BB 11 课 Flashcards Preview

Middlebury > BB 11 课 > Flashcards

Flashcards in BB 11 课 Deck (71)
0

Phd
N

博士 bóshì
博物馆

1

diploma
N

文凭 wénpíng
píng 8 责任 meaning

2

Produce
Manufacture
V

制造 zhìzào

3

Characters
Script
N

文字 wénzì

4

garbage
Waste
N
Already know

垃圾 lājī

5

all ones life
Lifetime
Np

一辈子 yíbèizi
bèi 12 up sound down car mean מתקדמים בחיים

6

Confucian school
N
Already know

儒家 rújiā

7

Reflect on v
Thinking n
Already know

思考 sīkǎo

8

Gradually
Adv

渐渐 jiànjiàn

9

pre Qin period
11 to 2 centuries
N

先秦 xiānqín
qín 10。春天 and grain

10

Task n

任务 rènwù

11

Qin dynasty 221 207 bc
N

秦朝 qíncháo

12

repeatedly
Adv

一再 yízài

13

annotate לפרש v
Annotation n פירוש

诠释 quánshì
quán 8 meaning and sound
shì 12 mix of translate 翻译

14

Confucius pn

孔子 kǒngzǐ。
kǒng 4

15

start
Initiate
Found
V

开创 kāichuàng
chuàng 6 להתגלגל בעסק עם סכין ביד לאט לאט להתקדם

16

Metaphor
N

比喻 bǐyù
yù 12 愉快 yúkuài and mouth for meaning.

17

be closely interrelated
Adjp

息息相关 xīxīxiāngguān

18

Taoist school
N

道家 dàojiā

19

Buddhism n
Already know

佛教 fójiào

20

adopt
Employ
Use
V
Already know

采用 cǎiyòng

采取 adapt your own steps

21

So called
Adj

所谓 suǒwèi
wèi 11 speach radical sound 喂

22

foundation
N

根基 gēnjī

23

branches and leaves
Np

枝叶 zhīyè
zhī 8 left meaning right sound

24

Wither לנבול v

凋零 diāolíng

25

occasionally
Once in a while
Adv
Already know

偶尔 ǒuěr

26

the opium war np

鸦片战争 yāpiànzhànzhēng

27

respect oneself only
Vp

唯我独尊 wéiwǒdúzūn

独裁者
尊重

28

sweet dream
N

美梦 měimèng
mèng 11 dream of two trees in the night

29

Wake up with a start להתעורר בזעזוע בקפיצה
V

惊醒 jīngxǐng

惊讶 jīngyà surprised
xǐng 16 left jiu I drank so I need wake up right sound

30

Have no choice but
Vp

不得不 bùdébù

31

global village
Np

地球村 diqiúcūn

32

Open minded
Open up
Adj and v

开放 kāifàng

放弃 give up abandon

33

Breadth of mind
N

心胸 xīnxiōng
xiōng 10 left mean

34

World view
Np

世界观 shìjièguān

35

negate
Deny
V
Negative adj

否定 fǒudìng

36

stuck on what old and never change
Fe

食古不化 shígǔbùhuà

37

westernization n
Westernize v

西化 xīhuà

38

nobody
Np

无人 wúrén

39

tide
Current
Trend
N

潮流 cháoliú

40

only if
Unless
Cong

除非 chúfēi

41

western school
N

西学 xīxué

42

Be definitely unneccessary
Vp

大可不必 dàkěbúbì

43

desirable
Advisable
Adj

可取 kěqǔ

44

trend
Atmosphere
N

风气 fēngqì

45

youth
N

青少年 qīngshàonián

46

text book
N

教科书 jiàokēshū

47

scholar
Literati
N
already know

学者 xuézhě

48

Foreign language
N

洋文 yángwén
yáng 9 mean cross see and sound

49

Prove
Verify
V
Proof n

证明 zhèngmíng

50

be forced
Be compelled
V

被迫 bèipò
pò 8 go to white white is not good in china

51

Aspiration
Ambition
N

志 zhì 7
Sound 支
down mean

52

Unwilling adj
Unwillingly adv

勉强 miǎnqiǎng
miǎn 9 left sound 免费 miǎnfèi

53

seek for
V
Already know

求 qiú

54

Kind
Amiable ידידותי חביב
Adj

善 shàn 12
改善 improve.

55

principle
N

原则 yuánzé

56

conscious Adj

良知 liángzhī
liáng 7 sound 浪漫 浪费

57

intellectual
Np

知识分子 zhīshifènzǐ

58

let down
Fail to live up o
V

辜负 gūfù
gū 12 up sound gu then stand לעמוד על הישן כלומר לא להצליח להתקדם ולכן לאכזב
负责 responsibility

59

McDonald's.
Pn

麦当劳 màidāngláo
Mai 7
Lao 7 sit on grass eat Mack have power

60

generation gap
N

代沟 dàigōu

沟通 communicate

61

Prevent
Stop
V

阻止 zǔzhǐ
zǔ 7 place prevent from enter a place and sound
zhǐ 4 sound 政府

62

enter
V

进入 jìnrù

63

privilege
Np

优越感 yōuyuègǎn

优美 graceful

64

Impact n
Affect v

冲击 chōngjī

冲 already know 冲杀 kill shoot down
jī 5

65

must

必须 bìxū

66

admit

承认 chéngrèn
chéng 8

67

continue

下去 xiàqù

68

In the future

将来 jiānglái look book

69

Expectations

期望 qīwàng

70

Abandon

抛弃 pàoqì pào 6