Begrippen H3 Flashcards Preview

>scheikunde 3de klas > Begrippen H3 > Flashcards

Flashcards in Begrippen H3 Deck (30):
1

Atoomkern

Kern van een atoom, massieve deeltje.

2

Atoommodel van Bohr

Het huidige atoommodel

3

Elektronen

Deeltjes in de schillen van de atomen die om de atomen heen bewegen.

4

Elektronenschillen

“Elektronenwolk”, buitenste deel van een atoom.

5

Protonen

Positief geladen deeltjes in de atoomkern.

6

Neutronen

Ongeladen deeltjes in de atoomkern.

7

Atomaire massa-eenheid, u

1,0 u = 1,66 • (10)-27

8

Atoomnummer

Aantal protonen in een atoomkern.

9

Massagetal

Som van het aantal protonen en het aantal neutronen.

10

Isotopen

Atomen van hetzelfde elementen met verschillend aantal neutronen in de kern.

11

Groepen

Verticale kolommen in periodiek systeem

12

Perioden

Horizontale lijnen in periodiek systeem

13

Groepsnaam

Naam van een groep

14

Edelgassen

Groep 18, reageren niet

15

Edelgasconfiguratie

Elektronen verdeling van een edelgas.

16

Halogenen

Groep 17, reageren heftig met metalen

17

Alkalimetalen

Metalen groep 1

18

Aardalkakimetalen

Metalen groep 2

19

Vanderwaalsverbinding

Binding die deze moleculen bij elkaar houdt in de vaste en vloeibare fase

20

Atoombinding

Binding tussen atomen

21

Structuurformule

Duidelijk hoe atomen in molecuul zijn verbonden

22

Gemeenschappelijk elektronenpaar

Wordt aangegeven met streepje

23

Covalentie

Aantal atoombindingen dat een atoom kan vormen om een edelgasconfigurentie te krijgen

24

Covalente binding

Atoombinding

25

Atoomrooster

Netwerk van atomen die allemaal via atoombindingen zijn verbonden

26

Gemiddelde atoommassa

Berekend met behulp van het voorkomen in de natuur van de isotopen en de massa’s van desbetreffende isotopen

27

Molecuulmasa

Wordt uitgedrukt in u

28

Hoeveelheid stof n, chemische hoeveelheid

Grootheid om aantal atomen en moleculen uit te drukken

29

Constante van Avogadro (Na)

6,02 • (10)23

30

Molaire massa M

Massa van 1 mol stof