.)

108

 

 

μέν

 

 

(sets up contrast with δέ; postpositive)

109

 

 

μένω 

 

 

μένω, μενῶ, ἔμεινα, μεμένηκα

 

 

stay, remain; await, wait for

110

 

 

μετά

 

 

after (+ acc); with (+ gen.)

111

 

 

μή

 

 

not

112

 

 

μικρός (σμίκρος) α, ον

 

 

small

113

 

 

μιμνῄσκομαι

 

 

remember

114

 

 

μιμνήσκω (μιμνῄσκω)

 

 

μιμνήσκω, -μνήσω, -ἔμνησα, ——  , μέμνημαι, ἐμνήσθην

 

 

remind

115

 

 

νόμος, ου, ὁ

 

 

law, custom

116

 

 

νοῦς, νοῦ, ὁ

 

 

mind

117

 

 

νῦν

 

 

now

118

 

 

ὅδε, ἥδε, τόδε

 

 

this

119

 

 

οἶδα

 

 

know

120

 

 

οἴκοθεν

 

 

from home

121

 

 

οἷος, α, ον

 

 

the kind which, of such a kind

122

 

 

ὄλιγος, η, ον

 

 

little, few

123

 

 

ὄνομα, ατος, τό

 

 

name

124

 

 

ὅπως

 

 

in order to, so that; how, however

125

 

 

ὁράω

 

 

see

126

 

 

ὅς, ἥ, ὅ

 

 

who, which, that

127

 

 

ὅσος, η, ον

 

 

as much as, as many as

128

 

 

ὅταν

 

 

when (ὅτε + conditional particle ἄν)

129

 

 

ὅτε

 

 

when

130

 

 

ὅτι

 

 

because; that (objective fact)

131

 

 

οὐ, οὐκ, οὐχ

 

 

not

132

 

 

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν

 

 

no one, not one, nothing (adj. and pronoun)

133

 

 

οὖν

 

 

therefore

134

 

 

οὗτος, αὕτη, τοῦτο

 

 

this

135

 

 

οὕτω or οὕτως

 

 

thus, in this way

136

 

 

παιδεύω

 

 

educate, teach, train

137

 

 

παίς, παιδός, ὁ, ἡ

 

 

child, boy, girl

138

 

 

πάλαι

 

 

of old, long ago

139

 

 

παρασκευάζω

 

 

prepare

140

 

 

παρέχω

 

 

provide, cause, produce

141

 

 

πᾶς, πᾶσα, πᾶν

 

 

all, every, whole

142

 

 

 

πάσχω

 

 

πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα

 

 

 

 

suffer

143

 

 

πατήρ, πατρός, ὁ

 

 

father

144

 

 

παύω

 

 

stop

145

 

 

πείθω

 

 

πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέπεικα and πέποιθα, πέπεισμαι, ἐπείσθην

 

 

persuade; trust; (middle) obey (+ dat.)

146

 

 

περί

 

 

about, concerning (+ gen.); around (+ acc.)

147

 

 

πίπτω

 

 

πίπτω, πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα

 

 

fall

148

 

 

πιστεύω

 

 

trust, believe (+ dat.)

149

 

 

πλείστος, η, ον

 

 

very much, very many; most (superlative of πολύς)

150

 

 

πλέιων, πλείον

 

 

more (comparative of πολύς)

151

 

 

 πλέω

 

 

sail

152

 

 

ποιέω

 

 

make, do, treat

153

 

 

ποιητής, οῦ, ὁ

 

 

poet

154

 

 

ποῖος, α, ον

 

 

what kind? (interrogative)

155

 

 

ποιός, ά, όν

 

 

some kind (enclitic)

156

 

 

πόλις, εως, ἡ

 

 

city

157

 

 

πολύς, πολλή, πολύ

 

 

much, many

158

 

 

πότε

 

 

when?  (interrogative)

159

 

 

ποτέ

 

 

once, sometime, ever (enclitic)

160

 

 

πότερον

 

 

whether

161

 

 

πότερος, α, ον

 

 

which of two? (interrogative)

162

 

 

ποῦ

 

 

where? (interrogative)

163

 

 

που

 

 

somewhere; to some extent, sort of (enclitic)

164

 

 

πράττω

 

 

πράττω, πράξω, ἔπραξα, πέπραχα, and πέπραγα, πέπραγμαι, ἐπράχθην

 

 

do, manage, fare

165

 

 

πρός

 

 

to, toward (+ acc.); against, near, in the presence of (+ dat.)

