B1 - S1 - L2 - Major Subfield of Psychology Flashcards Preview

زبان تخصصى روانشناسى > B1 - S1 - L2 - Major Subfield of Psychology > Flashcards

Flashcards in B1 - S1 - L2 - Major Subfield of Psychology Deck (145):
1

Practice

تكنيک
كار معمول
تمرين
تمرينى
تمرين كردن (فعل)
مطب

2

Encompass

در بر گرفتن
شامل بودن

3

Vast

وسيع
گسترده

4

Range

حيطه
دامنه

5

Topic

عنوان
موضوع

6

Develop

پيشرفت كردن
رشد كردن

7

Result

نتيجه

8

Vary

فرق كردن

9

Varied

متنوع
گوناگون

10

Constantly

به طور مداوم
به طور دائم

11

Growing

روییدن
رشد کردن
افزونی یافتن

12

Evolve

نشأت گرفتن
بيرون آمدن

13

Evolving

تكامل يافتن
تكامل يافته

14

Roughly

به طور كلى
تقريبا

15

Devide

تقسيم كردن

16

Section

بخش
قسمت

17

Increase

زياد شدن
افزودن
افزايش دادن
تكثير كردن

18

Base

پايه
اساس
بنياد
ريشه

19

Apply

به كار بردن

20

Because

زیرا
زیرا که
چونکه
برای اینکه
از آن رو که

21

Touch on

ارتباط داشتن

22

Anthropology

انسان شناسى

23

Sociology

جامعه شناسى

24

Continually

به طور دائمى
دائما

25

Form

تشكيل شدن (فعل)
تشكيل دادن (فعل)
شكل گرفتن (فعل)
شكل

26

Firmly

به طور جدى
به طور قاطع و محكم

27

Interest

مورد علاقه
توجه
جذبه
اهميت

28

College

دانشكده

29

University

دانشگاه

30

Offer

ارائه دادن
پيشنهاد كردن

31

Course

دوره
درس
كلاس
پيشرفت

32

Degree program

برنامه با مدرک دانشگاهى

33

Degree

درجه
مدرک دانشگاهى

34

Approach

ديدگاه
گرايش
رويكرد

35

As follows

به شرح زیر
به شرح ذیل
از این قرار

36

Psychopathology

آسيب شناسى روانى

37

Link

رابطه
ارتباط داشتن (فعل)
به هم پيوستن (فعل)

38

Psychotherapy

روان درمانى

39

Biopsychology

روانشناسى زيستى

40

Title

عنوان

41

Behavioral

رفتارى

42

Neuroscience

علم عصب شناسى

43

Psychobiology

روانشناسى زيست شناختى

44

Neuropsychology

روانشناسى عصب شناختى

45

Biopsychologist

روان شناس زيستى

46

Relationship

ارتباط
رابطه

47

Between

بين
در ميان
در بين

48

Brain

مغز

49

Nervous

عصبي

50

System

نظام
دستگاه

51

Mood

وضع روانى
خلق و خوى

52

Combination

تركيب
آميزش

53

Such as

نظير
همچون
از قبيل

54

Assess

سنجيدن
ارزيابى كردن

55

Diagnose

تشخيص دادن

56

Treat

درمان كردن

57

Patient

بيمار

58

Illness

بيمارى
مرض
ناخوشى

59

Clinician

متخصص بالينى

60

Often

اغلب
غالبا
خيلى اوقات

61

Private

خصوصى
محرمانه

62

Also

همچنين
نيز

63

Community

جامعه
انجمن
اجتماع

64

Center

مركز

65

Occur

رخ دادن

66

Lifespan

طول عمر
گستره عمر

67

Generally

به طور كلى
معمولا

68

Specialize

تخصص يافتن
متخصص شدن

69

Infant

نوزاد
نوباوه
کودک

70

Child

کودک (بعد از نوباوگى)

71

Adolescent

بالغ
نوجوان

72

Geriatric

مربوط به پيرى

73

Effect

تاثير
اثر

74

Delay

تاخير

75

Legal

قانونى

76

Involve

در بر گرفتن

77

Criminal

كيفرى
جنايى

78

Court

دادگاه

79

Directly

به طور مستقيم
مستقيما

80

Screen

شناسايى كردن (فعل)
صفحه نمايش

81

Witness

شاهد

82

Provide

تهيه كردن
تدارک ديدن

83

Testimony

دليل
مدرک

84

Case

دعوا
مرافعه
مورد

85

Evaluation

ارزيابى
ارزشيابى

86

Workplace

محل كار

87

Factor

عامل

88

Interaction

تعامل
كنش متقابل

89

Know

شناختن
دانستن

90

characteristic

ويژگى
خصيصه
ويژه
خاص

91

Pattern

الگو
طرح

92

Make

ساختن

93

Unique

بى همتا
منحصر به فرد

94

Each

هر
هر یک
هر کدام
هر یکی

95

Person

شخص

96

Instructor

مربى

97

Setting

محيط
زمينه
موقعيت

98

Self-image

خود انگاره
تصوير ذهنى از خود

99

Advertising

تبليغات

100

Government

دولت

101

Educational

آموزشى
پرورشى
تربيتى

102

Help

كمك كردن

103

Collaborate

همكارى كردن
با هم كار كردن

104

Teacher

معلم

105

Parent

والدين

106

Student

دانش آموز

107

Find

يافتن
پيدا كردن
جستن
كشف كردن

108

Solution

راه حل

109

Elementary

ابتدايى (مدرسه)

110

Secondary

متوسطه (مدرسه)

111

Hospital

بيمارستان

112

State

دولتى
كشورى
دولت
حالت
وضعيت
اظهار كردن (فعل)

113

Agency

آژانس
نماينده

114

Go

رفتن

115

Serve

خدمت كردن

116

consultant

مشاور

117

especially

به خصوص
خصوصا
مخصوصا
على الخصوص

118

Doctoral

دكترى

119

Cognition

شناخت

120

Attention

توجه

121

Memory

حافظه

122

Perception

ادراک

123

Decision-making

تصميم گيرى

124

Problem-solving

حل مسئله

125

Acquisition

اكتساب
يادگيرى
فراگيرى

126

Language

زبان

127

Attribute

مشخصه
ويژگى

128

Physical

جسمانى
بدنى
مادى

129

Ability

توانايى

130

However

هر چند
هر چقدر كه
با وجود اين كه

131

Differ

فرق داشتن
اختلاف داشتن
تفاوت داشتن

132

Norm

هنجار

133

Either

این و آن
یکی از دو
این یا آن

134

Below

زير
در زير
پايين تر

135

Above

بالا
بالاتر
مافوق

136

Such

چنين

137

Extent

اندازه
حد

138

Require

نياز داشتن
نيازمند بودن به
مستلزم بودن

139

Individualized

منحصر به فرد
فردى

140

Special

مخصوص
خاص
ويژه

141

Education

آموزش
تربیت
تحصیلات
پرورش
آموزش و پرورش

142

Related

وابسته
مربوط

143

Service

خدمت

144

Fully

كاملا
به طور كامل

145

Benefit

سود بردن
فايده بردن
بهره بردن