Autoantibodies and Associated Disorders Flashcards Preview

ZImmunology > Autoantibodies and Associated Disorders > Flashcards

Flashcards in Autoantibodies and Associated Disorders Deck (29):
1

Anti-Acetylcholine Receptor

Myasthenia Gravis

2

Anti-basement membrane

Goodpasture Syndrome

3

Anti-cardiolipin

Systemic Lupus Erythematosus
Anti-Phospholipid Syndrome

(Also called lupus anticoagulant)

4

Anti-centromere

Limited Scleroderma
(CREST syndrome)

5

Anti-desmoglein

Pemphigus vulgaris

6

Anti-dsDNA

Systemic Lupus Erythematosus

7

Anti-Smith

Systemic Lupus Erythematosus

8

Anti-glutamate decarboxylase

Type 1 Diabetes Mellitus

9

Anti-hemidesmosome

Bullous Pemphigoid

10

Anti-histone

Drug-Induced Lupus

11

Anti-Jo-1

Polymyositis
Dermatomyositis

12

Anti-SRP

Polymyositis
Dermatomyositis

13

Anti-Mi-2

Polymyositis
Dermatomyositis

14

Anti-microsomal

Hashimoto Thyroiditis

15

Anti-thyroglobulin

Hashimoto Thyroiditis

16

Anti-mitochondrial (AMA)

Primary Biliary Cirrhosis

17

Anti-nuclear Antibodies (ANA)

Systemic Lupus Erythematosus
Non-specific (autoimmune hepatitis as well)

18

Anti-Scl-70 (Anti-DNA Topoisomerase I)

Scleroderma (diffuse)

19

Anti-smooth muscle (ASMA)

Autoimmune hepatitis

20

Anti-SSA (anti-Ro)

Sjögren Syndrome

21

Anti-SSB (Anti-La)

Sjögren Syndrome

22

Anti-TSH receptor

Graves Disease

23

Anti-U1 RNP (Ribonucleoprotein)

Mixed Connective Tissue Disease

24

c-ANCA (PR3-ANCA)

Granulomatosis with polyangitis (Wegener)

25

IgA anti-endomysial

Celiac disease

26

IgA anti-tissue transglutaminase

Celiac disease

27

p-ANCA (MPO-ANCA)

Microscopic polyangitis
Churg-Strauss syndrome

28

Rheumatoid Factor
(antibody, most commonly IgM, specific to IgG Fc region)

Rheumatoid arthritis

29

Anti-CCP

Rheumatoid arthritis