166

 

 

πρότερον

 

 

before, formerly

167

 

 

πυνθάνομαι

 

 


πυνθάνομαι, πεύσομαι, ἐπυθόμην, πέπυσμαι

 

 

learn, find out by enquiry

168

 

 

πῶς

 

 

how? (interrogative)

169

 

 

πως 

 

 

somehow (enclitic)

170

 

 

ῥάδιος, α, ον

 

 

easy

171

 

 

σαφής, ές

 

 

clear

172

 

 

σοφία, ας, ἡ

 

 

wisdom

173

 

 

σοφός, ή, όν

 

 

wise

174

 

 

στρατιά, ᾶς, ἡ

 

 

army

175

 

 

στρατόπεδον, ου, τό

 

 

camp (for an army)

176

 

 

σύ, σοῦ or σου

 

 

you (singular)

177

 

 

σῴζω

 

 

save, protect

178

 

 

σῶμα, ατος, τό

 

 

body

179

 

 

ταράττω

 

 

throw into confusion

180

 

 

τάχιστος, η, ον

 

 

fastest, swiftest, quickest (superlative of ταχύς)

181

 

 

ταχύς, εῖα, ύ

 

 

fast, swift, quick

182

 

 

τε

 

 

and (enclitic)

183

 

 

τίθημι

 

 


τίθημι, θήσω, ἔθηκα, τέθηκα, τέθειμαι, ἐτέθην

 

 

put, place

184

 

 

τίς, τί

 

 

who? what? (interrogative)

185

 

 

τις, τι

 

 

someone, something; anyone, anything (enclitic)

186

 

 

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο

 

 

this kind, such

187

 

 

τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτο

 

 

this much, this great, this many; so much, so great, so many

188

 

 

τότε

 

 

then

189

 

 

τρεῖς, τρία

 

 

three

190

 

 

τυγχάνω

 

 

τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα

 

 

happen to (+ participle); happen upon

191

 

 

ὑπέρ

 

 

on behalf of, for (+ gen.)

192

 

 

ὑπό

 

 

by (+ gen. of personal agent); from, by reason of (cause)
     (+ gen.); under (+ dat.)

193

 

 

φαίνω

 

 

φαίνω, φανῶ, ἔφηνα, πέφαγκα and πέφηνα, πέφασμαι, ἐφάνθην and ἐφάνην

 

 

 

show; (middle and passive) seem, appear

194

 

 

φέρω

 

 

φέρω, οἴσω, ἤνεγκα and ἤνεγκον, ἐνήνοχα, ἐνήνεγμαι, ἠνέχθην

 

 

carry, bear

195

 

 

φεύγω

 

 

φεύγω, φεύξομαι or φευξοῦμαι, ἔφυγον, πέφευγα

 

 

flee

196

 

 

 φημί 

 

 

 
φημί, φήσω, ἔφησα

 

 

say

197

 

 

φίλος, ου, ὁ

 

 

friend

198

 

 

φοβέω

 

 

frighten, terrify; (middle) be afraid

199

 

 

φόβος, ου, ὁ

 

 

fear

200

 

 

χαλεπός, ή, όν

 

 

difficult, dangerous, harsh

201

 

 

χείρων, χεῖρον

 

 

worse (comparative of κακός)

202

 

 

χρῆμα, ατος, τό

 

 

thing; (in plural) money

203

 

 

ψευδής, ές

 

 

false

204

 

 

 

 

(oh) (used with the vocative)

205

 

 

ὡς

 

 

since, because; as; to (a person, + acc.); in order to, in
     order that; that (personal opinion); how; when

206

 

 

ὥσπερ

 

 

just as

207

 

 

ὤστε

 

 

(so) that, (so) as to