Begrepp Flashcards Preview

Makroekonomi > Begrepp > Flashcards

Flashcards in Begrepp Deck (73):
1

Adaptiva förväntningar

Tillbakablickande förväntingar som endast grundar sig på den tidigare utveklingen av variablen i fråga. Innebär att allmänheten bildar sig en förväntning om den framtida inflationen med hjälp av tidigare oberverade inflationstakter (Förväntad inflation för period t + 1 = faktisk inflation för period t)

2

Aggregerad efterfrågan

Den efterfrågan som riktas mot svenska varor och tjänster (AD(Y) = C(Y) + I + G + NX(Y))

3

Aggregerat utbud

Beskriver det totala utbudet av varor och tjänster som företag i hela ekonomin planerar att sälja under en viss tidsperiod till en given prisnivå.

4

AKU

Arbetskraftsundersökningarna. Undersökningar i SCB:s regi som ligger till grund för den svenska arbetsmarknadsstatistiken.

5

Appreciering

En förstärkning av valutan till följd av att priset på utländsk valuta sjunker.

6

Bankpanik

Den rusning som uppstår när insättare till följd av ett (sant eller falskt) rykte förlorar förtroende för banken och därmed kräver att få sina depositioner inlösta.

7

Betalningsbalans

Uppställning av nationens valutaflöden så att summan av alla poster är lika med noll. Sepglar alltså Sveriges samtliga transaktioner med omvärlden.

8

Beveridgekurvan

Negativt samband mellan lediga platser och arbetslöshet. En metod för att testa om friktionsarbetslösheten har ändrats.

9

Bruttonationalinkomst

Värdet av alla inkomster som genereras av nationens permanent bosatta befolkning under en viss period (BNP + primära inkomster från utlandet, netto)

10

Bytesbalans

Nationens netto av löpande transaktioner med omvärlden vilka härrör från nettoexporten, nettofaktorinkomster samt nettotransfereringar från utlandet (Nationens finansiella sparande = nationens inkomster - nationens utgifter = DBNI - (C + I + IL + G) = NX + F)

11

Crowding-out

Den process vid vilken finanspolitiska utgiftsökningar tränger ut privata investeringar genom att räntan stiger.

12

Deflation

Genomsnittlig relativ prisminskning över en viss period.

13

Depreciering

En försvagning av valutan till följd av att priset på utländsk valuta stiger.

14

Depression

Mycket kraftig och långvarig negativ tillväxt.

15

Devalvering

En ändring av fast växelkurs som gör att utländsk valuta blir dyrare.

16

Disponibel inkomst

Individens bruttoinkomst med avdrag för skatter och ränteutgifter och tillägg för transfereringar.

17

Dold arbetslöshet

Personer som vill och kan arbeta, men som inte registrerats som öppet arbetslösa.

18

Endogen variabel

Variabel som bestäms inom modellen. Förändringar i endogena variabler är effekter av förändringar i exogena variabler.

19

Ex ante

Det förväntade utfallet

20

Ex post

Det faktiska utfallet

21

Exogen variabel

Variabel som bestäms utanför modellen, också skiftfaktor. Förändringar i exogena variabler utgör orsaker.

22

Expansiv politik

Ökning av penningmängden som leder till sänkt ränta.

23

Fast växelkurs

Ett land har fastställt landets växelkurs mot ett annat lands eller flera andra länders valuta eller valutor.

24

Finansiell balans

Del av betalningsbalansen som visar alla köp och försäljningar av tillgångar till och från utlandet.

25

Finanspolitik

Del av steabiliseringspolitiken och statens sätt att genom skatter, offentliga utgifter och bidrag påverka inflationen och därigenom efterfrågan.

26

Fisherhypotesen

Den nominella räntan bestäms som den förväntade realräntan plus den förväntade inflationen.

27

Förädlingsvärde

Försäljningsvärdet av det som produceras minus kostnaden för inköp av insatsvaror som förbrukas i produktionsprocessen.

28

Förmögenhet

Byggs upp genom ett positivt sparande och mäts i kronor vid en viss tidpunkt, kan delas i upp i en real och en finansiell del.

29

Försörjningsbalans

Uppdelning av BNP-identiteten med tillgång på en sida och användning å andra sidan.

30

Friktionsarbetslöshet

Arbetslöshet som uppstår till följd av sök- och matchningsproblem, alltså den tid det tar att hitta rätt anställd för rätt arbete eller rätt arbete för rätt anställd.

31

Full sysselsättning

När arbetslösheten består av till huvudsak friktionsarbetslöshet och strukturell arbetslöshet.

32

Guldmyntfot

Valutan knyts till guldet, och motsvararen viss mängd guld.

33

Handelsbalans

Nettot av export och import av varor.

