BB 8 课 Flashcards Preview

Middlebury > BB 8 课 > Flashcards

Flashcards in BB 8 课 Deck (62)
0

Crime
N

罪 zuì
13

1

police officer n

警官 jǐngguān

2

field n

界 jiè
世界

3

grab
Seize
Arrest
V

抓 zhuā 7

4

drug dealer
N

毒贩 dúfàn
病毒 bìngdú virus
毒死 dǔsǐ הורעל למוות
小贩 xiǎofàn

5

typically used with a negative verb to mean "never"
Adv

万万 wànwàn

6

Retirement n
Retire v
already know

退休 tuìxiū

7

the day before
The eve of
N

前夕 qiánxī

8

To ones surprise
Adv

竟 jìng 11

9

defendant n

被告 bèigào שאומרים עליו

10

Face
Confront
V
Already know

面对 miànduì

11

Jury
N

陪审团 péishěntuán
shěn 8roof mean and sound קבוצה מלווה

12

Judge n

法官 fǎguān
官员 official

13

Efficiency
N

效率 xiàolǜ
lǜ 11 摔倒 shuāidǎo
results fall

14

Intentionally
Adv

故意 gùyì

15

police dog
N

警犬 jǐngquǎn

16

להדביק במחלה
להדבק במחלה
V

染 rǎn
污染

17

addiction to drugs
N

毒瘾 dúyǐn
16 radical inside

18

Successively ברצף
Adv

先后 xiānhòu first and last

19

Commit crime
V

犯罪 fànzuì
fàn 5 animal and danger 危险

20

catch drug dealers v

缉毒 jīdú
jī 12 mouth and ear closed

21

Sensitive
Keen חד
Adj

灵敏 língmǐn
líng7 fire
mǐn 11 mei sound

22

Sense of smell
N

嗅觉 xiùjué
xiù 13

23

identify recognize
V

识别 shíbié
认识
别的

24

illegal drug
N

毒品 dúpǐn

25

number amount
N

数目 shùmù

26

prosperous
Adj

景气 jǐngqì
景色
空气
Scenery air

27

police bureau
N

警察局 jǐngchájú

28

Process
N

过程 guòchéng

工程 engineering process

29

Confess v
Confession n

交代 jiāodài

30

training expense n

训练费 xùnliànfèi
训练 training
费用

31

expert
Specialist
N

专家 zhuānjiā

32

save time v

省时 shěngshí
shěng 9

33

save money
V

省钱 shěngqián

34

small amount
Adj

少量 shǎoliàng

35

Mix v

chān 掺 11
参加 cānjiā attend

36

inspection station
N

检查站 jiǎncházhàn

37

early shift
N

早班 zǎobān

38

feed
V

wèi 喂 12

39

illness or affliction סבל כאב break out
V

发作 fāzuò

40

Sensitive
Adj

敏感 mǐngǎn

41

commit crime
Second value
V

犯法 fànfǎ

42

precedent n

先例 xiānlì
First example

43

Maltreat v
Abuse n

虐待 nüèdài
nüè 9
dài 9

44

humane
Adj

人道 réndào

45

genuine pig
N

白老鼠 báilǎoshǔ
shǔ 13

46

laboratory
N

实验室 shíyànshì
经验
A room of true experience

47

Get killed
V

丧命 sàngmìng
sàng 8

48

Legal sentence
Reach a verdict
v

判 pàn
7 半 and meaning look book

49

Appeal
V

上诉 shàngsù

50

indeed
To the end
Adv
Already know

到底 dàodǐ

51

situation
Plight
N

处境 chǔjìng

52

faithful
Loyal
Adg

忠实 zhōngshí

53

regardless of consequences
Adv

不顾一切 búgùyīqiè
לא לדאוג לחתוך

54

Extort
Obtain by threat
V

勒索 lèsuǒ
lè 11改革 reforms
suǒ10

55

Prostitute oneself v

卖淫 màiyín
yìn 11 water nails and jaid

56

legalize v

合法化 héfǎhuà

57

marihuana n

大麻 dàmá

58

Cigarette n

香烟 xiāngyān

59

guilty

有罪 yǒuzuì

60

Honestly

老实 lǎoshi

61

mankind

人类 rénlèi
lèi9