Betalningsbalansen Flashcards Preview

Makroekonomi > Betalningsbalansen > Flashcards

Flashcards in Betalningsbalansen Deck (16):
1

Betalningsbalans

Uppställning av nationens valutaflöden så att summan av alla poster blir noll.

2

Betaningsbalansens beståndsdelar

Bytesbalansen, Kapitalbalansen, Finansiell balans, Respost

3

Bytesbalansen

Löpande transaktioner med utlanden (export och import) av varor och tjänster

4

Bytesbalansens beståndsdelar

Tjänstenetto, Transfererinsgnetto och Faktorinkomster

5

Tjänstenetto

Resevaluta och sjöfartsnetto

6

Transfereringsnetto

U-hjälp, privata transfereringar, EU-avgiften

7

Faktorinkomster

Produktionsfaktorer, oftast arbetskraft och maskiner

8

Kapitalbalans

Gåvor som innebär att man ska göra en motprestation

9

Finansiell balans

I vilken form överskottet eller underskottet existerar

10

Finansiella balanses beståndsdelar

Direkta transfereringar, portföljinvesteringar, finansiella derivat, övrigt kapital, valutareserven

11

Direkta transfereringar

Ägande som är mer än 10 % av aktiekapitalet

12

Portföljinvetseringar

Aktier, statsskuldväxlar osv. Många olika.

13

Finansiella derviat

Optioner och optionshandel

14

Övrit kapital

Lån och handelskrediter

15

Valutareserven

Den verkliga förändringen av Riksbankens guld och utländska valuta

16

Restpost

Uppstår på grund av att det kan finnas krediter som inte registrerarts samt att informationen om vad som ska vara med varierar.