34

HDI

Human Development Index, alternativ mätning på välfärden till BNP. Utgörs av genomsnitt mellan hälsa, utbildning och materiell välfärd.

35

Högkonjunktur

En period när det råder hög sysselsättning, stor investeringsaktivitet och stigande priser.

36

Hyperinflation

Inflation som är större än 50 % per månad. Pennigshushållningen bryter samman, kapitalmarknaden slutar att fungera och samhället övergår till en kostsam bytesunderhållning.

37

Inflation - förväntad

Den prognostiserade inflationen för en viss framtida period, oftast det närmaste året.

38

Inflation - icke-förväntad

När inflationen blir annan än den prognostiserade.

39

Inkomst

Ersättnin från företagen för den arbetskraft hushållen ställer till förfogande.

40

Jämviktsarbetslöshet

Lånsiktig arbetslöshet, även kallad naturlig arbetslöshet.

41

Kapitalbalans

Här ingår gåvor som innebär att man ska göra en motprestation.

42

Konjunkturell (cyklisk) arbetslöshet

Arbetslöshet som beror på konjunkturläget.

43

Konsumtionsfunktion

Uppåtlutande linje i C-Y-diagrammet med lutningen MPC*(1-skattesats) och framtida inkomst, förmögenhet och realränta som skiftfaktorer.

44

Kontraktiv politik

Minskning av penningutbudet som leder till höjning av räntan.

45

KPI

Konsumentprisindex, mäter den genomsnittliga prisnivån för alla konsumtionsvaror, viktade med det typiska hushållets budgetandelar.

46

Lågkonjunktur

Produktion under full sysselsättning.

47

Latent arbetssökande

Enligt AKU personer som inte sökt arbete och därför inte ingår i arbetskraften men vilka vill och kan arbeta.

48

Marginella importbenägenheten

Den ökning i importutgifter som uppstår till följd av att BNP öker med en krona.

49

Marginella sparbenägenheten

Ökningen av sparande i förhållande till inkomsten, den andel av en inkomstökning som går till sparande.

51

NAIRU

Arbetslöshet som är förenlig med icke-accelererande inflation.

52

Naturlig arbetslöshet

Långsiktig arbetslöshet, även kallad jämviksarbetslöshet. Består främst av strutkurell och friktionsarbetslöshet.

53

Nettoexport

Exporten minus importen.

54

Nettonationalinkomst

BNI minus kapitalförslitningen,

55

Nominell BNP

Mått på den totala kvantiteten varor och tjänster som produceras under ett år i löpande priser.

56

Öppen ekonomi

En ekonomi som har ett stort ekonomiskt utbyte med omvärlden.

57

Penningpolitik

Handlar om hur mycket pengar som ska finnas i ekonomin och hur hög räntan ska vara, Riksbankens ansvar.

58

Per capita

Per person.

61

Rationella förväntningar

Framåtblickande förväntingar som grundas på all tillgänglig och relevant information.

62

Real BNP

Mått på den totala kvantiteten varor och tänster som produceras under ett år. Benämns också BNP i fasta priser.

63

Revalvering

En ändring av fast växelkurs som gör att utländsk valuta blir billigare.

64

Rörlig växelkurs

Priset på valutan bestäms på marknaden.

65

Sluten ekonomi

Ekonomi utan utrikeshandel.

66

Sparkvot

Anger hur stor del av BNP används till sparande.

67

Stabiliseringspolitik

Går ut på att stablisera skiftningar kring trenden och jämna ut hög- och lågkonjunkturer med hjälp av finans och penningpolitk.

68

Stagflation

Kombination av stigande inflation och arbetslöshet.

69

Strukturell arbetslöshet

Arbetslöshet som beror på att man har utbildat sig inom fel arbetsområde och antingen behöver byta arbetsområde eller skola om sig.

70

Sysselsatt

Enligt AKU den som under den senaste veckan arbetat minst en timme, varit tillfälligt frånvarande eller haft beredskapsarbete, utbildningsvikariat eller liknande. Utgör tillsammans med de arbetslösa arbetskraften.

71

Tillväxt

Ökning i BNP.

72

Transmissionsmekanismen

Spridningsmekanism som knyter reporäntan till det makroekonomiska utfallet.

73

Trend

Långsiktig förändring av BNP.

74

Undersysselsatt

Enligt AKU sysselsatta personer som önskar arbeta mer än de gör.

75

Utbudschock

En kraftig störning av marknadens jämvikt som följd av en stor och plötslig ändring av utbudet av en insatsvara eller -tjänst.

76

Valutareserv

En stats reserv av guld och värdepapper i utländska valutor. Dess uppgift är att fungera som en buffert, en reserv att ta ur i dåliga tider.